Vyhodnocení průzkumu: Jak komunikují a motivují své zaměstnance přední firmy na českém trhu? Co změnila pandemie ve vaší organizaci?

Během posledních měsíců zasažených epidemií se toho opravdu hodně změnilo. Změna se stala nezbytnou součástí osobního i pracovního světa, s kterou je potřeba se naučit žít a pracovat. Co se ve firmách změnilo a jak komunikují a motivují své zaměstnance? To jsou dvě klíčové otázky průzkumu, který uspořádala společnost ASIANA Group, HR News a People Management Forum. Do průzkumu se zapojilo 55 významných českých firem a institucí. Všem velice děkujeme!

Pavla Pulchart, Asiana

Pavla Pulchart je Business Development Manager společnosti ASIANA Group.

Iniciátory průzkumu jsou:

ASIANA Group, která je profesionálním dodavatelem služeb pro HR útvary prostřednictvím portálu HRshop.cz. Dále společnost People Management Forum, jež sdružuje největší komunitu HR profesionálů v České republice.

„Iniciovali jsme průzkum, abychom měli pro nás a naše partnery validní data o aktuální situaci v korporacích a o změnách a trendech na poli personalistiky a managementu. Děkujeme HR News a People Management Forum za neocenitelné partnerství a celkovou koncepci," říká Pavla Pulchart z ASIANA Group.

Změnilo se něco ve vaší organizaci díky pandemii?

Změnilo se něco ve vaší organizaci díky pandemii?

Otázka Počet odpovědí Ne Ano
Změnilo se něco ve vaší organizaci díky pandemii? 54 8 46

Home office

Velká většina respondentů (přes 85 %) se shodla na tom, že před pandemií byl home office (HO) spíše vzácností, jakousi odměnou za dobře odváděnou práci. Práce z domu se zformalizovala a stala se běžnou součástí života. Na druhé straně některé firmy dokonce HO nepodporovaly vůbec. 

V současnosti firmy zavádějí hybridní systémy práce, jako jsou rotace – týden doma, týden v práci nebo HO jen některé dny v týdnu, podle možnosti dané pozice. Zavedly se sdílené a smíšené kanceláře. Kladně je hodnocena možnost nastavení vlastního rozvržení pracovního dne, zaměstnanci pociťují větší flexibilitu i produktivitu, zefektivnění vzájemné komunikace. Někteří lidé nechtějí zpět do kanceláří, další preferují zachování hybridního systému.

„Máme více možností mobilní práce z domova, ve větší míře využíváme on-line platformy, pociťujeme lepší e-zdatnost všech - to vidím jednoznačně jako přínos.“ ŠKODA AUTO a.s.

Technologie

Řada firem zdokonalila své technologie nejen v kancelářích, ale poskytla lepší vybavení i pro práci na dálku. Rozvinulo se měření produktivity, zlepšila se vizualizace dat, digitalizovaly se formuláře, zdokonalil se systém manuálů a směrnic, zavedlo se online projektové řízení, které eliminovalo nerentabilní projekty. Lépe se využívají i dříve dostupné online komunikační platformy. Elektronicky se začalo řešit i vzdělávání zaměstnanců, které se tak stalo efektivnější.

„Konečně jsme byli přinuceni používat a také inovovat digitální technologie, poprvé v historii bylo přistoupeno k home office.“ Úřad práce ČR.

Kontakt

Vzrostla důležitost častějšího kontaktu mezi manažerem a zaměstnancem. Zefektivnily se porady a různé meetingy. Ačkoli týmy spolu komunikují vzdáleně, při kontaktu se zákazníkem stále převládá osobní kontakt. Celkově se zlepšily vztahy mezi zaměstnanci. Lidé jsou také loajálnější. Více si vzájemně pomáhají a také si více váží možnosti setkat se osobně. 

„Zlepšily se vztahy mezi zaměstnanci - semknutí kolektivu, ohleduplnost, vzájemná pomoc.“ PATOK a.s. Louny.

Nevýhody

Některé společnosti částečně nahradily osobní kontakt s klientem kontaktem na dálku. V malé míře je pociťováno zhoršení pracovní morálky, a pokles pracovní výkonnosti, negativní vliv na firemní kulturu. Byl dotčen styl práce a komunikace.

Změnila se komunikace mezi manažery a jejich týmy v důsledku potřeby práce mimo kanceláře?

