Změny v zákoníku práce pro rok 2008

Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, přinesl vedle změn v daňových a sociálních předpisech i některé změny v zákoníku práce.

- Rovné zacházení a zákaz diskriminace. V praxi je třeba důsledně rozlišovat  nerovné zacházení, které se opírá o vymezené diskriminační znaky, a neoprávněné požadavky na „rovnostářství“ vznášené některými zaměstnanci. Právní předpisy stanoví rozlišování z hlediska pracovních pozic zaměstnanců, jejich kvalifikace, výkonnosti, pracovního nasazení atd.

- Vznik pracovního poměru jmenováním. Podle § 33 odst. 3 zákoníku práce se jmenováním zakládá pracovní poměr u  vedoucích zaměstnanců, o nichž to stanoví buď přímo zákoník práce, nebo zvláštní právní předpis (například  zákon č. 128/2000 Sb., o krajích, zákon č. 129/2000 Sb., zákon  č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), nebo zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních).

- Odchylná  úprava pro některé skupiny zaměstnanců. Ustanovení § 5 zákoníku práce se mění tak, že pracovněprávní vztahy  pedagogických pracovníků se v budoucnu budou řídit zákoníkem práce, pokud zvláštní právní předpis. Do budoucna bude zřejmě nezbytné počítat s odchylnou právní úpravou pracovněprávních vztahů pro různé profesní skupiny zaměstnanců, například v oblasti zdravotnictví.

- Zkušební doba. Zákoník práce výslovně stanoví, že o dobu překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje.

- Odstupné. Nový zákoník práce pozapomněl na právo na odstupné u zaměstnance, který okamžitě zrušil pracovní poměr z tzv. zdravotních důvodů – pokud mu zaměstnavatel neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení posudku závodní preventivní péče výkon jiné pro něho vhodné práce. Nyní se pracuje na nápravě.

- Pracovní doba. Zaměstnancům mladším 18 let se umožňuje pracovat v souhrnu nejvýše 40 hodin týdně při délce směny nejvýše 8 hodin. Zákoník práce dále stanoví, že při rozdělení přestávky v práci na jídlo a oddech do více částí musí pouze jedna část této přestávky činit nejméně 15 minut. Vypouští také požadavek  předchozího souhlasu jednotlivých zaměstnanců k zavedení konta pracovní doby. Stanoví možnost nahrazení odpočinku mezi dvěma směnami zaměstnanci v zemědělství při sezónních pracích v období následujících 3 týdnů od zkrácení tohoto odpočinku.

- Mzdy. Zákoník práce umožňuje smluvní ujednání za účelem zjednodušení mzdové kompenzace práce přesčas u vedoucích zaměstnanců, nejvýše do rozsahu 150 hodin v kalendářním roce, bez nutnosti dopředu vymezovat složku mzdy a přesně kalkulovat její výši s ohledem na povinnost zaměstnavatele uspokojit právo zaměstnance na mzdu za práci přesčas.

-kk-

Zdroj: Účetní svět - český portál a online komunita pro odborníky na účetnictví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Účetní svět