Jak přistupovat k pracovištím po roce pandemie COVID-19?

Uplynulé období nás všechny poznamenalo. Některé profese byly vystaveny extrémnímu zatížení (lékaři, záchranáři, sociální pracovníci), jiné naopak strádaly (restauratéři, hoteliéři atd.). Klasická administrativní pracoviště jejich osazenstvo převážně opustilo, přešlo do skrytu virtuálních sítí, ale v současné době se mnozí opět vrací do svých kanceláří. Uplynulý rok však přinesl i některé pozitivní změny. Mnozí ze zaměstnanců, kteří odmítali používat virtuální sítě byli situací donuceni k jejich každodennímu využití a poznali jejich pozitiva. Po návratu do standardního režimu již nemají takové bariéry, jaké měli před pandemií. Mnozí jsou navíc připraveni začít pracovat kombinovanou formou, tzn. prezenčně i virtuálně, podle aktuálních potřeb zaměstnavatele.

Jak přistupovat k pracovištím po roce pandemie COVID-19

Změna přístupu ke kancelářským pracovištím

Pro organizace tak vzniká nová příležitost ke změně přístupu k pracovištím, k možným úsporám i zefektivnění výkonnosti svých zaměstnanců. Postupně se rozšiřuje procento organizací, které zvažují zmenšení výměr svých pracovišť, což by vedlo k úsporám za nájem prostor. Tento proces však nelze realizovat prostým zmenšením pracovišť, je potřeba pečlivě analyzovat nové podmínky, posoudit nové formy spolupráce a podle toho upravit stávající pracoviště či zavést zcela nové typy.

Na první pohled to vypadá jako optimální zadání pro interiérové architekty. Nové způsoby práce kombinující prezenční formu a virtuálně připojené zaměstnance však vytváří zcela odlišné podmínky, které prostou interiérovou úpravou těžko vyřešíme. Ke slovu se tak dostávají sociologové, kteří dokáží zvážit mix pracovních postupů, firemní kultury, forem kooperace a komunikace, technického vybavení a sociální skladby lidí. Jedná se o velice nesourodé požadavky, které však ve výsledku mají velký dopad na produktivitu práce a spokojenost jednotlivců i kolektivů v jejich zaměstnání.

Sociologickou analýzou se dospěje k přesnější specifikaci potřeb a podmínek konkrétních typů pracovišť, které následně interiérový architekt technicky zpracuje a vytvoří návrh prostor vyhovujících konkrétním podmínkám. Sociolog současně vypracuje „manuál“ optimálního využívání těchto pracovišť a navrhne formu seznámení zaměstnanců s těmito prostory tak, aby co nejdříve dosáhli plné produktivity práce.

Význam facility manažerů

Ve vyspělých zemích se koordinace těchto změn ujali facility manažeři. U nás je tento obor bohužel stále podceňován, a proto k nám těžko pronikají příkladové studie jejich působení ve společnostech. Facility manažeři byli jedni z těch, kteří ani v době pandemie nemohli opustit kanceláře a budovy. Museli zůstat ve vyprázdněných objektech a zajišťovat jejich technický provoz, zabezpečení proti vandalům a zlodějům i zpřísněné hygienické podmínky pro ty, kteří museli na svá pracoviště docházet i v době pandemie.

Mnozí facility manažeři využili snížení provozu objektů k opravám a rekonstrukcím. V současné době se již v plném rozsahu obnovuje běžný provoz budov a areálů, a tak facility manažeři znovu zavádějí pravidelný režim údržeb, oprav a zajišťování služeb pro uživatele objektů. Jak již bylo zmíněno, přibyl k nim i úkol optimalizace využití prostor, což je projekční aktivita zahrnující mnoho odborníků a vedoucích v organizacích. Moderní facility manažeři toto umějí zvládat.

Rekvalifikace facility manažerů

V naší zemi je již skoro 500 facility manažerů s osvědčením o odbornosti manažera v oboru facility management, který vzdělává společnost FM Institute, s.r.o. Chybí-li ve vašich řadách vzdělaný facility manažer, pak využijte pár posledních míst v kurzu, který začíná 29. 9. 2021. Bližší informace získáte na www.fminstitute.cz.