Kdy je výpověď neplatná, jak chybám předejít

Neplatné rozvázání pracovního poměru může vzniknout na straně zaměstnavatele i na straně zaměstnance. Ukážeme vám nejčastější chyby na obou stranách a jejich právní důsledky.

Anna Kevorkyan, jenpráce.cz

Všeobecně můžeme říci, že neplatné rozvázání pracovního poměru nastává v případech, kdy nedojde ke splnění některé ze zákonných podmínek nutných k platnému ukončení pracovního poměru. 

Bez ohledu na to, jakým způsobem měl být pracovní poměr ukončen, ať již výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou, platí, že zaměstnavatel i zaměstnanec mohou neplatnost rozvázání pracovního poměru uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním. Po tomto termínu nemůže již být žaloba podána. 

V případě, že se jedna strana chce dovolat neplatnosti skončení pracovního poměru, pak je nezbytné doručit druhé straně písemné oznámení, že trvá na dalším zaměstnávání, a následně musí být podána u příslušného soudu žaloba na určení neplatnosti skončení pracovního poměru.

Pokud zaměstnavatel ani zaměstnanec netrvají na tom, aby pracovní poměr pokračoval až do rozhodnutí soudu, platí, že pracovní poměr skončí dohodou ke dni, kdy měla uplynout výpovědní doba plynoucí z neplatné výpovědi, nebo ke dni, kdy měl pracovní poměr skončit neplatným okamžitým zrušením nebo neplatným zrušením ve zkušební době.

Platí, že rozvázání pracovního poměru se považuje za platné, pokud nebyla jeho neplatnost pravomocně určena soudním rozhodnutím. Ve chvíli, kdy soud rozhodl, že rozvázání pracovního poměru je platné, pak pracovní poměr skončil dnem, kterým by měl původně skončit. Pokud soud rozhodl, že rozvázání pracovního poměru není platné, pracovní poměr stále trvá. 

Neplatné rozvázání pracovního poměru a jeho právní následky řeší zákoník práce v paragrafu 68 a následujících.

Neplatná výpověď ze strany zaměstnavatele

Neplatná výpověď, zrušení ve zkušební době, dohoda nebo okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele je taková, kdy je zaměstnanci pracovní poměr ukončen z jiného než zákonem stanoveného důvodu. 

Nejčastější chyba u výpovědí ze strany zaměstnavatele je ta, kdy zaměstnavatel zvolí nesprávný paragraf, případně nedostatečně specifikuje výpovědní důvod. Neplatná výpověď z pracovního poměru má pro zaměstnavatele velké finanční důsledky, kdy neplatné rozvázání pracovního poměru a související náhrada mzdy propuštěného zaměstnance může být zaměstnavatelem vyplácena několik měsíců, v extrémních případech i roků. 

Abyste chybám předešli, přečtěte si naše články, které se problematice ukončení pracovního poměru věnují a poskytují vám zdarma vzory pro všechny možné výpovědní důvody: 

Potřebujete-li zaměstnanci ukončit pracovní poměr pro nadbytečnost, přečtete si náš článek, jak na to.

Po ukončení pracovního poměru může zaměstnanec požádat o pracovní posudekreference, poradíme vám, jak je napsat.

Zpracovali jsme pro vás téma oznámení výpovědi zaměstnanci.

Práva zaměstnance při neplatné výpovědi ze strany zaměstnavatele 

Pokud se zaměstnanec domnívá, že došlo k neplatnému rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, může mu písemně oznámit, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával. Po tomto písemném oznámení pracovní poměr i nadále trvá a zaměstnavatel je povinen zaměstnanci umožnit pokračovat v práci nebo poskytnout náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku. 

Výše uvedené platí ode dne, kdy zaměstnanec písemně oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci, nebo do pravomocného rozhodnutí sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru. 

Zaměstnavatel a zaměstnanec se mohou domluvit na stažení výpovědi. Pracovní poměr bude trvat. V opačném případě musí zaměstnanec neplatnost skončení pracovního poměru žalovat.

Neplatná výpověď ze strany zaměstnance

Mezi nejčastější chyby na straně zaměstnance při rozvazování pracovního poměru patří: 

  • Pouze ústní forma, kdy zaměstnanec svého nadřízeného informuje o tom, že již dále nebude do práce docházet. Zákoník práce v každém případě, i v případě zrušení pracovního poměru ve zkušební době, ukládá nutnost písemného ukončení
  • Zaměstnanec si na internetu stáhne “výpověď dohodou” nebo jiný právně nesprávný dokument a v dobré víře ho zaměstnavateli předá. 

Práva zaměstnavatele při neplatné výpovědi ze strany zaměstnance 

Stejně jako zaměstnanec i zaměstnavatel může zaměstnance bez zbytečného odkladu písemně informovat, že trvá na tom, aby i nadále konal svou práci podle pracovní smlouvy, protože se domnívá, že ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance není platné. 

Pokud zaměstnanec i po písemném upozornění svou práci nevykonává, může zaměstnavatel požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.

O portálu JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz patří mezi největší pracovní portály v České republice a funguje od roku 2013. Stojí za ním společnost Coweo Technologies a investiční skupina Pale Fire Capital. Jeho cílem je pomáhat lidem najít lepší práci a firmám poskytovat výhodné a kvalitní služby, které jim ulehčí proces obsazování pracovních pozic a zároveň jim pomohou se rozrůstat.

JenPráce.cz má k dispozici širokou škálu statistik, počínaje rozvrstvením nabídek v jednotlivých krajích, přes četnost nabízených benefitů až například po požadované vzdělání.