Jak se zorientovat na trhu IT vzdělávání?

Jak se proměnil trh počítačového vzdělávání a jaké přístupy, metody a trendy se díky tomu objevují? Které klíčové faktory hrají důležitou roli při výběru poskytovatele? Tyto i další otázky utváří charakteristické obrysy, podmínky a proměny stávajícího trhu počítačového vzdělávání, na něž by vám tento článek měl dát odpovědi. Utvořte si rámcový přehled a zamyslete se nad tím, jaké možnosti v oblasti IT rozvoje nabízejí. Jaká se tedy utváří nabídka na IT vzdělávacím trhu transformovaná současnými požadavky zákazníků?

Miroslav Kucka, New Horizons

Zákazníci žádají individuální přístup

Klíčovým slovem a zároveň také trendem, který je přítomen na trhu již řadu let a tvaruje charakter nabízených služeb v oblasti, je individualizace. Prosazuje se již poměrně dlouho a rychle v určitých oblastech, nicméně v samotném vzdělávání nastoupila o něco později. V současné době je však něčím, s čím se na trhu běžně setkáváme. Formy individuálního vzdělávání jsou velmi rozmanité a nabízejí i dnešnímu náročnému zákazníkovi nepřeberné možnosti přístupu k seberozvoji. Pro samotné firmy se pak nabízí možnost, jak také mimo jiné ušetřit na nákladech.

Pomineme-li školení postrádající přítomnost lektora, kam patří různé e-learningové kurzy a samostudium či jejich kombinace vyžadující patřičné úsilí a vůli od studenta, je vzdělávání s lektorem naplňující požadavek individualizace aktuálně poměrně komplikovaným problémem zejména právě ve studiu IT. Zásadním nárokem této poptávky je totiž potřeba vytvořit patřičné technické zázemí umožňující generovat prostředí pro tyto individuální požadavky.

V současné době se řadě dodavatelů ve větší či menší míře (podle výše investic) podařilo absorbovat tlak na míru individualizace, z čehož vyplývá, že se zákazníkovi naskýtá celá škála možností vlastního rozvoje od určité částečné individualizace až po maximální možnou míru individualizace. Díky tomu se tak na trhu můžeme setkat s řadou metod, jejichž společnou výhodou pro zákazníka je zejména flexibilita, která je v současnosti velmi žádanou.

Flexibilní formy šetří náklady i čas a mohou nabídnout i něco navíc

Požadavek na flexibilitu narůstal po období recese, které značně zredukovalo náklady mimo jiné na cestování a dojíždění na školení. Předpokladem je, že tento trend bude přetrvávat a nevymizí. Vyvinula se a stále se tudíž vyvíjí řada vzdělávacích přístupů uplatňující určitou formu distančního/online vzdělávání. Zároveň je navíc v této „hard skills“ problematice výhodou, že takto orientované kurzy v zásadě nijak významně nepostrádají fyzickou přítomnost lektora u výuky, jak tomu může být u tzv. „soft skills“ kurzů.

Nebudeme zde však rozebírat e-learningové kurzy ani na míru šitá školení, s nimiž je řada z vás jistě ztotožněna, raději se hned zaměříme na jiné dvě flexibilní školicí formy, z nichž si dnešní zákazník může vybírat a které jsou v současnosti na počátku či vrcholu svého vývoje:

1. Online vzdělávání s lektorem v reálném čase

Metoda se vyvinula v reakci na požadavek vyšší flexibility a spojuje výhody výuky v klasické třídě spolu s výhodami internetu a e-learningu ve virtuální třídě v reálném čase a s lektorem. Aniž by si mnozí uvědomovali, má tento přístup minimálně jeden skvělý potenciál jakým je například možnost čerpat informace od mezinárodně uznávaných lektorů a skutečně nejlepších špiček v dané oblasti IT. Tuto přidanou hodnotu tradiční výuka v lokálním prostředí nemusí být vždy schopna plně poskytnout, neboť přítomnost takového lektora ve fyzické třídě může být spojena s nemalými náklady spojenými s touto exkluzivitou.

Abychom však nezmiňovali jen superlativy. Možnou bariérou v rozhodování může být zejména jazyk výuky, jímž bývá v drtivé u mezinárodních lektorů většině angličtina, které se někteří obávají kvůli jejím odborným výrazům. Je však potřeba si uvědomit, že daná virtuální třída bývá složena převážně z mezinárodních studentů a mnohdy ani sám lektor není rodilým mluvčím nebo je naopak zkušeným profesionálem, jehož jazykové schopnosti bývají velmi srozumitelné.

2. Mentorovaný způsob výuky

Tento přístup je novinkou na trhu kombinující požadavek individuálního přístupu a flexibility. V zásadě může probíhat jak distančně, tak fyzicky ve třídě. Rozdíl oproti tradičnímu způsobu školení a online vzdělávání s lektorem na dálku je zejména v přístupu k výuce a její konkrétní problematice. Účastníci několika kurzů blízkých si svou problematikou IT se společně zúčastní konkrétního termínu, v rámci něhož každý sleduje na monitoru svého počítače výuku vlastního kurzu. Fyzicky ve třídě či online u počítače je jim v celém průběhu výuky nápomocen český mentor, který pomáhá osvětlit možné nesrovnalosti, jenž účastník z výkladu vlastního tématu nepochopil. Tento přístup je tedy jednak kombinací tradiční výuky ve třídě a její online podoby, ale zároveň je také určitou odpovědí na reakce těch, kteří se možná obávají zúčastnit se odborné výuky v cizím jazyce.

Je tedy zřejmé, že se vzdělávací trh IT poměrně etabloval a v současné době je schopen poskytovat odpovídající reakci na poptávku zákazníků. Avšak...

Jaké parametry při výběru poskytovatele školení zákazníka zajímají?

Jak bylo naznačeno, řada společností se podmínkám poptávky notně přizpůsobila a dnes je tudíž nabídka různých forem flexibilního i tradičního počítačového vzdělávání poměrně široká. Vyjma zaměření školení, které je jasné a mnohdy takřka uniformně dané v případě autorizovaných kurzů, se pozornost přesouvá primárně k samotnému školiteli – jeho zkušenostem, referencím, přístupu – k záruce určité kvality výuky.

Dalším důležitým parametrem, který je hodnocen, bývá také garance fixního termínu školení a cena, která je samozřejmě také nezpochybnitelným aspektem ovlivňujícím výběr školicího partnera. Nelze zastírat, že tlak na ni je velký, nicméně je důležité porovnávat ji primárně s odpovídající kvalitou nabídky a jejím rozsahem. Právě v tomto ohledu pak hrají roli různé formy vzdělávání, které se na trhu etablovaly společně jako odpověď na požadavky poptávky a umožňují náklady při zachování určitého standardu kvality snížit minimálně o cestovné a čas, který také není zadarmo.

Spektrum dalších služeb jako faktor výběru pak mohou rozšířit také další služby, které řada firem posuzuje či přímo vyhledává, mezi něž patří i outsourcing administrativní správy školení či v rámci této podpory „balíčky“ kurzů zkracující byrokratický proces během jediné objednávky a další.


Aspektů, které bychom mohli rozebírat je jistě více. V tomto článku jsou alespoň ty základní nabízející, doufejme, bližší orientaci ve stávající poptávce a nabídce na trhu v jedné oblasti odborného technického vzdělávání.

Zajímalo by vás nějaké návazné téma či jiná problematika v oblasti IT? Jaké formy IT vzdělávání preferujete vy? Je pro vás důležitá inovativnost, nebo dáváte přednost tradičnímu přístupu k výuce? Podělte se s námi o váš názor.