Nová pravidla odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Ilustrační snímek

V návaznosti na nový zákoník práce, který vešel v platnost 1. října 2015, vyšlo i nové nařízení vlády, které určuje postupy pro stanovování výše náhrad za bolest a ztížení společenského uplatnění v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů dne 26. října 2015.

Celá problematika odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, která byla dříve upravena přechodnými opatřeními zákoníku práce, je nyní přímo součástí textu zákoníku práce – upravené paragrafy 248 až 275: „Náhrada majetkové a nemajetkové újmy“. Nařízení vlády č. 276/2015 Sb. vychází z § 271c zákoníku práce, který stanoví:

(1) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to nejméně ve výši podle právního předpisu vydaného k provedení odstavce 2.

(2) Vláda stanoví nařízením výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě, způsob určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti.

Bodový systém hodnocení

Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech, přičemž hodnota jednoho bodu je 250 Kč. Podrobné tabulky v přílohách nařízení určují, kolik bodů je možné přidělit pro konkrétní druh a závažnost bolesti a rozsah ztížení společenského uplatnění postižené osoby. Bodová hodnota uvedená v příslušných přílohách může být v určitých případech snížena nebo zvýšena.

Druh a rozsah újmy v důsledku pracovního úrazu či nemoci z povolání určuje lékař v lékařském posudku (náležitosti lékařských posudků specifikují paragrafy 8 a 9).

§8 nařízení vlády č. 276/2015 Sb. uvádí:

(2) Při posuzování bolesti nebo ztížení společenského uplatnění poškozeného se vychází

a) z lékařských zpráv a nálezů poskytovatelů zdravotních služeb, kteří se podíleli na léčení poškození zdraví a jeho následků, a

b) pokud je to pro posouzení potřebné,

1. z výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o poškozeném registrujícím poskytovatelem zdravotních služeb,

2. z výsledku lékařské prohlídky provedené posuzujícím lékařem, nebo

3. z výsledků aktuálně provedených odborných vyšetření vyžádaných posuzujícím lékařem.

Bodové ohodnocení bolesti se provádí v době, kdy je zdravotní stav poškozeného ustálený. Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví, a je zřejmé, že jde o poškození trvalé.

-kk-

Zdroj: Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - zákony, vyhlášky a jiné právní předpisy v ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv