V Česku začne platit otcovská dovolená

Od 1. února 2018 začne platit novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění vyhlášená pod číslem 148/2017 Sb. Ta v části třetí, hlavě V zavádí novou dávku otcovské poporodní péče, tzv. otcovskou. Jedná se o krátkodobou dávku, která má umožnit tatínkům zůstat v prvních týdnech po porodu doma a pomáhat s péčí o novorozence.

Ilustrační snímek

Nárok na dávku otcovské vzniká, pokud se dítě narodilo nebo bylo převzato do péče nahrazující péči rodičů v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona. Výhodu otcovské tak mohou využít tatínci, jejichž dítě se narodilo 21. prosince 2017 a později.

Za otce dítěte je považován ten, kdo je v matrice (knize narození) zapsán jako otec. Podmínkou je účast na nemocenském pojištění. Nárok na výplatu otcovské se uplatňuje na předepsaném tiskopise u zaměstnavatele nebo u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení.

Otec-pojištěnec bude dávku pobírat z nemocenského pojištění po dobu jednoho týdne (sedmi kalendářních dnů) a dostávat 70 procent vyměřovacího základu svého výdělku. Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství.

Kalkulačka pro výpočet výše dávky je k dispozici na webu MPSV (www.mpsv.cz/cs/11580).

Podmínky nároku na otcovskou

Nastoupit na otcovskou dovolenou je možné v období šesti týdnů ode dne narození dítěte nebo převzetí dítěte mladšího sedmi let do péče a není možné ji přerušit. Dávka náleží otci po celý týden i v případě úmrtí dítěte před uplynutím podpůrčí doby.

Otcovská náleží každému otci jen jednou a to i v případech, kdy pečuje o více narozených nebo převzatých dětí současně. Nárok na otcovskou vzniká i tehdy, pokud jsou matka, dítě nebo oba dva ze zdravotních důvodů umístěni ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče.

Nárok na otcovskou nevznikne, jestliže k nástupu na otcovskou dojde až po zániku pojištění. Nárok na otcovskou dále nemají pojištěnci ve vazbě, pracující odsouzení ve výkonu trestu a pracující osoby ve výkonu zabezpečovací detence.

Pokud je dítě umístěno v zařízení poskytujícím nepřetržitou péči o děti z jiných než zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky, nárok na dávku otcovské končí dnem umístění dítěte do zařízení.

V České republice se ročně narodí přibližně 100 tisíc dětí.

Podmínky pro čerpání otcovské na děti narozené v prosinci 2017 a lednu 2018

V případech, kdy se dítě narodilo v období šesti týdnů před 1. 2. 2018, tedy 21. 12. 2017 nebo později, vznikne tatínkům nárok na dávku, jen když si termín nástupu na otcovskou určí v období od data účinnosti právní úpravy do konce šestého týdne ode dne narození dítěte (tj. den narození + 41 dnů, výjimkou jsou pouze děti narozené 21. prosince 2017).

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) uvádí tyto příklady:

  • Dítě se narodilo 25. 12. 2017. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 4. 2. 2018.
  • Dítě se narodilo 3. 1. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 13. 2. 2018.
  • Dítě se narodí 3. 2. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 3. 2. do 16. 3. 2018.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí