Deset kroků pro rozvoj firemního talentu

Udržet si zaměstnance není v dnešní době nejlehčí. Společnosti se proto stále více věnují vytváření strategií pro rozvoj talentů svých zaměstnanců. Studie obecně ukazují, že mezi prioritní zájmy zaměstnanců patří udržení rovnováhy mezi jejich pracovním a osobním životem , jistota pracovního místa a finanční ohodnocení. Konkrétněji však zaměstnanci také tíhnou k retenci a chápou svoje zaměstnání jako určitý závazek. Zaměstnanci mladší třiceti let o těchto problémech zatím neuvažují, ti, jejichž věk se pohybuje mezi třiceti a padesáti lety však již k setrvání na svém pracovním místě tíhnou mnohem více a je tedy třeba řídit jejich kariéry tak, aby jim i firmě přinášely uspokojení a osobní rozvoj.

Chce-li si firma zachovat své klíčové zaměstnance, musí jim dát možnost osobního profesionálního rozvoje. K tomu je třeba vytvořit jasnou strategii rozvoje talentu, inovativní pracovní prostředí s co nejmenším vlivem byrokracie, rozličné pracovní úkoly vyžadující kreativitu a neustálé vzdělávání zaměstnanců a příslušné odměny. Rozvoj talentu dnes ve velkých firmách probíhá kombinací několika vzdělávacích metod. Nejčastěji se v moderní době hovoří o e-learningu, simulacích, projektovém akčním vzdělávání, firemních univerzitách či využití internetu pro individuální vzdělávací potřeby.

Strategie pro rozvoj talentu musejí vždy odpovídat konkrétnímu podniku. Existuje však jakési obecné desatero:
1. Vytvořte jasnou konkurenceschopnou vizi a strategii firmy.
2. Identifikujte klíčové cíle, které musejí být v rámci strategie dosaženy.
3. Hledejte externí i interní zdroje pro dosažení definovaných cílů.
4. Odhalte faktory, které udrží zájem pracovníků u definovaných cílů.
5. Přijměte fakt, že rozdílní pracovníci mají rozdílné požadavky.
6. Vytvořte v rámci firmy několik cest rozvoje kariéry s ohledem na konkrétní požadavky pracovníků.
7. Vytvořte individuální plány rozvoje zaměstnancům za účelem dosažení co nejvyšší efektivity podniku.
8. Pořádejte schůzky manažerů se zaměstnanci, podporujte komunikaci a sdílení znalostí.
9. Spojte výkonnost a kreativitu zaměstnanců s příslušným oceněním a hodnocením.
10. Hledejte neustále možnosti rozvoje firmy prostřednictvím rozvoje jejího vnitřního talentu.
Zdroj: Linezine.com - elektronický čtvrtletník zaměřený na aspekty vzdělávání v podmínkách nové ekonomiky
Zobrazit přehled článků ze zdroje Linezine.com