Nelegální práce - porušovat zákon se nevyplácí

Co je nelegální práce? A je tento institut vůbec někde upraven? Ano, upraven je, a to konkrétně v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. My se budeme v dnešním článku věnovat pouze části této definice, a to takové, že nelegální prací je výkon závislé práce (co je závislá práce - ust. § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, dále jen „zákoník práce“) fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah (základní pracovněprávní vztahy - ust. § 3 zákoník práce).

Klára Gottwaldová, TSM

Zda zaměstnavatelé umožňují výkon nelegální práce, kontrolují v rámci své činnosti inspektoráty práce, v případě, že při kontrole zjistí, že zaměstnavatel výkon nelegální práce umožnil, hrozí mu poměrně vysoké sankce (viz ust. §§ 139 a 140 zákona o zaměstnanosti; jako likvidační bývá vnímáno pak zejména ust. § 140 odst. 4 písm. f) – minimální sankce 250.000,- Kč; toto však má odstranit novela zákona o zaměstnanosti, kdy minimální sankce bude ve výši 50.000,- Kč).

Práce „načerno“ a švarcsystém

Co tedy vlastně je nelegální prací? Kupříkladu tzv. práce „načerno“, tedy výkon závislé práce mimo pracovní poměr či právní vztah založený dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále se jedná typicky o tzv. švarcsystém.

Z výsledků kontrol orgánů inspekce práce vyplývá, že orgány inspekce práce provedly v roce 2013 cca 36.000 kontrol zaměřených na oblast odhalování nelegální práce. Na základě těchto kontrol bylo zjištěno 3.170 nelegálně pracujících osob (1 394 občanů ČR, 295 občanů ze zemí EU a 1 481 cizinců z tzv. třetích zemí), z toho 196 osob pracujících formou tzv. švarcsystému.

Za tzv. švarcsystém uložily oblastní inspektoráty práce v roce 2013 zaměstnavatelům 17 pokut v celkové výši 6.845.000,- Kč a jednu pokutu ve výši 3.000,- Kč pracovníkovi.1

Pracuje celá rodina

Zajímavý případ z praxe (výpomoc v rámci rodiny) je řešen v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 6 Ads 46/2013-35, kdy Nejvyšší správní soud uzavírá, že (…) společným rysem a jakýmsi leitmotivem všech znaků závislé práce vymezených (nově) v § 2 odst. 1 zákoníku práce, je osobní či hospodářská závislost zaměstnance na zaměstnavateli.

Tyto znaky slouží k odlišení závislé práce od jiných ekonomických aktivit (zejména samostatného podnikání), ale také od aktivit jiného charakteru (zejména mezilidské výpomoci). V posuzovaném případě soud řešil rodinnou výpomoc bez poskytnutí odměny a znaků nadřízenosti a podřízenosti.

Nový občanský zákoník pak zavedl zcela nový institut nazvaný rodinný závod (ust. § 700 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Rodinný závod je založen na tom, že v něm pracují členové rodiny a dokonce jsou za tuto činnost odměňováni (podíl na zisku), avšak mimo právní režim zákoníku práce. I tento nový institut je výrazem nutnosti respektovat a odlišovat mezilidskou, přátelskou výpomoc (společenskou úsluhu) od závislé práce.

Práce na zkoušku

Závěrem je pak nutno zmínit ještě v praxi se vyskytující „práci na zkoušku“. Zákoník práce však tento institut nezná. Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není tedy možné někoho „zaměstnat“ bez pracovní smlouvy či kupříkladu dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Ověřit zaměstnavateli a zaměstnanci to, zda jim bude pracovní poměr vyhovovat, umožňuje zkušební doba, která se sjednává v pracovní smlouvě.

Poznámka autorky: Od data uzávěrky článku do data jeho zveřejnění bylo vydáno významné rozhodnutí Ústavního soudu: Pl. ÚS 52/13, na základě kterého v současně době neexistuje sankce za správní delikt spočívající v umožnění výkonu nelegální práce, od 1.1.2015 pak v důsledku novelizace Zákona o zaměstnanosti bude minimální výše pokuty za správní delikt 50.000,- Kč.