Čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou

Cílem tohoto článku je seznámení s pravidly čerpání dovolené bezprostředně po ukončení mateřské dovolené a nástupem na rodičovskou dovolenou.

David Máša, E-Consulting Czech

Obecné pravidlo pro možnost čerpání řádné dovolené se váže na podmínku jejího vzniku, tzn., že zaměstnankyně musí v rámci jednoho kalendářního roku odpracovat u téhož zaměstnavatele 60 směn a to během nepřetržitého trvání pracovního poměru. Pokud pracovní poměr netrval celý kalendářní rok (např. došlo k ukončení poměru k 31. 10.), náleží zaměstnankyni nárok na poměrnou část.

Jestliže zaměstnankyni nevzniklo právo čerpat dovolenou za celý kalendářní rok a ani za jeho poměrnou část, vypočítává se dovolená dle počtu odpracovaných dní, kde za každých 21 odpracovaných dní (resp. směn) náleží zaměstnankyni 1/12 z celkové výměry dovolené.

Mateřská dovolená (dále jen „MD“) se dle zákona započítává jako odpracovaná doba, tzn., že rovněž během čerpání MD může vzniknout nárok na celoroční výměru dovolené.

Běžnou praxí jsou maminky, kterým MD končí v období března/dubna. V těchto měsících je potřeba pečlivě posoudit počet odpracovaných směn, aby nedošlo k poškození zaměstnavatele ve smyslu čerpání dovolené, na kterou ani nárok nevznikl.

Zákon v této oblasti rovněž výslovně ukládá zaměstnavateli, že je povinen na žádost zaměstnankyně umožnit čerpání řádné dovolené po bezprostředním ukončení MD (§ 217, odst. 5 Zákoníku práce).

Příklad: Zaměstnankyně nastupuje na MD od 25. 8. 2016 do 8. 3. 2017. Budeme posuzovat odpracovanou dobu od 1. 1. 2017 do 8. 3. 2017, tj. „odpracováno“ 48 směn. Nárok na dovolenou za rok 2017 tedy budou 2/12 z celkové výměry.

Příklad: Zaměstnankyně je na MD od 6. 10. 2016 do 19. 4. 2017. Za rok 2017 v důsledku čerpání MD vznikne 76 „odpracovaných“ směn, tudíž je splněna podmínka odpracování 60 směn a zaměstnankyni vzniká nárok na dovolenou za celý kalendářní rok 2017.

Žádost o čerpání dovolené po ukončení MD nemá zákonem předepsanou formu, čili může být formulována např. dle interních směrnic dané firmy (nejčastěji předepsaný vzor). Podstatnou částí žádosti však je konkrétní datum, od kdy má být dovolená čerpána.

Praxe je v tomto opět taková, že žádost o čerpání dovolené a následně nástup na rodičovskou dovolenou je spojována do jedné. Běžně se setkáváme s následující formulací: „Žádám o čerpání řádné dovolené po bezprostředním ukončení mateřské dovolené, tj. od …………. Zároveň po vyčerpání řádné dovolené žádám o poskytnutí rodičovské dovolené do (max. 3) …. let věku dítěte.“

Výpočet náhrad a krácení dovolené

Z pohledu mzdových účetních je důležité správně posoudit nárok na dovolenou, viz výše. Dále je rovněž nutné zvolit správný průměr pro pracovně právní účely, kterým se bude náhrada za dovolenou přepočítávat, jelikož MD trvá více jak tři měsíce (rozuměno rozhodné období, ze kterého jsou data pro výpočet průměrného výdělku relevantní) a v okamžiku čerpání dovolené tedy není průměr pro náhrady znám.

V takovém případě je třeba posoudit poslední známý průměr proti průměru pravděpodobnému. Pro propočet náhrady vždy vybíráme průměr vyšší, tj. ten, který pro zaměstnankyni vyjde lépe.

Další situace, která v souvislosti s čerpáním dovolené může nastat, je opomenutí podání žádosti – zaměstnankyně tedy ihned po ukončení MD nastoupí na rodičovskou dovolenou. V tomto případě je důležitá informace, že rodičovská dovolená se nezapočítává do odpracované doby a tudíž má vliv na krácení dovolené z důvodu dlouhodobé absence.

Dovolená se krátí o 1/12 za prvních 100 neodpracovaných směn a dále o 1/12 za každých dalších 21 neodpracovaných směn v rámci jednoho kalendářního roku. Maximálně lze však dovolenou krátit do poloviny roční výměry.

V této souvislosti uvádíme, že pokud nedojde k vyčerpání dovolené mezi MD a RD, zbylá dovolená nepropadá a zaměstnavatel má povinnost ji převést do období, kdy zaměstnankyně opět nastoupí do práce.

Jako příklad uvádíme roční nárok dovolené ve výši 20 dní, tudíž po zkrácení na max. možné minimum činí 10 dní. Zákon zde nezakazuje souběh rodičovské dovolené s vyplácením náhrady za řádnou dovolenou, tzn., že je možné zpětně požádat o vyčerpání dovolené a v téže době být na dovolené rodičovské.