Těžký život prducha

Pracující důchodci (poživatelé starobních i invalidních důchodů) jsou povinni platit pojistné a daně. Jestliže je poživatel důchodu zaměstnán, povinnosti související s odvodem pojistného je za něho povinen plnit zaměstnavatel. Pokud je poživatel důchodu osoba samostatně výdělečně činná, má možnost nejpozději při podání Přehledu za rok 2004 oznámit Okresní správě sociálního zabezpečení, že z důvodu pobírání důchodu si přeje být považován za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. O toho se pak bude odvíjet jeho povinnost platit pojistné, jestliže rozdíl mezi příjmy a výdaji bude za 12 měsíců činit aspoň 40 410 Kč.

Pracující důchodci mohou mít zdanitelné příjmy, plynoucí ze závislé činnosti, z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu, nebo jiné zdanitelné příjmy. Daňové povinnosti pracujících důchodců jsou v podstatě stejné jako u ostatních poplatníků daně z příjmů fyzických osob. Výjimku tvoří pouze osvobození důchodů od daně z příjmů fyzických osob do zákonem stanoveného limitu, osvobození od minimálního základu daně a nárok na uplatnění základní nezdanitelné části základu daně. Daňové povinnosti zaměstnaného důchodce vyřizuje zaměstnavatel. Samostatně výdělečně činný důchodce není povinen podávat daňové přiznání, pokud jeho hrubý příjem nepřekročí roční limit 15 000 Kč, nemá povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu a nemá-li vedle příjmů ze závislé činnosti jiný zdanitelný příjem vyšší než 6000 Kč.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: Práce a sociální politika - Noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Práce a sociální politika