Dokáže kreativita zachránit pracovní místa ohrožená automatizací?

Podle nedávného průzkumu agentury NASA má 98 % zdravých pětiletých dětí kreativní schopnosti na úrovni geniality, zatímco u dospělých toto číslo rapidně klesá až ke 2 %. Ještě více alarmující pak je skutečnost, že v rámci Průmyslu 4.0 může být v důsledku automatizace ohroženo až 60 % pracovních míst s rutinní náplní, kterou lze do určité míry nahradit stroji. V Evropě to dělá 350 milionů, v České republice pak až 1,8 milionu pracovních míst. To si říká o radikální řešení. 

Ilustrační snímek

Zde popíšeme jeden ze slibných pokusů, který se snaží o změření aktuální úrovně kreativních a inovačních kompetencí zaměstnanců a o nasazení navazujících aktivit k rozvoji těch z nich, které se ukážou být potlačené. Čili jde o pokus o jakýsi restart kreativity a odložení nánosů, kterými se na nás podepsala civilizace, škola i rutinní pracovní provoz a o její znovuzapojení do užitků pro firmy. Po takovém rozšíření kompetencí je pak šance, že zaměstnanci dnes vykonávající rutinnější činnosti nemusí o svou práci úplně přijít, ale budou moci přejít na pozice s větším podílem kreativních aktivit.

Jakými tvořivými kompetencemi se vyznačují děti?

Jaké vlastnosti vídáme jako součást kreativní přirozenosti u malých dětí, které jim umožňují tvořivě zkoumat a objevovat svět? Každého napadne, že je to především fantazie a představivost. Ovšem bez odvahy experimentovat, opouštět dřívější způsoby řešení a otevřenosti k novým výzvám si zvídavé dítě také neumíme představit. Aby své tvořivé impulzy dovedlo ke konkrétním výstupům, k tomu potřebuje také nadšení a vytrvalost.

Dále bez asertivity se neprosadí mezi svými vrstevníky a bez empatie nevyřeší složitější vztahové výzvy. Nakonec se mu budou hodit i určité analytické vlohy a schopnost učit se ze svých chyb.

To vše jsou tedy zároveň předpoklady, aby i dospělý člověk dokázal vymyslet nové netradiční nápady, a dotáhnout je k praktickému užitku pro svou firmu či celou společnost.

Nový způsob měření kreativity a inovativnosti

Ke zjišťování úrovně kreativity se dosud používala celá řada testů, ale jejich slabinou bylo příliš úzké zaměření jen na představivost a tvorbu nových nápadů. Chyběly tam ostatní výše zmíněné složky. Skupina psychologů práce a expertů z praxe proto nyní vyvinula a pilotně ověřuje nový test kreativity a inovativnosti. Právě byla dokončena úvodní studie, která umožnila ověřit správnost jednotlivých položek dotazníku a jeho celkovou reliabilitu a validitu.

Tento test měří devět složek kreativity a inovativnosti, které jsou potřebné k dosahování praktických výstupů využitelných ve firemní praxi. V souladu s výše uvedenými kreativními předpoklady u dětí se jedná o tyto prvky:

  1. Odvaha
  2. Vytrvalost
  3. Otevřenost
  4. Představivost
  5. Empatie
  6. Nadšení
  7. Asertivita
  8. Analytické schopnosti
  9. Schopnost učení se a osobního rozvoje

Test umožňuje nejenom okamžité změření úrovně kreativity a inovativnosti zaměstnanců v těchto 9 kompetencích a porovnání s prvními vypočítanými normami, ale též srovnání s kvantifikovanými požadavky na danou pracovní pozici.

Jak zaměstnancům navrátit kreativitu a inovativnost – učení se hrou

Na vlastní testování pak může navázat systematický firemní nebo osobní program rozvoje kreativity a inovativnosti v každé ze 77 dílčích podoblastí, které dotazník zkoumá, kde byla zjištěna nějaká slabina.

Za tímto účelem bylo vytvořeno celé spektrum zábavných her a aktivit rozdělených do 77 kategorií, které mají sloužit k znovuobnovení jednotlivých složek kreativity a inovativnosti u účastníků programu. O svých pokrocích a realizovaných aktivitách si každý z nich průběžně vede svůj rozvojový či učební deník.

Na úvod firemního programu rozvoje kreativity probíhá jedno až dvoudenní týmový workshop, který umožní zadavateli nastavit cíle a očekávání od firemního programu, účastníkům dá příležitost nechat se otestovat a poskytne jim i skupinová kreativní cvičení a komplexní týmové hry, které je namotivují se do programu pustit s chutí a plnou vervou.

Jak převést osobní efekty programu rozvoje kreativity do užitků z inovativnosti pro firmu?

Typicky 4-6měsíční firemní rozvojový program je pak postaven tak, aby kombinoval osobní užitky pro zaměstnance z rozvoje kreativních kompetencí s praktickými efekty pro zadavatele. Každým programem firmu provází externí lektor, konzultant a kouč, který dohlíží na to, aby vše fungovalo, jak má a pomáhá s aplikací nově naučeného do praxe.

V polovině programu se účastníci sejdou k ověření, že se jednotlivých doporučených aktivit skutečně aktivně účastní a zaznamenali již i první pokroky. Během tohoto setkání si také zvolí oblast, ve které se pokusí navrhnout firmě svůj vlastní zlepšovací návrh nebo realizovat v ní konkrétní zlepšovací projekt, aby výstupem nebyl jen osobní růst zúčastněných, ale i reálný užitek pro firmu.

Na konci programu pak probíhá workshop, ve kterém účastníci absolvují retest ověřující jejich osobní pokroky v oblasti kreativity a inovativnosti a také představí managementu zadavatele výsledky svých zlepšovacích projektů či návrhů. Poté může do programu vstoupit další skupina účastníků z dané firmy a původní účastníci se mohou v případě zájmu pustit do dalšího levelu. 

Převod testu do příběhu a řešení situací ve virtuální realitě

Tím ovšem tento nový pokus o znovunavrácení užitků kreativity a inovativnosti zaměstnancům i jejich firmám zdaleka nekončí. Metodicky bude pokračovat kontrastní validizací testu kreativity na reálné populaci firemních účastníků programu. Ta prověří, jak v testu skórují ti zaměstnanci, kteří mají u ostatních pověst jako nejvíce kreativní a inovativní členové týmu.

Návazně pak zde existuje ještě záměr převést původní dotazník do podoby příběhu a hry s rozhodováním ve virtuální realitě, která má zajistit mnohem přesnější měření daných kreativních kompetencí, než jen formou sebehodnocení. Toto však již bude otázkou až následujícího roku. Za čas se našim čtenářům ozveme s prvními zkušenostmi.