Jak zvládnout zátěž teplem při práci

Zátěž teplem při práci upravuje nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Docházet k ní může na venkovních pracovištích, která nejsou nebo jsou jen částečně chráněna před venkovními vlivy, a také na nevenkovních pracovištích (uzavřená pracoviště, budovy, kabiny dopravních prostředků). Je dána teplotními podmínkami, v nichž je vykonávána konkrétní práce, a energetickým výdejem při výkonu práce.

Ilustrační snímek

Zátěž teplem při práci na nevenkovním pracovišti se hodnotí podle průměrné operativní teploty nebo průměrné výsledné teploty kulového teploměru. Na venkovním pracovišti se pak hodnotí tepelná zátěž podle průměrné výsledné teploty kulového teploměru. K určení energetického výdeje u konkrétní práce slouží zařazení práce do tříd, které se dělí na třídu I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IV a V (tabulka č. 1, část A přílohy č. 1 nařízení vlády č. 93/2012 Sb.) Zátěž teplem je možné eliminovat dvěma způsoby – poskytováním ochranného nápoje a zavedením režimových opatření.

Ochranné nápoje

Ochranný nápoj slouží k doplnění tekutin a minerálních látek ztracených při práci potem a dýcháním do organismu zaměstnance. Podle § 104 odst. 3 zákoníku práce vzniká nárok na ochranný nápoj, pokud „mikroklimatické podmínky na pracovišti jsou nevyhovující“. Základem je provést měření teplot na pracovišti. Navýšení množství nápoje lze odečíst z tabulky č. 6, části A přílohy č. 1 k citovanému nařízení vlády. Konkrétní doporučené parametry ochranného nápoje najdete v tomto článku.

Režimová opatření

Pro stanovení režimových opatření se zjištěná teplota porovnává s teplotou pro danou třídu práce, a to podle tabulek 1a až 2c, části A přílohy č. 1 citovaného nařízení vlády. Tyto tabulky upravují tzv. dlouhodobě a krátkodobě přípustnou dobu práce, při jejímž dodržení lze daný druh práce v konkrétních podmínkách vykonávat bez toho, že by došlo k negativní odezvě organismu jako reakci na zátěž teplem. Příklady výpočtu režimových opatření pro osmihodinovou a dvanáctihodinovou směnu najdete v tomto článku.

Obecně platí, že je vhodnější více bezpečnostních přestávek, přičemž trvání jednorázových pracovních intervalů i bezpečnostních přestávek bude kratší. Zřizovat 12hodinové směny na horkých pracovištích je neekonomické.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky - ústřední orgán státní správy na úseku zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo zdravotnictví České republiky