Velká novela zákoníku práce – téma opět aktuální?

Zhruba před rokem a půl jsme se začali intenzivně připravovat na tzv. koncepční novelu zákoníku práce, která měla přinést řadu menších či větších změn, mimo jiné kupříkladu i zásadní změny v oblasti dovolené (přepočítávání dovolené na hodiny apod.). Po posledních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky však legislativní proces skončil. Nyní se ovšem začíná opět hovořit o „vzkříšení“ oné velké novely …

Klára Gottwaldová, TSM

Předkladatelem novely zákoníku práce je Ministerstvo práce a sociálních věcí, které návrh předkládá s odůvodněním, že jeho obsahem je provedení změn v reakci na to, že některá ustanovení současně platné pracovněprávní úpravy se z hlediska praxe jeví jako nevyhovující, popřípadě překonaná a ve shodě s názorem sociálních partnerů je třeba provést jejich změny, a to též s ohledem na vývoj judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. 1

Zůstává samozřejmě otázkou, v jaké podobě budou navržené změny schváleny, ale jednou ze zásadních změn, které přicházejí v úvahu, je nový způsob počítání řádné dovolené, kdy dovolená bude přepočítávána na hodiny a vycházet se při jejím stanovení bude z týdenní pracovní doby. V souvislosti se změnou koncepce výpočtu dovolené ve vazbě na týdenní pracovní dobu zaměstnance se celý nárok na dovolenou za příslušný kalendářní rok má zaokrouhlovat na celé hodiny nahoru. Návrh novely dokonce počítá s tím, že by se část nevyčerpané dovolené mohla převádět do dalšího kalendářního roku.

Cílem novely je rovněž zavést nový pevný mechanismus valorizace minimální mzdy, kdy základní měsíční sazbu minimální mzdy se navrhuje pro příslušný kalendářní rok odvozovat od poslední známé výše průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství na přepočtené počty zaměstnanců za předchozí kalendářní rok stálým koeficientem stanoveným v takové výši, aby minimální mzda dosahovala v běžném roce přibližně 50 % aktuální průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v národním hospodářství.

Další novinkou má být tzv. sdílené pracovní místo, jehož cílem je větší slaďování rodinného a pracovního života a zajištění větší flexibility pracovněprávních vztahů. Navrhovaná právní úprava vychází z toho, aby si nejméně dva zaměstnanci se stejným druhem práce a se sjednanou kratší pracovní dobou mohli sami po předchozí dohodě se zaměstnavatelem rozvrhovat na tzv. sdíleném pracovním místě pracovní dobu ve vzájemné spolupráci podle svých osobních potřeb a mohli se tak v rozsahu jejich pracovního úvazku (tzn. v rozsahu jejich sjednané kratší pracovní doby) střídat při výkonu práce. Tzv. job–sharing představuje flexibilní formu organizace práce minimálně dvou zaměstnanců a jak jsem již uvedla, umožňuje lepší sladění osobního a pracovního života, což ocení zejména rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, rodiče malých dětí, ale třeba i osoby různě zdravotně znevýhodněné.

Úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se pak týká především garance dob odpočinku, evidence odpracované doby a ochrany odměny z dohody.2 Jako velmi praktické vnímám rovněž to, že navržená úprava zákoníku práce má administrativně odlehčit zaměstnavatelům v tom směru, že nebude již nutné vydávat zápočtový list při každém skončení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce, nýbrž pouze u těch „dohodářů“ pracujících na „DPP“, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí srážkami z dohody o provedení práce nebo kteří byli účastni nemocenského pojištění podle § 7a zákona o nemocenském pojištění.

Změn určitě nebude málo, a jak již bylo řečeno, otázkou zůstává, zda a v jaké podobě budou nakonec schváleny. Závěrem si pak ještě dovolím uvést, že jste možná již zaznamenali prozatím úspěšně projednávanou změnu zákoníku práce, která se týká zrušení tzv. karenční doby, což v praxi bude znamenat, že zaměstnavatel bude zaměstnanci hradit náhradu mzdy (způsobem stanoveným v zákoníku práce) i v prvních třech dnech dočasné pracovní neschopnosti.


1 K tomuto blíže viz https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSB3QAMAG7

2 K tomuto blíže viz důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým bude zákoník práce novelizován.