Blended learning aneb jak propojit e-learning a skutečného lektora

V dnešní době stále více firem organizuje pro zaměstnance jazykové vzdělávání. V praxi se však často setkáváme s problémy, které trápí většinu zaměstnavatelů, jako např. že:

1. Zaměstnanci-studenti jsou špatně motivovaní a snižuje se jejich docházka na lekce jazyka nebo na ni chodí nepřipraveni.

2. Zaměstnanci-studenti se v jazyce příliš neposouvají a často za rok studují kurz na stejné úrovni jako v tom předešlém.

Jazyková škola Slůně - svět jazyků, s.r.o. - Blended learning

Proto jazyková škola Slůně – svět jazyků, s.r.o. ve spolupráci s profesním e-learningovým jazykovým centrem připravila pro firmy a jejich zaměstnance kombinovanou formu výuky nebo-li blended learning.

Kombinovaná výuka spojuje výhody klasické formy výuky s lektorem s výhodami e-learningu. V současné době je považována za nejefektivnější známou formu výuky jazyků.

Blended learning - jazyková škola Slůně - svět jazyků, s.r.o.

E-learning

Je interaktivní výukou, při níž je využívána výpočetní technika, internet a různé multimediální prvky. Obsah může mít podobu textu, obrazu, zvuku, animace, videa a dalších. Zahrnuje v sobě mnoho dílčích aktivit, které jsou chronologicky řazeny tak, aby tvořily ucelený vzdělávací systém.

E-learning v jazykové výuce pracuje s lidskou motivací tak, aby se student cítil příjemně a osvojování jazyka probíhalo v pozitivním rozpoložení. Za tímto účelem je využívána řada nástrojů, jako jsou např. gamifikační prvky, příběhy, videohodnocení, snadné výklady, denní dávkování, humor, momenty překvapení, studijní reporty, mnoho variant procvičování látky, online lektor k dispozici apod.

Blended learning - jazyková škola Slůně - svět jazyků, s.r.o.

Výhodami e-learningu jsou:

 • výběr kurzu dle aktuální jazykové úrovně studenta,
 • vlastní tempo studia,
 • nezávislost na místě a času,
 • již při 20 minutách výuky denně je zachována kontinuita a pokrok ve studiu,
 • průběžný přehled o studiu a zpětná vazba on-line,
 • možnost konzultace s lektorem online (chat),
 • úspora finančních i časových nákladů (cestování, učebnice, zrušené lekce).

Mezi jeho nevýhody patří:

 • potřeba vysoké míry vnitřní motivace studenta,
 • zodpovědnost a disciplinovanost studenta,
 • potřeba dodržovat pravidelnost ve studiu,
 • nepřítomnost lektora, pro nácvik konverzace i jako motivačního prvku.

Blended learning

Řešením nevýhod e-learningu a využitím jeho výhod je blended learning. Ten kombinuje systematické samostudium, tedy využití e-learningu jako podpůrného vzdělávacího prostředku a běžnou výuku s lektorem (ať už prezenční nebo Skype formou).

Výhody blended learningu:

 • maximální přizpůsobení se individuálním potřebám a znalostem studenta,
 • lektor má průběžný přehled o pokroku studenta a problematických oblastech,
 • lektor se zaměřuje na učivo, které studentovi činí největší obtíže,
 • časová dotace výuky s lektorem je využita s maximální efektivitou.

Online kurzy

Pokud se firma rozhodne pro vzdělávání formou blended learningu, je zapotřebí nejdříve sestavit seznam zaměstnanců, kteří budou do výuky zařazeni. Každý zaměstnanec následně absolvuje on-line rozřazovací test, kde mu po vyhodnocení testu přijde na e-mail výsledek jazykové úrovně (A1 – C1) a je mu zároveň nabídnut kurz pro danou jazykovou úroveň, kterou by měl na základě svých znalostí jazyka studovat.

Jazyková škola Slůně – svět jazyků, s.r.o. zpracuje výsledky z on-line testování a sestaví nabídku kurzů. Lze si vybrat z nabídky výhodných paušálních balíčků. Velice oblíbený je balíček „Standard“, který za přijatelnou měsíční paušální platbu firmě povoluje mít až 20 aktivních licencí na online kurzy.

Pro každého studenta je v rámci tohoto balíčku připraven bonus v podobě dalšího kurzu navíc, tzn. že jeden zaměstnanec může studovat dva kurzy současně. Má možnost výběru ze široké nabídky kurzů od všeobecné výuky na dané úrovni po slovíčkové kurzy nebo obchodní a odborné kurzy ze strojírenství či ekonomického sektoru, aj.

Student může studovat za stejnou cenu kurz např. Angličtina na úrovni středně pokročilí a k tomu si zároveň zvolit doplňující slovíčkový kurz AJ pro logistiku. Může také studovat dva jazyky angličtinu a němčinu (dále francouzštinu, španělštinu, ruštinu či italštinu).

Student obdrží přístup do svého online kurzu, který v ideálním případě studuje každý den 20 minut. Kurz je kontinuální, student netápe a studuje vlastním tempem. Pokud mu kurz nevyhovuje, může si do 14 dnů od zahájení vyměnit kurz za jiný.

Výuka s lektorem

Na samostatnou práci v online prostředí navazuje druhá část blended learningu – hodina s lektorem. Lekce vychází z odstudované části v e-learningu, ve kterém se student zaměřuje na aktivity, ke kterým lektora tolik nepotřebuje (např. slovní zásoba, poslech, čtení).

Kromě upevnění důležité látky či případného dovysvětlení, je hodina s lektorem věnována z maximální části konverzaci, která také bývá nejčastějším nedostatkem studentů. Lektor aktivně opakuje, vysvětluje a doplňuje výklady gramatiky a zaměřuje se primárně na problematické oblasti, nezdržuje se aktivitami, které lze trénovat v rámci e-learningu.

Díky nastavení e-learningového systému má lektor (stejně jako personalista) přesný přehled o tom, jak který student postupuje v kurzu, na kolik procent plní cvičení, kolik času výuce věnuje a jak si vede v porovnání se skupinou.

Blended learning - jazyková škola Slůně - svět jazyků, s.r.o.

HR

Jazyková škola je při zahájení on-line kurzů se studenty v úzkém spojení, aby studentům poskytla maximální podporu a ulehčila práci HR firmy. Po zahájení všech kurzů škola reportuje personalistce stav. Velice oblíbený nástroj, ke kterému personalistka na začátku spolupráce obdrží přístup, je modul pro personalisty.

Přes své přihlášení do klientského rozhraní kurzů může personalistka kdykoliv nahlédnout do souhrnu kurzů. Může sledovat vyhodnocení studia zaměstnanců. Systém jí umožňuje zobrazit si přehled nebo graf, kde je uvedeno procento splnění dokončení odučené látky, úspěšnost, čas strávený studiem. Dále lze vidět, jestli zaměstnanec splňuje plán kurzu.

Blended learning - jazyková škola Slůně - svět jazyků, s.r.o.

Zpětná vazba

Za účelem získání zpětné vazby ze strany studentů byl vytvořen dotazník, na který následně odpovídají všichni zúčastnění studenti. Kvalita prezenční a on-line výuky jako celku je studenty hodnocena velmi kladně.

Obsah prezenční výuky odpovídá očekávání všech dotázaných. Co se týče práce lektorů, tak ta byla hodnocena výborně. Online kurzy jsou pro studenty dostatečně srozumitelné, orientují se v nich výborně. Všichni dotazovaní studenti chtějí i nadále ve studiu pokračovat.