Změnila se komunikace mezi manažery a jejich týmy v důsledku potřeby práce mimo kanceláře?

Otázka

Počet odpovědí

Ne

Ano

Bez odpovědi

Změnila se komunikace mezi manažery a jejich týmy v důsledku potřeby práce mimo kanceláře?

55

15

39

1

Time management, lidskost a důvěra

Jako většina činností ve firmách, i mezitýmová jednání převzala dle 75 % tazatelů online podobu. Ubylo formálních termínů a osobní setkání bývají věcnější, lidštější a hovory se vedou do hloubky. Schůzky a porady jsou častější, ale zároveň efektivnější, protože je potřeba být konstruktivní, sdělovat a sdílet jen důležité informace proti dřívějším zvykům stát u kávy a povídat si.

„Naučili jsme se více pracovat s komunikačními nástroji např. MS Teams.“ Snoeks Automotive CZ s.r.o.

Začaly se využívat nové reportingové nástroje, komunikační platformy a sharepointy pro sdílení dokumentace. Někteří lidé mají ale na druhou stranu pocit, že komunikují nonstop. Pozitivně je hodnocená také výměna informací přes různé chaty, protože se lze ke komunikaci vrátit a ověřit si přesné znění, což u ústní formy není možné.

Zdůrazňují nutnost pravidelných porad, ať už online nebo osobně a hledání vhodného nastavení plnění úkolů. Manažeři se musí naučit přesněji zadávat úkoly a efektivněji je kontrolovat. Ojediněle změna trvala pouze během lockdownu a nyní už je vše ve starých kolejích.

„Komunikace je více efektivní, protože je potřeba být při ní věcný, konstruktivní a sdělovat a sdílet rychle důležité informace proti dřívějším zvykům (sejít se u kávy a klábosit).“ PreventCom s.r.o.

Jaký typ organizace práce budete používat?

Jaký typ organizace práce budete používat?

Jak ukázal průzkum, 34 % zaměstnanců musí být v kanceláři alespoň dva dny, ale mohou si sami vybrat, jaké dny to budou. Necelých 21 % musí být na pracovišti přítomno trvale. Sedmnáct procent by mělo být přítomno v kanceláři dva dny, které však určí zaměstnavatel. Téměř šest procent pracuje pouze přes vzdálený přístup. 

„Zaměstnanci jsou na pracovišti, v současné chvíli není home office běžnou součástí pracovního režimu (jen výjimečně), uvažujeme o sdílených kancelářích.“ Zlínský kraj.

„Hybridní – např. 3 dny v práci, 2 dny v kanceláři, zaměstnanci si mohou vybrat, kdy budou v kanceláři.“ NESTLE.

Osobní kontakt

I přes hybridní systém se klade důraz na osobní setkání. Zaměstnanec musí vnímat podporu vedení a týmu, nesmí se cítit osamělý, má pořád příležitost se dle potřeby setkat s kýmkoli z týmu a vedení. Učí se být samostatný a používat více technickou podporu.

Jako výzvu berou lidé komunikaci napříč celou firmu a všemi odděleními, nejen svým týmem. Problémem bývá málo sociálního kontaktu a občasné špatné pochopení informací. Přítomnost na pracovišti by tedy podle některých respondentů měla převažovat. 

„Zaměstnanci mohou pracovat pouze z domova, do kanceláře chodí, pokud se budou chtít setkat s kolegy.“ Alza.cz

Komunikace

Manažeři se i do budoucna musí více soustředit na komunikaci se svým týmem. Některé firmy řeší uspořádání kanceláří, které bude lépe odpovídat nové organizaci práce a potřebám jednotlivých týmů. Klade se důraz na posílení firemní kultury a sounáležitosti.

Leadership

Řada firem se domnívá, že během pandemického období důležité problémy vyřešila a vše již funguje dobře. To se týká i kvalitně nastaveného projektového řízení a dodržování manuálů. Občas si však management stojí za svým, přestože zaměstnanci by vedení rádi přesvědčili ke zlepšení. Jako podstatné uvádí správný tok informací a včasnou reakci na urgentní situace. Největší výzvou je efektivní leadership na dálku.

Jakou hraje HR oddělení roli v rámci interní komunikace?

Jakou hraje HR oddělení roli v rámci interní komunikace?

Jaké vidíte hlavní výzvy a témata z pohledu řízení lidí a týmů pro následující období?

