Má dnes kariérový poradce možnost získat oficiální uznání své odborné kvalifikace?

Navzdory vzrůstající poptávce po práci kariérových poradců doposud neexistuje ucelená koncepce systematického vzdělávání, která by pro výkon této pozice byla závazná, jako je tomu u většiny profesí. Vzdělávání kariérových poradců a rozvoj jejich kompetencí je zajišťováno dílčími organizacemi, které poskytují různé typy odborné přípravy. Tuzemská legislativa upravuje pouze odpovídající kvalifikační standard, jehož uznávání v praxi zůstává otázkou diskuse.

Jan Brabec, Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje

S ohledem na dynamiku současného trhu práce představuje profese kariérového poradce stále vyhledávanější službu. V souvislosti s touto situací lze registrovat snahy ujednotit kvalifikační požadavky, které souvisejí jak se systémovými cíli příslušných resortů (především MŠMT, ale také MPSV, pod jehož agendu spadají služby kariérového poradenství ÚP), tak s potřebami samotných poradců skrze různá zájmová sdružení (Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, Česká asociace kariérového poradenství apod.).

Podle údajů evropské sítě Euroguidance poslední dobou také roste význam neziskového sektoru a jeho poradenských aktivit zaměřených na služby specifickým cílovým skupinám uživatelů.

V květnu 2006 (s platností od srpna 2007 plně) vstoupil v platnost zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Tento zákon umožňuje získat plnohodnotný doklad o kvalifikaci dosažené prostřednictvím praxe a kurzů bez nutnosti uceleného formálního vzdělávání nutného pro výkon dané profese.

Informační základnou o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v ČR je od roku 2015 webový portál Národní soustava kvalifikací (NSK) vytvořený a spravovaný Národním ústavem pro vzdělávání. Ve vztahu k výše zmíněným oblastem, které zahrnují služby kariérového poradenství, definuje NSK tři profesní kvalifikace kariérového poradce:

Kvalifikační standardy u těchto pozic se nepatrně liší podle zaměření na cílovou skupinu, vždy však představují souhrn základních oblastí, které by měla služba kariérového poradenství zahrnovat. Na portálu NSK lze dohledat další informace, např. hodnotící standardy, okruhy témat, požadavky na autorizované osoby či seznamy institucí, u nichž lze danou zkoušku vykonat, včetně vypsaných termínů.

Certifikát o vykonané zkoušce sice má statut veřejné listiny, nelze jím však nahradit např. výuční list, maturitní vysvědčení či diplom, je-li pro danou pozici vyžadován. V souladu s výše uvedeným zákonem č. 179/2006 Sb. certifikát dokazuje, že jeho držitel je kompetentní vykonávat povolání, pro které je stanovena daná kvalifikace.

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje

Navzdory informacím uvedeným v NSK o tom, že jako takový je zaměstnavateli uznáván, zůstává otázkou, zda se tato praxe vztahuje skutečně na všechny uvedené kvalifikační standardy. Příklad kariérového poradce totiž ukazuje, že doložení kvalifikačního standardu na základě certifikátu není obvykle zaměstnavateli požadováno.

Samotné vzdělávání kariérových poradců zůstává do velké míry stále v režii jednotlivých zainteresovaných subjektů (neziskové organizace, veřejné instituce, pobočky evropských organizací i aktéři z řad soukromého sektoru), které poskytují své know-how, zajišťují přenos dobré praxe a zvyšují své profesní kompetence získáváním kvalifikace v systémech často zahraničního původu.

Přestože některé vyšší odborné a vysoké školy již nabízejí obory zaměřené na poradenské služby, standard pro vzdělávání v kariérovém poradenství zůstává nadále otázkou koncepce vzdělávací politiky státu, resp. dostatečně silné vůle se tímto tématem zabývat.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace