Videonávod: Vyhlasenie na rok 2018 a Žiadost o ročné zúčtovanie 2017 (SK)

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane („NZČ“) na daňovníka a uplatnenie daňového bonusu je možné v jednom období podpísať len u jedného zamestnávateľa.

Lucia Trojáková, E-Consulting Czech

Mesačný nárok na nezdaniteľnú časť základu dane 319,17 €, ročný 3 830,02 €.

Ak sú Vaše ročné príjmy vyššie ako 19 948 € nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi sumou 8 817,016 € a ¼ základu dane. Ak je táto suma nižšia ako nula, nezdaniteľná časť ZD ročne na daňovníka sa rovná nule. Ak sú Vaše príjmy vyššie ako 19 948 € nebudete mať nárok na plnú výšku NZČ 3 830,02 .

Pri uplatnení daňového bonusu na dieťa je potrebné doložiť rodný list dieťaťa, v prípade skončenia povinnej školskej dochádzky musíte informovať o tejto skutočnosti zamestnávateľa a následne doložiť potvrdenie o štúdiu na škole. Výška priznaného daňového bonusu 21,56 € mesačne v ročnej výške 258,72 € (12 x 21,56). Hraničný príjem pre priznanie daňového bonusu predstavuje čiastka 2 880 €.

Ak ste poberateľom dôchodku k 1.1. zdaňovacieho obdobia, nemáte nárok na uplatnenie mesačnej nezdaniteľnej časti základu dane. Nárok na nezdaniteľnú časť však možno posúdiť z ročného hľadiska pri ročnom zúčtovaní dane v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2018 nepresiahne sumu 3 830,02 €.

Nezdaniteľná časť základu dane bude predstavovať rozdiel medzi sumou 3 830,02 € a sumou vyplateného dôchodku. Ak sa stanete poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2018 (neboli ste poberateľom dôchodku k 1.1.2018), vzniká Vám nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 830,02 €, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 948 €.

Oznámte všetky zmeny ovplyvňujúce zdanenie v priebehu roka svojmu zamestnávateľovi.

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti („RZD“) môžete predložiť zamestnávateľovi do 15. februára 2018 ak ste v priebehu zdaňovacieho obdobia nemali príjmy zo: živnosti, prenájmu, príjmy z prevodu hnuteľných a nehnuteľných vecí, príjmy zo zahraničia, iné príjmy.

Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku

 • Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela je možné uplatniť len vtedy ak nemala vlastné príjmy alebo jej príjmy sú nižšie ako zákonom ustanovená výška 3 803,33€.
 • Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela si môžete uplatniť len v tom prípade, že manželka spĺňa aspoň jednu z uvedených podmienok:
  - stará sa o vyživované maloleté dieťa, žijúce s daňovníkom v domácnosti
  - v príslušnom zdaňovacom období poberá peňažný príspevok na opatrovanie
  - bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie
  - považuje sa za občana so zdravotným postihnutím alebo za občana s ťažkým zdravotným postihnutím
 • Ak sú splnené uvedené podmienky iba jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, môžete si znížiť základ dane o NZČ na manželku zodpovedajúcu 1/12 sumy nezdaniteľnej časti za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na uplatnenie tejto NZČ.
 • Za príjem manželky sa nepovažuje: príspevok a príplatok pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom.
 • Ak daňovník dosiahne v zdaňovacom období roku 2017 základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako 35 022,31 €, nezdaniteľná časť základu dane je:
  - 3 803,33 €, ak manželka/manžel žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem
  - rozdiel medzi sumou 3 803,33 a vlastným príjmom manželky/manžela žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka/manžel mala vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 803,33 €
  - nula, ak manželka/manžel žijúca s ním v domácnosti mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 803,33 €
 • Ak je základ dane daňovníka v zdaňovacom období roku 2017 vyšší ako 35 022,31€, nezdaniteľná časť základu dane je:
  - rozdiel medzi sumou 12 558,906 € a ¼ ZD, ak manželka/manžel žijúca s ním v domácnosti nemala žiadny vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná nule
  - rozdiel medzi sumou 12 558,906 € a ¼ ZD daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky/manžela žijúcej s ním v domácnosti, ak manželka/manžel mala vlastný príjem; ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela sa rovná nule

Poberatelia dôchodku

Ak ste poberateľom dôchodku (starobný, invalidný, predčasný, výsluhový, zahraničný) k 1.1., máte nárok na ročnú nezdaniteľnú časť základu dane v prípade, že Váš ročný dôchodok nepresiahol sumu 3 803,33€. Nezdaniteľná časť základu dane bude predstavovať rozdiel medzi sumou 3 803,33 € a sumou vyplateného dôchodku.

Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)

V prípade uplatňovania III. piliera pilier dôchodkového systému („DDS“), je potrebné doložiť potvrdenie o vyplatených príspevkov. Potvrdenia o výške preukázateľne zaplatených príspevkov zasiela príslušná správcovská spoločnosť. Je možné odpočítať maximálne sumu 180 € zo základu dane.

Podmienky pre uplatnenie III. piliera:

 • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie je zaplatené na základe účastníckej zmluvy uzatvorenej po 31.12.2013 alebo na základe zmeny účastníckej zmluvy, ktorej súčasťou je zrušenie dávkového plánu,
 • daňovník nemá uzatvorenú inú účastnícku zmluvu podľa zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, ktorá nespĺňa podmienky stanovené novelou zákona o doplnkovom dôchodkom sporení.

Vyplatenie zamestnaneckej prémie

Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie za zdaňovacie obdobie 2017 má daňovník – zamestnanec v prípade splnenia základných podmienok:

 • dosiahnuté zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti vykonávanej len na území SR, v úhrnnej výške aspoň 6- násobku minimálnej mzdy t.j 2 610 € maximálne však do výšky 12- násobku minimálnej mzdy a to do 5 220 €,
 • poberal posudzované príjmy z HPP aspoň 6 kalendárnych mesiacov, dohody o vykonaní práce/činnosti sa do počtu kalendárnych mesiacov nezapočítavajú,
 • nebol vyplatený príspevok na udržanie zamestnanca v zamestnaní,
 • nepoberal dôchodok na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia.

Zvýšenie základu dane o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka podľa § 52j ods. 4 zákona

Ak zamestnanec, ktorý vykonáva (vykonával) zdravotnícke povolanie lekára, zubného lekára, sestry alebo pôrodnej asistentky, nedodržal podmienky ustanovené osobitným predpisom (§ 39a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), je povinný zvýšiť základ dane z príjmov zo závislej činnosti o uplatnené úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie v zdaňovacom období, v ktorom k porušeniu podmienok došlo.

Podľa § 52j ods. 4 zákona ustanovenie o porušení podmienok podľa § 5 ods. 9 zákona účinného do 31.12.2010 sa použije aj pri porušení podmienok po 31.12.2010.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace