Změny ve finančních benefitech

Podle novel několika zákonů schválených spolu se zákoníkem práce, budou zaměstnavatelé odvádět sociální a zdravotní pojištění z těch příspěvků na pojištění, které podléhají dani z příjmů fyzických osob. Nově by se tak měli sociální odvody vztahovat i na tzv. manažerská pojištění, úrazová pojištění, pojištění ušlého výdělku a na různé formy skupinového pojištění.
Nová úprava výpočtu vyměřovacích základů pro účely zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se dotkne také penzijního připojištění a životního pojištění.

- Navržená úprava se dotýká případů, kdy zaměstnavatel platí pojistné za zaměstnance na úrazové pojištění, pojištění pro případ dožití nebo pro případ smrti nebo dožití, nebo důchodové pojištění. Úpravou byla zrušena výjimka ze zahrnování příspěvků zaměstnavatele do vyměřovacích základů.
- Navržená úprava se nedotýká dosavadní situace v daňovém zvýhodnění soukromého životního pojištění, ale pouze do výše zákonného limitu 12.000 Kč za zdaňovací období, do něhož je zaměstnanec osvobozen od daně z příjmu z titulu pojistného zaplaceného zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění zaměstnance.
- Navržená úprava se nedotýká dosavadní situace v daňovém zvýhodnění penzijního připojištění, ale pouze do výše zákonného limitu 5 % z měsíčního vyměřovacího základu zaměstnance za zdaňovací období.
- Úprava se dotýká veškerých skupinových pojištění včetně úrazových uzavřených zaměstnavatelem ve prospěch zaměstnanců, individuálních životních a úrazových pojištění, u nichž je zaměstnavatel pojistníkem a zaměstnanec pojištěným (týká se to zejména tzv. manažerských pojištění) a pojistného zaplaceného zaměstnavatelem na soukromé životní pojištění zaměstnance nad limit, tj. 12.000 Kč ročně.

Smyslem zákona zřejmě bylo zabránit „zneužívání“ manažerského pojištění k daňově výhodnějšímu odměňování zaměstnanců. Současně ale došlo ke znevýhodnění dalších typů pojištění, které jsou v zahraničí běžnou součástí systémů zaměstnaneckých výhod. Dosavadní úprava umožňovala další zabezpečení zaměstnanců v případě úrazu a nemoci v souvislosti s jejich pracovním zařazením, popř. i v konkrétních podmínkách přispívat na jejich životní pojištění.
Zaměstnavatel přebíral určitou část odpovědnosti za zajištění životní úrovně zaměstnance v případě poškození zdraví. Navrhovaná nová úprava toto ruší bez náhrady a narušuje tak nastavenou sociální solidaritu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
Je to další krok omezení motivace zaměstnavatelů přispívat na zajištění zabezpečení zaměstnanců v případě zdravotní újmy, byť za předpokladu částečného zvýhodnění v oblasti vyměřovacího základu odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Vzhledem k uvedenému lze věřit, že do účinnosti zákona k 1.1.2007 ještě dojde k žádoucímu „změkčení“ této úpravy. V opačném případě budou zaměstnavatelé nuceni přehodnotit efektivnost přispívání na některé typy pojištění a nabídku finančních benefitů optimalizovat.

-ds-

Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz