První firmy se zapojily do Auditu rodina & zaměstnání

Ilustrační snímek

Do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Audit rodina & zaměstnání se zapojily první firmy, a zahájily tak cestu personální strategie zaměřené na slaďování pracovního a rodinného života svých zaměstnanců. Realizační týmy nyní začínají spolu s poradci pracovat na plánu, ve kterém si vytyčí cíle, jež budou během 18měsíčního procesu uvádět do praxe. V současné době se v první fázi nachází devět společností, z tohoto počtu tvoří bezmála polovinu soukromé firmy, druhou polovinu představují instituce veřejné správy a neziskové organizace. MPSV přitom prostřednictvím vyškolených poradců vede jednání o účasti v projektu s dalšími deseti společnostmi.

Zájem firem o audit dokazuje, že je i v době hospodářské recese možné přistoupit k firemním rozvojovým programům. „Řada firem je v současné ekonomické situaci nucena reorganizovat a optimalizovat své vnitřní procesy. Efektivní využívání zaměstnanců může v takové chvíli znamenat konkurenční výhodu. Audit je individuální proces, v němž nikomu nic nevnucujeme – každý účastník projektu má možnost zvolit si oblasti, v nichž se chce zdokonalovat.

Pokud pro naplňování svých cílů firma např. potřebuje využívat práci přesčas a o víkendech, poradce MPSV to respektuje a pokusí se společnosti doporučit vhodné způsoby, jak toto komunikovat směrem k zaměstnancům. Pomůže jí také nalézt oblasti, v nichž by naopak sama firma mohla vyjít svým zaměstnancům vstříc při slaďování práce a rodiny,“ říká vedoucí projektu Vít Liška.

S cílem využít potenciál svých zaměstnanců se do projektu přihlásila také plzeňská pobočka společnosti Kooperativa. „Věříme ve spojitost mezi výkonem firmy a spokojeností zaměstnanců. Na druhou stranu si nejsme jisti, zda má energie investovaná do různých opatření vždy efektivní dopad. Nepochybně najdeme oblasti, na které jsme zatím vůbec nepomysleli. I proto jsme se rozhodli vstoupit do auditu. Chceme zapracovat tam, kde se dá ještě něco vylepšit, a rozvinout na toto téma diskuzi,“ potvrzuje Hana Ederová ze sekretariátu ředitele agentury Západní Čechy.

Spolu s Kooperativou se do projektu zapojili také Tchibo Praha, spol. s r.o, Arch.Design, s.r.o., a poskytovatel expresních balíkových služeb DPD CZ. Žádná z těchto společností není na poli slaďování rodinného a pracovního života svých zaměstnanců úplným nováčkem. V DPD CZ se snaží dlouhodobě řešit životní situace svých zaměstnanců tak, aby došlo ke shodě jak na straně DPD jako zaměstnavatele, tak na straně zaměstnanců. Arch.Design, s.r.o., dokonce pro své zaměstnance zřídila miniškolku. Všechny společnosti věří, že jim certifikace pomůže v PR propagaci firmy jako zaměstnavatele. 

Z neziskové a veřejné sféry se projektu prozatím účastní Městský úřad Třeboň a Městský úřad Hodonín, dále Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava, Charita Kaplice a Rodinné centrum Heřmánek.

Struktura účastníků ukazuje, že je Audit rodina & zaměstnání skutečně vhodný pro velmi širokou škálu společností. „Tak jako audit v soukromé společnosti vyžaduje znalost ‚byznys‘ prostředí, audit ve státní instituci vyžaduje znalost principů fungování státní správy. Účinná a efektivní opatření je však možné nalézt v obou případech,“ dodává Vít Liška. Že se audit hodí skutečně i pro velmi malé organizace, dokládá Rodinné centrum Heřmánek. Dohromady má pouhých 14 zaměstnanců, přičemž všichni jsou zároveň také pečujícími rodiči.

