HR Manažer – moderní akademie personalistiky v širších souvislostech

Mít ve firmě kvalitního personalistu, který své znalosti a dovednosti dokáže využít v podmínkách organizace, její firemní kultury a celého byznysového prostředí, je klíčem pro úspěšné fungování a podnikání organizace. Není tajemstvím, jak dramaticky se role HR v organizacích v posledních letech proměnila a že na své vykonavatele klade stále vyšší nároky jak po stránce odborné, tak i osobnostní.

Vize akademie HR manažer

Tyto náročné, komplexní, a hlavně neustále se rozšiřující požadavky, které jsou na „lidi v HR“ kladeny, daly v Gradua-CEGOS již před několika lety základ dlouhodobému cyklu HR manažer.

Jde o jednu z nejoblíbenějších vzdělávacích akademií pro personalisty v České republice a její pojetí přesně odpovídá mottu organizace „vzdělávání v širších souvislostech“.

Z pravidelných zpětných vazeb od více než 550 absolventů tohoto programu jasně vyplývá, že se nám v něm dlouhodobě daří doručovat kvalitní mix adekvátních praktických i teoretických znalostí oboru a na konkrétních příkladech, modelových situacích nebo individuálních projektech je pak propojovat v reálném prostředí firem účastníků.

Smyslem tohoto intenzivního dlouhodobého programu je tedy připravit účastníky na praktický výkon pozice HR manažer a zajistit jim komplexní všeobecný přehled v oblasti řízení lidských zdrojů, včetně nových trendů, kterých zejména v posledních letech výrazně přibývá.

Od administrátora po experta na právo, finance i systém řízení, vedení a motivace lidí

„Pryč jsou ty časy, kdy byla role personálního úseku vnímaná jako administrativní oddělení, které zajišťuje pracovní smlouvy a mzdy. Dnešní HR se musí orientovat v tom, jak organizace funguje a jakou dynamikou je možné rozvíjet její byznys. Musí rozumět alespoň základům finančního řízení ve firmách a být expertem na HR controlling, protože objem dat, se kterými v oblasti v oblasti HR pracujeme, výrazně rok od roku roste a „čísla“ již nestačí jen vykazovat. Je nutné jim i dobře rozumět, analyzovat je a hodnotit jejich prostřednictvím efektivitu celého systému řízení lidských zdrojů.“, shrnuje Kateřina Štěpánová, jedna z lektorek akademie. 

Personalista také musí být expertem na pracovní právo, dobře se orientovat v zákoníku práce a dalších navazujících právních předpisech. Bohužel ani tuto oblast nestačí zvládnout jednou – vzhledem k novelám a aktualizacím je třeba znalosti pracovně právní legislativy alespoň 1x za rok aktualizovat.

Personalista je dnes interním (a nakonec často i externím) marketérem i psychologem a/nebo koučem, expertem na komunikaci, rozvoj a motivaci. Každého zaměstnance je přece nejprve potřeba správně vybrat a zajistit, aby zapadl do firemní kultury svým jednáním a chováním. Poté ho adaptovat do správně kalibrované pracovní role, měřit jeho výkon a snažení, a nakonec jej postupně rozvíjet dle jeho odbornosti, výkonu i nadání, vytrvale motivovat a spravedlivě odměňovat.

Certifikační zkouška jako otisk znalostí do firemního projektu

Je zásadní, aby si všechny tyto procesy účastníci akademie HR Manažer nejen teoreticky nastudovali, ale aby v kontextu vlastní firemní kultury byli schopni „prodat“ jejich smysl a přínos svému vedení firmy, zajistit si jeho podporu, a nakonec vše úspěšně dokázali implementovat.

„Abychom účastníkům nasimulovali i tuto část, je akademie HR manažer zakončena obhajobou závěrečného projektu. Účastníci mají během celé akademie možnost spolupracovat a konzultovat s odbornými lektory z praxe a na jejím závěru mohou při certifikační zkoušce vytvořit reálný projekt z vlastní organizace, jehož cílem je demonstrovat implementaci konkrétního řešení v oblasti řízení lidských zdrojů a personálních procesů.“, doplňuje lektorka Kateřina Štěpánová.

Stejná partička, různí lektoři, zábava, a nakonec i online a offline prostředí

Celý vzdělávací program je interaktivní, všichni lektoři mají přímou zkušenost z praxe a jejich výklad je rozšířen o diskusi a sdílení zkušeností také jednotlivých účastníků. Do loňského roku jím prošlo již více než 550 absolventů. Můžete se podívat na jejich reference.

Po celou dobu programu se potkáváte ve stejné skupině účastníků, takže poměrně snadno navážete osobní kontakty ve svém oboru a dozvíte se, jak k jednotlivým procesům přistupují jinde. Můžete si tak být vzájemně inspirací a rychle se posouvat vpřed. Celý program probíhá v moderních vzdělávacích učebnách a je doplněn o digitální prvky a online materiály ke stažení z unikátního výukového portálu LearningHub, což denní výuku na učebně ještě dynamicky rozšiřuje.

Program může být také případně i spolufinancován z POVEZ a s administrací vám rádi pomůžeme.

Přihlaste se ještě dnes nebo se zastavte na dobré kafe

Link s termíny, obsahem jednotlivých bloků a cenou celé akademie HR Manažer najdete níže.

Se všemi, které jsme dosud nepřesvědčili anebo ještě chtějí něco probrat více do hloubky, jsme připraveni telefonicky prodiskutovat další detaily na tel.: 226 006 314 nebo se osobně setkat. U dobré kávy se s Mílou Martinovskou nebo Katkou Štěpánovou můžete o akademii HR manažer nebo i o svém osobním rozvoji dozvědět úplně všechno.

Těšíme se na vás!


Chci více informací o akademii HR manažer