Mezi hlavní výzvy patří vylepšení komunikaci (elektronické i osobní) ve všech směrech. Lidé se nesmí nechat strhnout daným momentem a projekty zbytečně uspěchat. Někteří kladou akcent na lepší uchopení nebo zavedení hybridního systému práce, s tím souvisí i nové uspořádání kanceláří.

„Přesvědčit ke změnám vedení.“ PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.

Důraz by měl být kladen na udržení firemní kultury a motivaci zaměstnanců třeba pomocí motivačních školení, benefitů. Nesmí se zapomínat ani na sociální kontakt. Neméně důležitý je označován time management, work life balance a dobrý leadership. Leader by měl kromě znalostí být vnitřně silný, mít zdravou identitu, být schopen vést hlavně sám sebe, pak teprve může být dobrý vedoucím.

„Komunikovat, informovat, mluvit, udržovat soudržnost týmu, motivovat členy týmu – podřízené, dobře a spravedlivě rozdělovat pracovní úkoly, využívat více osobností potenciál zaměstnanců – každému sedí něco jiného.“ ŠKODA AUTO a.s.

Společnosti chtějí být maximálně flexibilní vůči požadavkům zákazníka, bez negativního vlivu na produktivitu a zároveň být zaměstnanci pozitivně vnímání jako dobrý zaměstnavatel. V současnosti panuje mezi firmami velká konkurence na poli získávání nových kvalifikovaných pracovníků, proto by měl být kladen důraz na samotný nábor, s tím související následnou adaptaci a hlavně retenci zaměstnanců.

„Pochopení, že změna se stala nezbytnou součástí osobního i pracovního světa.“ Jazz-com, s.r.o.

Outsourcing HR procesů jako nástroj pro usnadnění administrativních činností personalistů:

Outsourcing HR procesů jako nástroj pro usnadnění administrativních činností personalistů

Celkem 53 odpovědí

Počet odpovědí

Již využíváme – administrativa vzdělávání, personální administrativa, mzdová agenda atd.

12

Uvažujeme o využití – administrativa vzdělávání, personální administrativa, mzdová agenda

5

Nevyužíváme ani neuvažujeme

36

Společnosti outsourcing HR činností nezvažují kvůli panující nedůvěře na kvalitu a rozsah služeb. Také se naráží na neochotu vedení, které se obává o bezpečnost interních dat.

Tam, kde mají s outsourcingem administrativních činností zkušenosti, jsou s nastavením spokojeni. Nepřicházejí o kontrolu procesů a zároveň se mohou efektivněji věnovat strategickému HR a aktuálním trendům ve vzdělávání. Hlavní výhodou je pak fakturace přes jednoho dodavatele, což usnadňuje nákupní proces a snižuje náklady.  

„HR oddělení zabezpečuje jen administrativu. Veškeré ostatní rozhodnutí a nastavení řeší top vedení.“ VŠTE.

Jak komunikují a motivují své zaměstnance přední firmy na českém trhu? Co změnila pandemie ve vaší organizaci?

Mezi společnosti panuje ve většině případů shoda, že komunikace přešla do elektronické podoby, na druhé straně chybí osobní probrání problematiky v kuchyňce u kávy.

Z průzkumu vyplývá, že je stále potřeba pracovat hlavně na mezitýmové komunikaci, dobrém rozdělování úkolů a povinností, na time managementu, work life balance a leadership dovednostech. Data ukazují, že si lidé více váží osobního kontaktu, jsou k sobě vřelejší, ohleduplnější a také loajálnější ke svému zaměstnavateli.

„Výsledky průzkumu jsou v souladu s informacemi od našich členů. Ukazuje se, že pro HR bude v budoucnu velkou výzvou především zajištění komunikace a posilování mezilidských vztahů, zvlášť při zvýšeném využívání práce z domova," říká Eva Hejlová, viceprezidentka a výkonná ředitelka společnosti People Management Forum.

Partnery průzkumu jsou:

ASIANA Group je předním dodavatelem služeb pro firmy, korporace a státní správu. Je také provozovatelem portálů Letuška.cz zaměřeného na cestování a HRshop.cz, unikátního řešení nákupu vzdělávacích a jiných služeb.

Společnost People Management Forum je jedním z největších sdružení personalistů v ČR a nejen svým členům nabízí mnoho inspirativních akcí, zajímavý časopis i vzděláváni ve svém Institutu.