Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – zajímavosti z praxe

Zřejmě každý, kdo se alespoň okrajově zabývá personalistikou, se ve své praxi již setkal s dohodou o provedení práce či s dohodou o pracovní činnosti. Sepsání těchto pracovněprávních dokumentů nečiní mnohým ani žádné obtíže. I přesto však považuji za nutné upozornit na některé zajímavosti, které jsou s těmito základními pracovněprávními vztahy spojeny.

Klára Gottwaldová, TSM

Dohoda o provedení práce („DPP“)

Základní charakteristika

Zákoník práce stanoví, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.

Zajímavost č. 1

Jaký rozsah práce může zaměstnanec konat na základě dohody, která je uzavřena na dobu od 1. 1. 2017 do 31. 12.2017?

V daném případě byla DPP uzavřena na dobu celého jednoho kalendářního roku. Zákoník práce stanoví, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. V daném případě tedy zaměstnanec nemůže na základě této DPP odpracovat více než 300 hodin.

Jaký rozsah práce může zaměstnanec konat na základě dohody, která je uzavřena na dobu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018?

V daném případě byla DPP uzavřena na dobu celého jednoho, nikoliv však kalendářního, roku. Doba trvání DPP zasahuje do dvou kalendářních let. Zákoník práce stanoví, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce.

V daném případě tedy zaměstnanec může na základě této DPP odpracovat 300 hodin za období od 1. 7. 2017 do 31. 12.2017, a dalších 300 hodin za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 (to vše za předpokladu, že v roce 2017 mimo tuto DPP nepracoval na základě jiné DPP a v roce 2018 mimo této DPP již nebude pracovat na základě jiné DPP, to vše u stejného zaměstnavatele).

Zajímavost č. 2

Zákoník práce jednoznačně stanoví, že v dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se dohoda uzavírá. Takovou dobou však může být i doba neurčitá (i doba neurčitá je doba). Pokud by tedy DPP byla uzavřena na dobu neurčitou, není to vyloučeno, a omezení ohledně rozsahu prací pak vyplývá přímo ze zákona – za každý kalendářní rok trvání DPP nesmí rozsah prací překročit 300 hodin.

Dohoda o pracovní činnosti („DPČ“)

Základní charakteristika

Zákoník práce stanoví, že dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby.

Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá.

Zajímavost č. 1

Ačkoliv jsem se v praxi setkala s mnoha názory, že zákon je v tomto směru vykládán spíše tak, že DPČ nemůže být uzavřena na dobu neurčitou, opak je pravdou. Je to de facto podobné jako u DPP. I DPČ tedy může být uzavřena na dobu neurčitou.

Zajímavost č. 2

Posuzování rozsahu práce u DPČ je o něco složitější než u DPP. Zákoník práce stanoví, že dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Lze ale uzavřít DPČ třeba jen na pět týdnů? Lze DPČ uzavřít kupříkladu na 80 týdnů? Na obě otázky odpovídám ano.

Pokud je DPČ uzavřena na dobu pěti týdnů, pak se nejvýše přípustný rozsah poloviny stanovené týdenní pracovní doby (v průměru) posuzuje právě a jen za těchto pět týdnů. Pokud je DPČ uzavřena na delší dobu než je doba 52 týdnů, pak se nejvýše přípustný rozsah posuzuje vždy za každých 52 týdnů (tedy kupř. v případě DPČ uzavřené na 80 týdnů by to bylo 52 + 28).