Způsoby ukončení pracovního poměru

Anna Burian, E-Consulting Czech s.r.o

V návaznosti na minulý článek s tématem náležitosti pracovní smlouvy se v dnešním článku budu věnovat ukončení pracovního poměru. Uvedu všechny možnosti ukončení pracovního poměru jak ze strany zaměstnance, tak se strany zaměstnavatele.

1. Odstoupení od pracovní smlouvy

Zaměstnavatel může odstoupit od pracovní smlouvy v případě, že zaměstnanec nenastoupí ve sjednaný den nástupu do zaměstnání, aniž by mu v tom bránila nějaká překážka, nebo zaměstnavatele do týdne o této překážce neinformuje.

2. Zrušení ve zkušební době

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou jednostranně ukončit pracovní poměr ve zkušební době, pokud byla zkušební doba včas a písemně sjednána. Pracovní poměr končí doručením písemného zrušení, pokud nebylo sjednáno datum pozdější.

3. Uplynutí doby určité

Pracovní poměr bude ukončen automaticky uplynutím doby určité, která nemusí být sjednána datumově, ale například i jistou okolností nebo nastalou skutečností (nejčastěji doba určitá po dobu nepřítomnosti jiné zaměstnankyně na MD a RD).

4. Dohoda

Dohoda je oboustranný právní úkon, v jehož rámci lze sjednat relativně libovolné podmínky skončení pracovního poměru, přičemž předpoklad je nenapadnutelnost této dohody, která musí být vždy písemná.

5. Výpověď

Zaměstnanec může podat výpověď s udáním důvodů, nebo i bezdůvodně, ale vždy v písemné formě a s 2měsíční lhůtou od doručení zaměstnavateli, pokud není písemně sjednáno jinak.

Výpovědní důvody ze strany zaměstnavatele jsou jasně dané zákoníkem práce (§ 52 body a-h) a není možné se od nich odchýlit.

Organizační důvody

a) zrušení zaměstnavatele nebo jeho části - náleží odstupné

b) přemístění zaměstnavatele nebo jeho části - náleží odstupné

c) nadbytečnost zaměstnance v důsledku organizační změny zaměstnavatele - náleží odstupné

Zdravotní důvody

d) zákaz vykonávání dosavadní práce na základě lékařského posudku pro pracovní úraz či nemoc z povolání - náleží odstupné (výše odstupného musí činit minimálně dvanáctinásobek průměrného výdělku)

e) pozbytí způsobilosti konat dosavadní práci s ohledem na zdravotní stav

Neuspokojivé pracovní výsledky

f) nesplňování pracovních požadavků zaměstnancem, neuspokojivé pracovní výsledky zaměstnance

Porušení pracovních povinností zaměstnance

g) zaměstnanec porušuje své povinnosti, které vyplývají z platné legislativy vážící se k vykonávané práci

Porušení dodržování léčebného režimu zaměstnancem

h) zaměstnanec porušuje léčebný režim práce neschopného (nezdržuje se na místě pobytu a nedodržuje dobu a rozsah povolených vycházek)

Výpovědní důvod v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele musí být vždy uveden a jeho znění musí odpovídat zákonné úpravě tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným. Proto se obecně doporučuje uvádět do písemné výpovědi i příslušné označení konkrétního paragrafu a současně i konkrétní písmeno, pod kterým zákon jednotlivé výpovědní důvody charakterizuje.

6. Okamžité zrušení pracovního poměru

Jedná se o jednostranný právní úkon, který musí být proveden vždy písemně, jinak hrozí jeho neplatnost, okamžité zrušení může podat jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel.

Na okamžité zrušení se neváže žádná výpovědní či jiná lhůta a pracovní poměr končí dnem doručení písemného zrušení druhé straně. V okamžitém zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec i zaměstnavatel uvést důvod tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným, a tento důvod nesmí být dodatečně měněn.

Okamžité zrušení ze strany zaměstnance

  • nepřeložení zaměstnance na výkon jiné práce po doložení lékařského posudku na jinou pro zaměstnance vhodnou práci (lhůta na přeložení je zákonem daná na dobu 15 dní) - jedná se o situaci, kdy zaměstnanec na základě tohoto posudku nemůže konat dosavadní práci a to bez rozdílu zda změnu zdravotního stavu zapříčinil pracovní či nepracovní úraz, nemoc z povolání, či jiná nemoc nesouvisející s výkonem povolání.
  • zaměstnavatel je v prodlení s úhradou zaměstnancovy pohledávky (mzdy nebo platu, náhrada mzdy nebo platu, jakékoliv části mzdy nebo platu) - zaměstnavatel musí být minimálně 15 dní v prodlení s touto úhradou po uplynutí řádného období splatnosti mzdy

Okamžité zrušení ze strany zaměstnavatele

  • zaměstnanec byl pravomocně odsouzen
  • zaměstnanec porušil povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem

7. Ostatní zákonné automaty

Jako zákonné automaty označujeme situace, kdy zákoník práce sám, tedy bez písemného projevu vůle účastníků právních vztahů definuje situace ve smyslu právních skutečností, které když nastanou, pracovní poměr „automaticky“ končí.

  • dnem skončení povolení k pobytu na území ČR
  • dnem skončení platnosti povolení k zaměstnání na území v ČR
  • smrtí zaměstnance
  • smrtí fyzické osoby zaměstnavatele

Odstupné

Výše odstupného se liší podle délky trvání pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trvá méně než rok, odstupné činí jednonásobek průměrného výdělku. Při trvání pracovního poměru alespoň jeden rok a méně než dva roky odstupné činní dvojnásobek průměrného výdělku.

V ostatních případech je nejméně ve výši trojnásobku průměrného výdělku, s výjimkou zdravotních důvodů (dle § 52, písmene d) zákoníku práce), když je odstupné, jak už jsme zmiňovali, ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku, zákoník vždy udává nejnižší limity, od kterých je možné se odchýlit a vyplatit i odstupné vyšší.

Z pravidla je odstupné vyplaceno po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu, ale při vzájemné dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem lze dohodnout i jiný termín. Z odstupného se neodvádí povinné sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Čistý příjem z odstupného je tedy vyšší než ze stejně vysoké hrubé mzdy.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace