Case study: Pravidelná versus intenzivní výuka jazyků ve firmě

V letech 2008 až 2016 naše jazyková škola poskytovala službu jazykového vzdělávání ve firmě ZF Engineering Plzeň s.r.o., která je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů automobilových komponent na světě. Specializuje se na technologie v oblasti podvozků a hnacích souprav. Plzeňské vývojové centrum nabízí služby v oblastech vývoje i testování softwaru a hardwaru, konstrukce, výpočtů, mechatroniky a metrologie.

Lucie Vlková, Slůně - svět jazyků

Přestože se jedná o firmu německého původu, z celkového počtu cca sto dvaceti kurzů, které jsme pro tuto firmu v daném období organizovali, byl poměr počtu odučených kurzů anglického a německého jazyka téměř stejný.

Ve firmě jsme rovněž realizovali kurzy českého jazyka pro tzv. expaty, tedy zahraniční odborníky, kteří v této pobočce firmy pracovali po dobu minimálně dvou let. Naši lektoři učili tyto studenty nejen základy českého jazyka, ale také rozvíjeli jejich mluvené dovednosti při komunikaci s kolegy.

Pravidelné skupinové kurzy

Pro firmu jsme během školního roku připravovali skupinové kurzy o délce šedesát či devadesát minut se zaměřením na všeobecnou i odbornou angličtinu a němčinu. Kurzy probíhaly jednou týdně a byly uspořádány do bloků.

V září vždy nejdříve došlo k rozřazení studentů do jednotlivých skupin dle jazykových úrovní, které byly zjištěny na základě předchozího testování či konzultace s lektorem, který studenty při prvním setkání přezkoušel. Během školního roku pak bylo možno studenty do skupin zařazovat či je z nich vyřazovat podle potřeb firmy.

Dále probíhaly pravidelné hospitace výuky, kdy se zástupce jazykové školy po předchozí domluvě s firmou zúčastňoval minimálně jednou ročně výuky, aby sledoval, zda výuka probíhá v souladu s požadavky firmy a plánem studia. V případě zájmu bylo v pololetí zorganizováno testování jazykového pokroku.

Na konci školního roku, tedy během června, se poté zrealizovalo závěrečné testování, při kterém došlo k prověření znalostí studentů ve všech oblastech – gramatika, slovní zásoba, psaní, čtení, poslech.

Následně byly zpracovány výsledky testování, ve kterých bylo možno vidět nejen procentuální výsledek testu, ale také slovní hodnocení, statistiku docházky a doporučení lektora, která by se mohla pozitivně odrazit na pokroku studenta.

S těmito informacemi firma mohla dále interně pracovat a použít je pro další nastavení jazykového vzdělávání v následujícím školním roce. Na základě výstupu z testování mohlo také dojít k vyřazení neaktivních studentů nebo k finančnímu či jinému ohodnocení aktivních studentů.

Individuální „crash“ kurzy

Jelikož se jedná o úspěšnou firmu, která se stále rozrůstá, pro stávající i nově příchozí zaměstnance jsme po celý kalendářní rok otevírali intenzivní individuální kurzy, tzv. „crash kurzy“.

Realizace těchto kurzů probíhala tak, že firma nejprve poslala seznam s kontakty studentů, jimž byla výuka schválena. Na nás pak bylo zajistit veškerou administrativu spojenou s rozjezdem kurzů, do které patřilo rozřazovací testování, vytipování vhodného lektora pro každého studenta, stanovení termínů pro výuku, zajištění místa výuky a sestavení studijních plánů „na míru“ podle konkrétních potřeb každého studenta v kurzu.

Firma měla vyhraněný rozpočet na jazykové vzdělávání každého studenta. V otázkách délky a četnosti výuky se pak jednalo o devadesát minut dvakrát až třikrát týdně. Při této intenzitě student docházel na výuku po dobu čtyř až pěti měsíců. Šlo o velmi efektivní formu výuky, kdy měl lektor možnost hlouběji poznat studenty a zaměřit se individuálně na jejich slabá místa ve znalostech cizího jazyka.