V Auditu rodina a zaměstnání pokračují i obě pilotní společnosti – Magistrát města Brna a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. V obou společnostech koncem února proběhly závěrečné workshopy, na nichž účastníci zhodnotili průběh projektu a úspěchy v implementaci stanovených opatření. Obě organizace jsou tak na nejlepší cestě k získání plného certifikátu Audit rodina & zaměstnání.  

Příklady opatření Auditu rodina & zaměstnání

Možnosti při vytváření nabídek nerodičovské péče

Pokud se společnost rozhodne nabídnout zaměstnancům zajištění nerodičovské péče o děti, má k tomu v současné době dvě možnosti. Může se vydat směrem institucionální péče, v rámci které může zřídit firemní školku nebo dětskou skupinu. Výhodnou formou jsou ale také formy neinstitucionální péče. V jejích možnostech je poskytnout rodičům péči o děti prostřednictvím tzv. chůvy.

Institucionální formy péče

Během auditního procesu dochází ve společnosti často k diskusi o firemní školce. „Jednou z řady výhod know-how pro vedení interní diskuse je, že projektová skupina může při hledání řešení systematicky zvažovat reálné potřeby zaměstnanců, jakými jsou dostupnost pro všechny zaměstnance, počet dětí, které by v dohledné době zařízení využívaly, jejich stáří atd.,“ poznamenává k tématu firemní školky z pohledu Auditu rodina & zaměstnání Marie Oujezdská, metodička projektu. Přínos firemní školky je, jak potvrzuje Alexandra Semešová ze společnosti Arch.Design, nesporný: „Otevření firemní miniškolky je jedním z nejvýraznějších kroků, které Arch.Design, s.r.o., pro propojení pracovního a rodinného života svých zaměstnanců podnikl. Firemní miniškolka funguje již třetím rokem, daří se jí velmi dobře a znamená v mnoha případech možnost návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené, který by se bez tohoto opatření neuskutečnil.“

Jako další řešení se nabízí tzv. dětská skupina. Vzhledem k tomu, že zřízení dětské skupiny je možné i mimo režim zákona o živnostenském podnikání, vždy však mimo režim školského zákona a zákona o péči o zdraví lidu, jsou nároky na její realizaci nižší. Podle počtu dětí a jejich stáří se dělí na velké, střední a malé. Střední dětskou skupinu od 1. července 2011 nabízí svým zaměstnancům např. MPSV ČR.

Neinstitucionální formy péče

V zahraničí se tyto způsoby ukazují být úspěšným alternativním a legitimním doplňkem k institucionální péči. S přihlédnutím k současnému legislativnímu prostředí České republiky mohou společnosti nabídnout rodičům péči o děti prostřednictvím tzv. chůvy.

Vykonávat ji lze dvěma způsoby. Buď v režimu živnostenského zákona v rámci vázané živnosti „Péče o děti do tří let věku v denním režimu“ nebo v režimu živnostenského zákona v oboru činnosti č. 79 „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“, kde lze pečovat o děti nad tři roky nebo i o děti do tří let věku, ale pouze příležitostně a krátkodobě.

Takováto forma péče s sebou přináší výhody stálé pečující osoby a rodinného prostředí. Neinstitucionální typ péče je zvlášť přínosný pro děti, které nemají dostatečně vyvinutou imunitu, citovou zralost nebo vyžadují zvláštní individuální péči. Zaměstnavatel by se při výběru chůvy měl pochopitelně zaměřit na celou řadu ukazatelů, které prokazují kvalitu uchazečů. Vynaložené úsilí při zprostředkování této formy péče je pak vyváženo jejími nespornými výhodami. Rodiče i zaměstnavatelé ocení, že péči je velmi snadno možné přizpůsobit jak nenadálým nárokům v zaměstnání, tak i specifickým potřebám dítěte, např. při rekonvalescenci.

Více o opatřeních Auditu rodina & zaměstnání naleznete na stránkách www.auditrodina.eu.

Realizační tým Auditu rodina & zaměstnání.

Zdroj: Audit rodina & zaměstnání - projekt ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců
Zobrazit přehled článků ze zdroje Audit rodina & zaměstnání