Jak se neziskovky vyrovnávají s rekodifikací soukromého práva

I na neziskové organizace dopadla rekodifikace soukromého práva, zejména změny v občanském zákoníku a v neposlední řadě i v zákoně o daních z příjmů. Nový občanský zákoník přinesl především změny v právní formě, takže velká část neziskových organizací dodnes nemá jasno, jakou právní formu zvolit.

Miroslava Kočová, Kočka s.r.o.

Větší část občanských sdružení přechází na spolky, z některých se staly ještě do konce roku 2013 obecně prospěšné společnosti, další se budou transformovat třeba na ústavy. Pokud se z občanského sdružení neměla stát obecně prospěšná společnost, je tady na transformaci poměrně dlouhé období.

Protože nebyl přijat zákon o obecné prospěšnosti, zůstává v této oblasti řada otazníků, jak bude obecná prospěšnost posuzována, jaký vliv bude mít konkrétní právní forma na možnost získání dotací a mnoho dalších.

V oblasti daně z příjmů došlo v této souvislosti také k mnoha změnám. Do zákona přibyla definice veřejně prospěšného poplatníka, kterým je takový poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. U veřejně prospěšného poplatníka je předmětem daně vždy příjem z reklamy, z členského příspěvku, v podobě úroku a z nájemného s výjimkou nájmu státního podniku. S výjimkou příjmů z investičních dotací jsou předmětem daně všechny příjmy u veřejně prospěšného poplatníka, který je veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, obecně prospěšnou společností, ústavem.

Mezi veřejně prospěšné poplatníky nelze mimo jiné zařadit profesní komory nebo organizace založené za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů. O daně jsou osvobozeny mimo jiné členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijaté zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti, spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, odborovou organizací, politickou stranou nebo politickým hnutím nebo profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České republiky a Agrární komory České republiky. Novinkou je také zdanění úrokového příjmu z účtu u veřejně prospěšného poplatníka, který není obcí, krajem nebo veřejnou vysokou školou, veřejnou výzkumnou institucí, poskytovatelem zdravotních služeb, obecně prospěšnou společností nebo ústavem a také u společenství vlastníků jednotek, a to srážkovou daní ve výši 19 %.

Novinek a nejasností v dané oblasti je tolik, že lze jen doporučit návštěvu nějaké vzdělávací akce, která je zaměřená na specifika neziskového sektoru.