Pružné formy zaměstnávání v kostce

Pružný pracovní trh s sebou nese nové formy zaměstnávání a organizace pracovní doby. Vedle klasických, jako je práce přesčas, zkracování pracovní doby, uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou nebo na kratší pracovní dobu, se objevuje i dočasné zaměstnávání prostřednictvím agentur práce, různé druhy pružné pracovní doby, práce z domova nebo jiného místa, rotace práce nebo sdílení pracovního místa.

Flexibilní formy práce nejsou v České republice zatím příliš časté. Nejčastější je přesčasová práce, práce na směny a práce v nesociální pracovní době. Pracovněprávní předpisy navíc některé nové formy práce nedefinují. Zaměstnavatelé proto vycházejí ze zákoníku práce a především dohod se zaměstnanci.

- Pracovní poměr na dobu určitou lze sjednat celkem na dobu dvou let ode dne vzniku pracovního poměru. Je výhodou především pro zaměstnavatele, kteří potřebují získat zaměstnance pouze na dobu zvýšené potřeby práce.

- Pracovní poměr s kratší pracovní dobou (částečný úvazek) je vymezen zákoníkem práce tak, že rozvržení kratší pracovní doby závisí na rozhodnutí zaměstnavatele nebo na dohodě se zaměstnancem. Délka směny však nesmí překročit 12 hodin. Je výhodný například pro ženy po mateřské dovolené, studenty nebo pro pozvolný odchod zaměstnance do důchodu.

- Dočasné zaměstnání prostřednictvím agentury práce reguluje zákoník práce spolu se zákonem o zaměstnanosti tak, že uživatel se nestává zaměstnavatelem přidělených zaměstnanců, ale přiděluje jim práci, kterou organizuje a kontroluje. Nejvíce poslouží zaměstnavatelům se zájmem o získání potřebného pracovníka na časově omezenou dobu, jehož přidělení lze ukončit i dříve.

- Domácí práce nebo práce na dálku je postavená na využití informačních a telekomunikačních technologií. Může ale probíhat současně i na pracovišti. Zákoník práce určuje některé zvláštní podmínky pro tento druh pracovního poměru, řadu záležitostí však lze upravit po dohodě mezi účastníky.

- Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou specifikem českého pracovního práva. Dohodu o pracovní lze uzavřít pouze na práci v rozsahu nepřekračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (obvykle 20 hodin týdně). Rozsah práce, na kterou lze uzavřít dohodu o provedení práce, nesmí přesáhnout 150 hodin v kalendářním roce.

Po uzavření pracovního poměru má zaměstnavatel dále možnost pružně organizovat pracovní dobu. Přistoupit může například ke zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy. To však lze podle zákoníku práce provést jen kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem. Zákoník práce upravuje také limity práci přesčas nařízenou zaměstnavatelem (8 hodin týdně a 150 hodin za kalendářní rok).

Další možností je nerovnoměrné rozvržení pracovní doby. Zde nesmí průměrná týdenní pracovní doba přesáhnout stanovenou týdenní pracovní dobu za období nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích a délku směny u 12 hodin. Pružnou pracovní dobu lze zavést ve formě pružného pracovního dne, pružného pracovního týdne nebo pružného čtyřtýdenního období. Rotace a sdílení práce český zákoník neupravuje, a tak lze tyto formy práce více zaměstnanců na jedno místě, realizovat výlučně podle potřeb zaměstnavatele.

-kk-

Zdroj: iHNed.cz - online zprávy Hospodářských novin
Zobrazit přehled článků ze zdroje iHNed.cz