Cizí jazyky netradičně

Alternativní metody výuky cizích jazyků mohou posloužit (nejen) zájemcům o studium, kteří nedosahují úspěšných výsledků tradiční cestou. Většinou nabízejí zajímavé prostředí, menší kolektiv studentů a zapojují do výuky více smyslů než jen zrak a sluch. Soustředí se především na konverzaci. Slabinou těchto metod proto může být malý prostor věnovaný gramatice, ale i nedostatečně vzdělaný lektor v dané metodice.

Nevýhodu alternativních metod výuky může být i chybějící časový rozvrh a v neposlední řadě jejich nedostatečné prověření v praxi. Článek přibližuje základní alternativní metody, s nimiž se můžete setkat při výuce jazyků.

- Metoda AVGS (audio vizuální globálně strukturální). Využívá postup promítání vlastních prožitků do procesu učení, muzikoterapii, učení v uvolněném „alfa stavu“ nebo použití speciálních sluchátek. Gramatický systém je systematicky zpracován, většinou do podoby textu. Výuka je založena na střídání aktivity a pasivity.

- Metoda Berlitz. Učí studenta jazyku tak, jak si v dětství osvojoval svou mateřštinu. Gramatický systém daného jazyka si student osvojuje přirozeně tím, že jej používá v konverzaci.

- Metoda Concord. Byla vyvinuta jako jednostranná metoda učící náslechu s porozuměním. Nezaměřuje se tudíž systematicky na výslovnost, gramatiku, slovní zásobu, ústní projev, čtení s porozuměním nebo písemný projev.

- Metoda Jadis. Tato ryze česká metoda vychází z předpokladu, že se nejlépe naučíme informace při fyzickém pohybu. Specifický typ této výuky zahrnuje divadelní umění.

- Metoda LAMP. Klade důraz na každodenní konverzaci. Student se neučí jednotlivé oddělené jevy, ale osvojuje si gramatiku i slovní zásobu v kontextu běžných životních situací.

- Metoda paralelní dvojjazyčné četby. Vychází ze čtení bilingvních textů. K výuce lze využít speciálních knih, ale i návody ke spotřebičům nebo propagační tiskoviny českých poboček zahraničních firem.

- Metoda doslovného překladu. Je založena na odhalování rozdílů mezi jednotlivými jazyky.

- Metoda přechodové četby. Učí jazyk prostřednictvím psaných příběhů. První kapitola je celá česky, poslední pak celá ve studovaném jazyce.

- Total Physical Response (TPR). Vychází z předpokladu, že student si lépe zapamatuje výrazy, budou-li spojeny s určitou reakcí (např. pochvalou a povzbuzením u správné odpovědi). Pracuje s mimikou, gestikulací, pohybovou aktivitou a názornými příklady.

-kk-

Zdroj: Jazyky.com - český portál o jazykovém vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Jazyky.com