Daňové zvýhodnění na dítě 2016

Sleva na vyživované děti ve společné domácnosti - oficiálně nazývaná daňové zvýhodnění - za rok 2016 stoupla. Na první dítě se nemění - zůstává 13 404 korun ročně. Za druhé dítě si ale rodič může odečíst už 17 004 korun, za třetí a každé další dítě dokonce 20 604 korun ročně.

Alena Ševčíková, Assistant Payroll, E-Consulting Czech

Zatímco podnikatelé si slevu uplatňují zpětně za celý rok v daňovém přiznání, zaměstnancům ji každý měsíc průběžně odečítá zaměstnavatel, a mají tedy vyšší čistou mzdu.

Podmínkou pro využití slevy je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost - například cestování po světě - vás nicméně o slevu nepřipraví.

Na slevu máte nárok jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku splňujete obě podmínky ("vyživování" a společná domácnost). V měsíci, kdy se dítě narodilo, lze slevu uplatnit vždy. Například při porodu na konci srpna si tedy v daném roce můžete z daní odečíst pět dvanáctin roční slevy.

Jestliže dítě v jedné domácnosti vyživuje více poplatníků (typicky matka a otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce jen jeden z nich.

Daňové zvýhodnění můžeme uplatnit na každé dítě žijící s námi v domácnosti, které je nezletilé (až do ukončení povinné školní docházky) nebo do dovršení 26 let dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se díky zdraví připravovat nemůže. Zároveň musí jít o dítě vlastní, osvojené, v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče, jehož rodiče nemají příjmy, ze kterých by si mohli slevu na dani uplatnit. Nemůžeme uplatnit slevu například na dítě družky. Můžeme ji však uplatnit i na dítě druhého z partnerů, pokud jsme registrovaní partneři. Další méně časté případy popisuje §35 c) zákona o daních z příjmů.

Za "soustavnou přípravu na budoucí povolání" se v zásadě považuje studium na středních a vysokých školách v České republice nebo i v cizině. Slevu můžeme uplatnit i u dítěte, které studuje na střední či vysoké škole v zahraničí, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postaveno na roveň studiu na středních nebo vysokých školách v České republice. Tuto skutečnost musíme doložit k daňovému přiznání do češtiny přeloženým potvrzením od zahraniční školy a potvrzením ministerstva o tom, že studium na této konkrétní škole v zahraničí je postaveno na roveň studiu v České republice.

U střední školy, pokud ji dítě studuje řádně, se výuka počítá od 1. září do 31. srpna následujícího roku (tedy i prázdniny). Pokud dítě skončí studium během roku, počítá se každý měsíc, na jehož počátku dítě ještě studovalo.

Výjimkou je dálkové, distanční, večerní nebo kombinované studium na středních (nikoliv vysokých) školách, je-li student v době takového studia výdělečně činný (kromě takzvaných dohod) nebo má-li nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Slevu tedy lze uplatnit například i na dvaadvacetileté "dítě", pokud standardně studuje vysokou školu - nezávisle na tom, že si při studiu přivydělává. Podmínkou však je, že žije v domácnosti s tím, kdo si slevu uplatňuje.

Skutečnost, že dítě žije s námi v domácnosti, prokážeme svým čestným prohlášením na tiskopisu Prohlášení k dani, které přiložíme k daňovému přiznání. Finanční úřad si většinou vyžádá i čestné prohlášení druhého rodiče, že "neuplatňuje slevu na dítě", je lépe přiložit toto prohlášení také k daňovému přiznání.

Uplatnění zvýhodnění na dítě pro rok 2016 

Počet dětí

Rok 2015

Rok 2016

Měsíčně

Měsíčně

Uplatněné zvýhodnění

v r.2016

Uplatnit v RZD

za r.2016

 

 

 

01 - 04/2016

05 - 12/2016

 

 

První dítě

13 404

13 404

1 117

1 117

13 404

0

Druhé dítě

15 804

17 004

1 317

1 417

16 604

400

Třetí a další dítě

17 004

20 604

1 417

1 717

19 404

1 200


Dne 25. 4. 2016 byl ve Sbírce zákonů (částka 49/2016) vyhlášen zákon č.125/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tak, že dochází ke zvýšení daňového zvýhodnění podle § 35c odst. 1 zákona na druhé dítě z částky 15 804 Kč na částku 17 004 Kč ročně. Na třetí a každé další dítě dochází k zvýšení z částky 17 004 Kč na 20 604 Kč ročně. Uvedený zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení, tj. dnem 1. května 2016.

Za předpokladu, že poplatník uplatňuje daňové zvýhodnění u plátce daně z příjmů ze závislé činnosti, pak se toto zvýšení poprvé použije při zúčtování mzdy za kalendářní měsíc květen 2016. Zbývající část nároku na daňové zvýhodnění za kalendářní měsíce leden až duben 2016 bude poplatníkovi zohledněna v souladu se zákonem v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016, popř. v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2016.