Bezpečnost práce a SCC (Safety Certificate Contractors)

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je souhrn opatření stanovených legislativou a zaměstnavatelem, která mají za cíl předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu a chránit firemní majetek. Je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele, kterou stanovuje zákon 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění. Povinností každé organizace v oblasti BOZP je, kromě jiného, vyhledávat rizika, přijímat opatření na jejich odstranění resp. minimalizaci dopadu a kontrolovat účinnost přijatých opatření. Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu odborně způsobilý, sám nebo odborně způsobilým zaměstnancem. Společnost TÜV SÜD je akreditovanou společností MPSV pro provádění zkoušek a vydávání osvědčení odborně způsobilých osob. Legislativní požadavky v oblasti prevence rizik upřesňuje zákon 309/2006 Sb v platném znění. K těmto povinnostem patří samozřejmě také pravidelná školení zaměstnanců v oblasti prevence rizik.

V rámci otevřených pracovních možností na evropském nebo světovém trhu naráží naše firmy nebo i OSVČ na nové požadavky v oblasti BOZP, které musí v zahraničí prokazovat. I když se dá říct, že bezpečnost je jenom jedna, je ale více způsobů, jak ji organizace zajistí nebo jak ta která země požaduje prokazování jejího zabezpečení. Stává se velice často, že naše tuzemské firmy se o těchto požadavcích prokazování dozví na poslední chvíli a místo plánovaného nástupu zaměstnanců na stavbu řeší, jak a kde požadovanou kvalifikaci pro své zaměstnance zajistit.

Jedním, a v poslední době stále častějším požadavkem zahraničních investorů je, aby všichni pracovníci podílející se na projektu byli proškoleni a certifikováni v oblasti SCC.

SCC je certifikovatelný systém managementu v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí. Je mezinárodně uznávaným standardem. Byl vytvořen v oboru petrochemie pro společnosti, které vystupují jako zhotovitelé staveb nebo poskytovatelé služeb. Stále více firem i v České republice, které nabízejí své služby v zahraničí, a to nejen v Německu, ale i dalších státech, jsou konfrontovány v různé podobě s požadavky SCC systému.

Od 1. července 2011 platí v Německu nové SCC nařízení ve verzi 2011. Do konce roku 2011, kdy platilo přechodové období, bylo možné certifikovat jak podle starší verze 2006, tak i podle již zmíněné nové verze. Od 1. ledna 2012 je možné certifikovat pouze na základě verze 2011. Certifikovat lze jak zavedený systém, tak třeba pouze jednotlivé zaměstnance ve smyslu požadavků normy ISO 17024 pro certifikaci osob. Záleží, co zahraniční partner (investor, zhotovitel…) po dodavateli požaduje.

Struktura věcných požadavků zůstala nezměněná. K původním certifikacím SCC * =omezený certifikát, (je určen pro společnosti do 35 zaměstnanců, které nevyužívají služeb subdodavatelů a posuzují se činnosti managementu bezpečnosti práce pouze na pracovišti), pak SCC ** = neomezený certifikát (posuzuje se systém managementu bezpečnosti práce jak na pracovišti, tak i v celém podniku, společnost má více než 35 zaměstnanců, včetně smluvních pracovníků, praktikantů, učňů), se přidává nová certifikace SCC P. Certifikace SCC P představuje neomezený certifikát pro oblast petrochemie. Vedle kritérií pro posuzování uvedených v certifikátu SCC **, se zde očekává splnění specifických požadavků v petrochemickém průmyslu a rafineriích. Průběh certifikace je srovnatelný s dalšími běžnými systémy managementu tzv. certifikační audit (platnost certifikátu 3 roky), první a druhý dozorový audit a po třech letech recertifikační audit.

Jedním z požadavků systému SCC a kritérií pro udělení certifikátu systému managementu je mít proškoleno a certifikováno minimálně 90% všech zaměstnanců působících na operativní úrovni. Aby se stávající systém mohl přizpůsobit stále vyšším požadavkům v rámci mezinárodní spolupráce, doznalo nařízení SCC právě v této části největších změn.

  • Poprvé byly definovány vstupní požadavky certifikovaných pracovníků. Ukončené odborné vzdělání (dle německého zákona o odborném vzdělávání BBiG) nebo rovnocenné příp. vyšší vzdělání jsou důležitým prvkem v procesu certifikace personálu. Splňuje-li pracovník tento požadavek, musí absolvovat dvoudenní školení a následnou zkoušku. Prokazování tohoto požadavku dělá značné komplikace mnohým firmám v Německu a o to víc firmám v zahraničí. Chybí-li tento doklad o vzdělání, což je případ téměř všech pracovníků našich firem, vyžaduje se jako náhrada třídenní školení s následnou zkouškou.

  • Další významná změna se týká samotného rozsahu vzdělávání a zkoušky jak u operativních pracovníků (Dok. 018), tak i u vedoucích pracovníků (Dok. 017). V návaznosti na to byl zvýšen počet zkušebních otázek (u operativních pracovníků z 25 na 40 a u vedoucích z 25 na 70).

  • Zkoušky mohou provádět pouze certifikační orgány pro personál, jako např. TÜV SÜD Akademie GmbH, které jsou akreditovány německým akreditačním orgánem DAkkS. Platnost certifikátu zůstala nezměněná, tedy 10 let.

Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. nabízí v rámci akreditací naší mateřské společnosti TÜV SÜD v Mnichově certifikační služby jak v oblasti certifikace systému SCC, tak i v oblasti certifikace personálu.

Dušan Bruncko, vedoucí Akademie TÜV SÜD Czech

Kontakt:

Dušan Bruncko

Vedoucí Akademie TÜV SÜD Czech

dusan.bruncko@tuv-sud.cz

www.tuv-sud.cz