Zpětná vazba od studentů i HR oddělení firmy byla vždy kladná. I přes časovou náročnost kurzu byl „crash kurz“ studenty velmi oblíbenou formou studia. Na konci kurzu pak studenti absolvovali závěrečný test a obdrželi certifikát pro dosaženou jazykovou úroveň, který následně sloužil pro další práci personalistky. Úspěšnost jazykového pokroku u „crash kurzů“ byla neuvěřitelných 92 %.

V průběhu roku proběhlo několik osobních setkání s HR firmy, zejména v pololetí a na konci školního roku, kdy jsme diskutovali průběh stávající výuky a další kroky na zlepšení. Přicházeli jsme s řešeními pro jednotlivé potřeby či změny.

Firma měla po celý rok neomezený online přístup do databáze kurzů, kde mohla sledovat průběh výuky u všech účastníků – docházku studentů, poznámky k hodině nebo přehled fakturace. Kdykoli mohla požádat také o vypracování a zaslání dalších potřebných výstupů či dokumentů.

Hlavní výhody crash kurzů (intenzivních kurzů):

  • Možnost zahájení kdykoli během roku, mají danou časovou dotaci (např. 86 hodin výuky) a časový limit (např. 5 měsíců),
  • vlastní nastavení kurzu – po obsahové i časové stránce,
  • rozfázování výuky do kratších, ale častějších úseků,
  • individuální výuka jen pro daného studenta – učí se jen to, co sám potřebuje zlepšit,
  • osvojení jazyka a/nebo postup do vyšší jazykové úrovně v krátkém čase, tzn. zapojení studenta do mezinárodních týmů prakticky okamžitě,
  • dosažení 100% docházky studenta.

Crash kurzy jsou určeny všem firmám (studentům), kteří potřebují v poměrně krátkém času zvládnout výrazný jazykový pokrok. Vyplatí se především firmám, které potřebují zapojit zaměstnance do mezinárodních projektů.

Porovnání skupinových a individuálních intenzivních kurzů

Pro srovnání jsme v naší jazykové škole Slůně – svět jazyků provedli měření úspěšnosti pokroku v obou typech kurzů. U skupinových kurzů anglického jazyka bylo při výuce na podobné úrovni jako u výše zmíněných crash kurzů dosaženo stejného výsledku pokroku až po více než roce studia.

Crash kurz (individuální intenzivní kurz) měl časovou dotaci 86 vyučovacích hodin o délce 45 minut. Setkání lektora se studentem bylo devadesát minut v intenzitě 2–3x týdně po dobu 5 měsíců. Bylo změřeno, že úspěšnost pokroku byla v průměru na devadesáti dvou procentech.

Skupinový kurz je prokazatelně méně efektivní než individuální výuka, kdy počet studentů ve skupině je cca 6–8, ale někdy i vyšší dle potřeby firmy, a proto se lektor nemůže v lekcích plně věnovat každému studentovi na 100 %. Nicméně průzkum prokázal, že jazykového pokroku bylo dosaženo po více než 12 měsících studia.

Dle SERR (společného evropského referenčního rámce) je pro přechod mezi jednotlivými úrovněmi třeba minimálně 160 hodin studia.

Při našem měření však bylo zjištěno, že crash kurz, který měl 86 vyučovacích hodin, byl vždy úspěšně zakončen a student dosáhl pokroku o půl úrovně (např. z A2 na A2+). Je třeba podotknout, že k pokroku došlo dříve než za půl roku. Docházka studentů byla 100%.  

Kdežto u skupinového kurzu došlo ke stejnému pokroku o půl úrovně ve stejné dotaci 84 vyučovacích hodin až po více než roce, kdy intenzita kurzu byla jedenkrát týdně. Docházka studentů byla průměrně 74 %.       

Při dalším plánování firemní jazykové výuky proto zvažte intenzivní kurzy. Budete mile překvapeni výsledky.

Hodně štěstí při studiu!