Klíč k motivaci – zhmotnit nehmatatelné

Úspěšnost a prosperita každé organizace závisí na dvou aspektech vedení – procesním a lidském. Procesní část je o vytváření strategie a implementaci procesů, systémů a struktury tak, aby bylo strategie dosaženo. Lidská je o práci s lidmi – výběru, řízení výkonu a rozvoji, tedy vytváření úspěšných týmů.

Pavla Pavlíková, INNERGY

Ze všech dovedností vedení lidí patří mezi nejdůležitější schopnost individuálně motivovat pracovníky, protože je to právě motivace, která má největší dopad na výkon. Zvýšení motivace přináší vyšší produktivitu a tedy zisk, lepší péči o zákazníky, více inovací, nižší fluktuaci a vyšší retenci, tím úspory za nábor a méně absencí a pracovních úrazů.

Dokázat motivovat zaměstnance je značně přínosné, zároveň ale značně obtížné. Proč tomu tak je?

Příčina leží v charakteristice obou zmíněných aspektů vedení a má kořeny v psychologii. Když se podíváme na vytváření strategie a implementaci procesů, setkáváme se s financemi, prodejem, marketingem, výrobou. Ve všech těchto oblastech dokážeme získat dostatek měřitelných informací a dat, která nám dávají pocit jistoty a kontroly. Když investujeme určité vstupy, můžeme měřit a celkem dobře i předvídat výstupy.

U motivace kontroly a předvídatelnosti moc nemáme. Když vložíme vstupy, výstupy jsou často jiné, než jsme očekávali. Dostáváme se na pole nejednoznačnosti a nejistoty. Navíc se o motivaci, tedy pohnutkách, pocitech, které jsou nehmatatelné, obtížně hovoří. Proto se často motivací nezabýváme a energii věnujeme do procesní části. Což je škoda, protože to jsou lidé, kdo rozhodují, zda procesy budou fungovat.

Složky motivace

Pojďme se podívat, z čeho se motivace skládá. Má tři složky vycházející z našeho vnitřního nastavení: osobnost, sebepojetí a očekávání, z nichž se každá pojí s jinou časovou linií.

  • Osobnost jsou naše vlastnosti, rysy, charakter. Pojí se s minulostí (utvářela se od našeho dětství) a dá se ovlivňovat a měnit značně obtížně.

  • Sebepojetí jsou naše představy a přesvědčení o sobě. Je zaměřené dovnitř a pojí se s přítomností (jak se vidíme).

  • Očekávání se týká budoucnosti, jsou to naše představy a přání, čeho chceme či můžeme v budoucnosti dosáhnout.

Složky motivace

Vidíme, že naše motivace je významně ovlivněna našimi myšlenkami a představami. Opět se dostáváme k tomu, že je to o hlavě. To, jak o sobě a o světě přemýšlíme, určuje, jak se budeme chovat. Chceme-li zlepšit svůj výkon v jakékoliv oblasti, musíme prověřit svoje přesvědčení a názory.

Znamená to, a možná v tom vnímáte také ironii, že pokud chceme dosáhnout reálných hmatatelných výsledků, musíme vstoupit do nehmatatelného světa – našich myšlenek, představ a přesvědčení.

Jak na to u motivace?

Odpovědí jsou Motivační mapy. Tento model a diagnostický nástroj vytvořil po mnoha letech výzkumu James Sale, když propojil významné motivační teorie a připravil on-line test pro měření motivace. Tento nástroj je poměrně jednoduchý, chytrý a uživatelsky přívětivý. Dokáže převést osobní pocity do dat a měří celkovou motivaci a spokojenost a také to, které motivátory člověk preferuje, do jaké míry a nakolik je má uspokojené. Motivátorů pro práci je devět a jsou rozděleny do třech základních oblastí podle společných charakteristik a zaměření (vztahy, výkon a růst).

Motivační mapy nabízí srozumitelný jazyk, jak o motivaci vlastní či druhých hovořit. Tento „jazyk motivace“ skutečně převádí nehmatatelné do hmatatelnosti a měřitelnosti – jasně a jednoduše pojmenovává, co každý z motivátorů vyhledává, jaké věci jsou pro něj důležité, o jaké odměny stojí a čemu se vyhýbá. Také přináší nápady a kroky, jak svou motivaci ovlivňovat.

Když s klienty Motivační mapy rozebírám, vidím, jak se usmívají, pokyvují a obvykle jsou překvapeni, kolik trefných a užitečných informací získali. Chcete si to také vyzkoušet?

Zajímají-li vás Motivační mapy, kontaktujte mne nebo počkejte na další článek.