Porušování zákona přijde draho

Mezi základní povinnosti zaměstnavatelů patří dodržování pracovněprávních předpisů. Ne vždy se tím však řídí. Úřady práce pravidelně kontrolují jejich dodržování, a to na základě plánu kontrolní činnosti a na základě podnětů občanů. Podle současné právní úpravy může úřad práce uložit pokutu za porušení pracovněprávních předpisů až do výše 250 tisíc Kč. Pokud se jedná o přestupky opakované, pak se může pokuta vyšplhat až na 1 mil. Kč. Za první pololetí roku 2004 prověřily úřady práce celkem 4 768 firem. Z výsledků kontrol vyplynulo, že zaměstnavatelé nejčastěji porušují zákon o zaměstnanosti, zákoník práce a zákon o mzdě.

Pořadí počtu porušení *zákonu o zaměstnanosti* je stejné jako v roce 2003. Četnost porušení jednotlivých paragrafů a jejich odstavců je v relaci se srovnatelným obdobím loňského roku. Zaměstnavatelé nejčastěji nerespektovali paragraf 2 - podle tohoto ustanovení mohou zaměstnání na území České republiky vykonávat cizinci jen tehdy, jestliže jim bylo uděleno povolení k zaměstnání a povolení k pobytu.

Pořadí počtu porušení *zákoníku práce* za sledované období je obdobné jako v roce 2003. Celkový počet zjištěných porušení zákoníku práce je oproti srovnatelnému období roku 2003 vyšší o přibližně 16%. Zaměstnavatelé nejčastěji obcházeli paragraf 32, který ukládá zaměstnavateli povinnost uzavřít pracovní smlouvu písemně (mimo pracovních poměrů kratších než 1 měsíc) a 1 výtisk pracovní smlouvy vydat zaměstnanci.

Pořadí počtu porušení *zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku* za sledované období je prakticky shodné s rokem 2003. Celkový počet zjištěných porušení zákona o mzdě odpovídá srovnatelnému období roku 2003. Nejčastěji dochází k porušení zákona o mzdě tím, že zaměstnavatel, u něhož není uzavřena kolektivní smlouva nebo mzda není v kolektivní smlouvě sjednána, vyplácí zaměstnanci mzdu nižší než činí příslušný minimální mzdový tarif stanovený nařízením vlády.
-ba-
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info