Máte jasno v kvalifikačních stupních v BOZP?

Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) byly od 1. ledna 2007 stanoveny kvalifikační požadavky na osobu odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik (dříve „technik BOZP“, lidově „bezpečák“). Současně bylo tímto zákonem stanoveno, kdy a který zaměstnavatel musí takovou osobu zaměstnat nebo musí služby v oblasti BOZP zajišťovat dodavatelsky.

Ilustrační snímek

Někteří personalisté si nejsou zcela jisti orientací v některých pojmech. Pojďme si je tedy objasnit.

Osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik (OZO v prevenci rizik)

 • Nejvyšší požadovaná kvalifikace v oblasti BOZP v České republice.
 • Doporučujeme absolvovat základní třítýdenní přípravný kurz prevence rizik.
 • Zkouška OZO v prevenci rizik se skládá opakovaně každých 5 let.
 • Zkoušet a osvědčení mohou vydávat jen organizace akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).
 • Některé organizace vysílají OZO v prevenci rizik i na níže uvedený přípravný kurz a autorizovanou zkoušku na technika BOZP. Je to zbytečné plýtvání časem a financemi (To jako kdyby si primář nemocničního oddělení dodělával střední zdravotní školu).
 • ROVS pořádá tento kurz a zkoušky pravidelně v Praze, Českých Budějovicích, Pardubicích, Brně, Ostravě a Rožnově pod Radhoštěm.

Technik BOZP

 • Profesní kvalifikace kód 39-004-M, určený pro ty, kteří nesplňují kvalifikační požadavky podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění (vzdělání a praxe).
 • Nejnižší kvalifikace v oboru BOZP.
 • Technik BOZP může být cenným pomocníkem pro OZO v prevenci rizik a platným členem třeba odboru bezpečnosti práce. Nemůže provádět školení vedoucích zaměstnanců a nemůže hodnotit rizika. Ale může se podílet na přípravě materiálů pro hodnocení rizik.
 • Před zkouškou doporučujeme absolvovat třítýdenní přípravný kurz. Kurz je akreditován MŠMT. Získat potřebné znalosti a dovednosti k výkonu činnosti technika BOZP není v žádném případě možné za 2 až 3 dny, jak to nabízejí některé vzdělávací agentury.
 • Zkoušet a osvědčení vydávat mohou vydávat jen organizace autorizované MPSV.
 • Autorizovanou zkoušku technik BOZP není zapotřebí periodicky opakovat.
 • ROVS pořádá tento kurz pravidelně v Praze, Českých Budějovicích, Pardubicích, Brně, Ostravě a Rožnově pod Radhoštěm. Zkoušky se pak konají vždy v Brně.

Další odbornou způsobilostí podle zákona č. 309/2006 Sb. je koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

 • Jedná se o zcela jinou odbornou způsobilost než je OZO v prevenci rizik.
 • Uchazeč o zkoušku musí splnit kvalifikační požadavky na vzdělání a praxi. I zde se zkouška skládá opakovaně každých 5 let.
 • Zkoušet a osvědčení mohou vydávat jen organizace akreditované MPSV.
 • ROVS pořádá pravidelně kurzy a zkoušky v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Plzni a Rožnově pod Radhoštěm.

Pro vedoucí zaměstnance v oblasti BOZP můžeme pak doporučit získání profesní kvalifikace Manažer BOZP kód 39-005-T.

 • Po absolvování dvoudenního školení a po složení autorizované zkoušky pak manažer BOZP stanovuje cíle politiky BOZP ve firmě na základně národní politiky BOZP a národního akčního programu ČR. Ani tuto zkoušku není zapotřebí periodicky opakovat.
 • Zkoušet a osvědčení mohou vydávat jen organizace autorizované MPSV.
 • Tento kurz a zkoušku pořádáme v Brně.

Ruku v ruce s bezpečností a ochranou zdraví při práci jde i požární ochrana (PO). V mnoha firmách plní úkoly na úseku BOZP a PO jedna osoba. I na úseku PO je možné získat kvalifikaci u naší firmy. Nabízíme kurzy a zkoušky pro technika BOZP nebo osobu odborně způsobilou v oboru PO, které pořádáme v Praze, Brně a Ostravě.

Bližší informace podá Mgr. Marcela Dobřanská, mobil 606 450 029 mail: marcela.dobranska@rovs.cz

Termíny a podrobnosti o uvedených kurzech a zkouškách nejdete na našich webových stránkách: www.rovs.cz.