Chráníte soukromí zaměstnanců a jejich osobní údaje?

Problematiku osobních údajů a jejich ochranu upravuje zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Jedná se o nikterak obsáhlý právní předpis, leč v praxi často opomíjený či podceňovaný. A jak je to vůbec se soukromím zaměstnanců a jeho ochranou?

Klára Gottwaldová, TSM

Úvodem je nutno upozornit na skutečnost, že zákon obecně stanoví registrační povinnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (viz ust. § 16 zákona: Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní údaje, s výjimkou zpracování uvedených v ust. § 18, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit Úřadu před zpracováváním osobních údajů.).

Pokud však zaměstnavateli zpracování osobních údajů ukládá zvláštní zákon nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona, pak se na zaměstnavatele nevztahuje oznamovací povinnost (kupř. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, apod.). Situace, kdy se ale na zaměstnavatele typicky ve většině případů registrační povinnost vztahuje, je obecně provozování kamerového systému se záznamem.

Vždy je třeba ale brát v potaz i ust. § 316 odst. 2 zákoníku práce, které stanoví, že zaměstnavatel nesmí bez závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele narušovat soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele tím, že podrobuje zaměstnance otevřenému nebo skrytému sledování, odposlechu a záznamu jeho telefonických hovorů, kontrole elektronické pošty nebo kontrole listovních zásilek adresovaných zaměstnanci.

I provozování kamerového systému by tedy mělo být přiměřené ve vztahu k chráněnému zájmu zaměstnavatele. Zaměstnavatel dále nesmí zapomínat na povinnost označit monitorovaný prostor informačními tabulkami, které musí být dobře viditelné a musí z nich být patrno, že prostor je monitorován kamerovým systémem se záznamem, identifikaci správce a odkaz na místo/osobu, kde je možné získat o kamerovém systému podrobnější informaci.1

V praxi je možné se také setkat se situacemi, kdy zaměstnavatel vyžaduje od svých (potencionálních) zaměstnanců informace, které však vyžadovat nesmí. Ust. § 316 odst. 4 zákoníku práce stanoví, že zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v ust. § 3. Nesmí vyžadovat informace zejména o:

a) těhotenství,
b) rodinných a majetkových poměrech,
c) sexuální orientaci,
d) původu,
e) členství v odborové organizaci,
f) členství v politických stranách nebo hnutích,
g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,
h) trestněprávní bezúhonnosti;

to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.

Informace požadované zaměstnavatelem po zaměstnanci lze tedy rozdělit do dvou skupin, přičemž první skupina v sobě zahrnuje informace, které zaměstnavatel vyžadovat nesmí nikdy, a druhá skupina obsahuje informace, které zaměstnavatel za určitých okolností vyžadovat může (a tento požadavek je dán věcným důvodem spočívajícím v povaze práce a tento požadavek je přiměřený; ev. takový požadavek vyplývá přímo z právního předpisu).

O porušení zákona se však nejedná, pokud zaměstnanec souhlasí s poskytnutím těchto informací nebo pokud je primárně sám poskytne. Je nutné rovněž mít na zřeteli, že informace nelze získávat ani prostřednictvím třetích osob bez souhlasu zaměstnance. Pokud se tedy týká tzv. referencí, resp. doporučení třetích osob (např. bývalého zaměstnavatele), je možné je získávat pouze se souhlasem posuzovaného zaměstnance.2

Z výše uvedeného je tedy patrno, že informace uvedené pod písm. a), b) a h) zaměstnavatel za určitých okolností vyžadovat může. Je logické, že mohou nastat situace, kdy zaměstnavatel musí mít vědomost o tom, zda je zaměstnankyně kupříkladu těhotná. To vyplývá už ze samotného zákazu nepřidělovat některé druhy prací těhotným ženám.3 Dle názoru autorky však požadavek na poskytnutí takové informace obecně není dán kupříkladu v případě, že zaměstnankyně má pro zaměstnavatele konat práci administrativní pracovnice, grafičky či lektorky cizího jazyka.

Závěrem je třeba zmínit v praxi často se vyskytující kopie občanských průkazů v osobních spisech zaměstnanců. Zaměstnavatelé, kteří mají takové kopie občanských průkazů v osobních spisech zaměstnanců, nepostupují v souladu se zákonem, neboť zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, obecně zakazuje pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

S ohledem na tyto skutečnosti lze zaměstnavateli doporučit v případě, že hodlá mít v osobním spise zaměstnance uloženou i kopii jeho dokladu totožnosti, mít u této kopie prokazatelný souhlas zaměstnance s jejím pořízením (pozn. pořízení kopie občanského průkazu je třeba odlišovat od ověření totožnosti).

1 Více informací zde: http://www.uoou.cz/files/metodika_provozovani_kamerovych_systemu.pdf

2 DOLEŽÍLEK, Jiří; KAHLE, Bohuslav; VYSOKAJOVÁ, Margerita. Zákoník páce: komentář. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2008, 504 s. ISBN 978-80-7357-327-0.

3 Blíže viz vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.