Výpověď dohodou aneb Nedělejte zbytečné chyby

Ve své advokátní praxi jsem se již několikrát setkala s dokumentem nazvaným „výpověď dohodou“. Mělo by se jednat o právní jednání směřující ke skončení pracovního poměru, jak ostatně z označení tohoto dokumentu vyplývá. Ale v této souvislosti je nutné upozornit na jednu podstatnou skutečnost, kterou je to, že zákoník práce výpověď dohodou jako způsob rozvázání pracovního poměru nezná.

Klára Gottwaldová, TSM

Ust. § 48 zákoníku práce stanoví, že pracovní poměr může být rozvázán jen

a) dohodou,
b) výpovědí,
c) okamžitým zrušením,
d) zrušením ve zkušební době.

Jak vidno přímo z ustanovení zákona, samostatným způsobem skončení pracovního poměru je dohoda o jeho rozvázání a dalším způsobem rozvázání pracovního poměru je výpověď.

Několik poznámek k dohodě o rozvázání pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být uzavřena písemně, přičemž se jedná o dvoustranné právní jednání. Pracovní poměr pak skončí dnem, který si zaměstnanec a zaměstnavatel sjednali.

Sjednaný den skončení pracovního poměru pak může být den podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru, ale problémem nebude ani některý z následujících dnů po účinnosti dohody (nesmí to být však den, který předchází podpisu dohody o rozvázání pracovního poměru).

V případě dohody o rozvázání pracovního poměru není rozhodné, zda zaměstnanec následně kupříkladu onemocní, zaměstnankyně otěhotní apod. Stejně tak může dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavřít dočasně práce neschopný zaměstnanec, těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně na mateřské dovolené či zaměstnankyně nebo zaměstnanec na rodičovské dovolené.

V kontextu titulku tohoto článku je třeba upozornit na to, že zaměstnavatel může od zaměstnance obdržet dokument, v němž zaměstnanec uvede následující: „dávám výpověď dohodou“.

Toto je velmi nevhodně (neurčitě) formulovaný způsob skončení pracovního poměru a zaměstnavatel by měl u zaměstnance zjistit, zda se jedná o návrh zaměstnance na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru či zda se jedná o výpověď. Aby se jednalo o dohodu o rozvázání pracovního poměru, je třeba, aby s ní zaměstnavatel souhlasil (podepsal ji).

Důvody rozvázání pracovního poměru není třeba v dohodě uvádět (na rozdíl od dřívější právní úpravy, která byla nastavena tak, že v dohodě musely být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požadoval-li to zaměstnanec).

Několik poznámek k výpovědi

Na rozdíl od dohody o rozvázání pracovního poměru je výpověď jednostranným právním jednáním a účinky výpovědi nastanou doručením druhé straně bez ohledu na to, zda s výpovědí druhá strana souhlasí či nikoliv.

Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi a je (zpravidla) dvouměsíční. Je tedy třeba si uvědomit, že ať už je výpověď zaměstnanci doručena 1. 12. 2017 nebo 31. 12. 2017, vždy začne výpovědní doba běžet až 1. lednem 2018.

Výpověď z pracovního poměru musí být písemná, jinak se k ní nepřihlíží. Není možné tedy zaměstnanci kupř. telefonicky sdělit „máte výpověď“ (s čímž jsem se v praxi již setkala). Ochrana slabší smluvní strany pracovněprávního vztahu, tedy zaměstnance, se u výpovědi projevuje zejména v tom, že pokud dává výpověď z pracovního poměru zaměstnanec, pak může dát výpověď z jakéhokoliv důvodu, případně důvod vůbec nemusí uvádět.

Naproti tomu zaměstnavatel musí vždy uvést (minimálně jeden) důvod výpovědi. Zaměstnavatel musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem. Důvod výpovědi také nesmí být dodatečně měněn.

Ve své praxi jsem se již setkala s následujícím textem výpovědi: „Dáváme Vám výpověď z důvodu uvedeného v § 52 zákoníku práce.“ Tuto výpověď nelze považovat za platnou. Zaměstnanec neví, z jakého důvodu mu byla výpověď dána, neboť důvod výpovědi nebyl skutkově vymezen.

Závěrem lze tedy shrnout, že „výpověď dohodou“ není správné označení pro jakýkoliv způsob skončení pracovního poměru, často je třeba zkoumat, zda se jedná o návrh jedné ze stran pracovněprávního vztahu na uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru či zda se jedná o výpověď. Současně doporučuji toto označení vůbec nepoužívat, neboť ani zákoník práce takový způsob skončení pracovního poměru nezná.