Jak vyzrát na specifikaci potřeb vzdělávání a vyhodnocení jeho výsledků?

Personalisté se musí stále více potýkat s optimalizací nákladů a zvyšováním efektivity vzdělávání. Proto je nezbytné nejen vzdělávání pečlivě promyslet a naplánovat tak, aby bylo pro firmu co nejadekvátnější, ale také následně změřit jeho efektivitu ve vztahu k plánovaným cílům a optimalizovat tak další odborný rozvoj lidských zdrojů. Jak na to?

Nechte si poradit od zkušených vzdělávacích společností

Pokud se vám podaří najít v široké nabídce vzdělavatelů kvalitní partnery, jistě vám rádi poradí a pomohou jednak s identifikací vzdělávacích potřeb a analýzou vstupních znalostí a také vám zajistí i odpovídající výstupy a zpětnou vazbu, která vám pomůže s evaluací výsledků a dopadů vzdělávání na vaše zaměstnance a jejich pracovní výkon.

Vzdělávací společnost ICT Pro se v tomto směru svým klientům pečlivě věnuje a nabízí jim zmíněnou součinnost a navíc poskytuje i semináře pro personalisty právě na téma specifikace potřeb vzdělávání a metod ověřování jeho výsledků. Podívejme se konkrétně na služby, které poskytuje klientům společnost ICT Pro právě za účelem podpory vzdělávání a souvisejících procesů, tedy zejména na analýzu potřeb a vyhodnocování výsledků vzdělávání.

Zabezpečení analýzy potřeb, výstupů vzdělávání a zpětné vazby pro zadavatele ICT Pro realizuje v několika rovinách:

  • Pocitové hodnocení – zpětná vazba

  • Faktické hodnocení – diagnostické testy

  • Hodnocení vzdělávání ve vztahu k výsledkům, dopadům a změnám chování:

   • Hodnocení školitelem

   • Závěrečná hodnotící zpráva

   • Certifikace účastníků

   • Sebereflexe účastníků

V rámci pocitové roviny vyhodnocení výsledků vzdělávání nabízí ICT Pro propracovanou aplikaci pro zpracování zpětné vazby posluchačů, která slouží nejen k subjektivnímu posouzení daného školení, ale která skýtá další využití v realizaci profesního rozvoje lidských zdrojů, jako např. přenositelnost v různých formátech výstupů, implementaci do vzdělávacího systému zákazníka, pomoc při mapování dalších vzdělávacích potřeb a zájmů a v neposlední řadě ulehčení organizační a technické podpory vzdělávání.

V rámci faktické roviny se jedná především o identifikaci vzdělávacích potřeb formou diagnostických testů, kde si zaměstnanci, jejich vedoucí či personalisté upřesní vzdělávací potřeby v konkrétních oblastech daného know-how. Tato rovina může mít i formu sebehodnocení, tzv. self-assessment. V něm si budoucí posluchači vybírají témata z obsahů školení různých pokročilostí a přiřazují jim stupně priority a po následné analýze a zpracování těchto dat jsou pak zařazeni do skupin a kurzů se správnou úrovní pokročilosti, případně s nově koncipovaným obsahem „na míru“ přesně dle zadaných požadavků.

V rámci kombinované roviny hodnocení vzdělávání nabízí ICT Pro svým klientům vypracování hodnocení kurzu školitelem, včetně podání výsledků ověření okamžité efektivity výuky a rámcového posouzení přístupu ze strany posluchačů. Reakce a dovednosti účastníků jsou často hodnoceny i v rámci výuky přímo po skončení dané aktivity, hry či praktické úlohy.

V rámci širšího zhodnocení výsledků vzdělávání nabízí ICT Pro zákazníkům možnost odloženého hodnocení a ověření změn chování účastníků a posouzení dopadu školenína pracovní činnost, obchod či širší prostředí firmy, na vztahy mezi zaměstnanci a dále na úroveň nabytých znalostí a především dovedností, a to formou osobních pohovorů, On-The-Job Training, testování posluchačů, sebehodnocení, certifikaci účastníků či evaluačními aktivitami jako např. mystery calling.

O společnosti ICT Pro

ICT Pro zajišťuje komplexní služby v oblasti vzdělávání. Dlouhodobě se specializuje na školení v oblasti informačních a komunikačních technologií a kurzy osobnostního rozvoje. Kromě kurzů v oblasti IT, zaměřených na programátory, grafiky, IT specialisty, analytiky a systémové inženýry, naleznete v nabídce ICT Pro i školení zaměřená na Soft skills i Hard skills, konkrétně na rozvoj osobnosti, profesních dovedností, kurzy projektového managementu či procesního řízení.

Školení Soft skills neotřelou formou praktických workshopů

Nechoďte na školení ICT Pro, pokud si chcete čas na kurzu “odsedět”. V kurzech ICT Pro je kladen důraz na emocionální ovlivnění posluchačů a vysokou akceptovatelnost a trvalost změn v jejich chování a záměrně jsou všichni účastníci zapojeni do praktických cvičení, her a úkolů, kde se posluchači i školitel projevují navenek a ovlivňují se ve vzájemné interakci.

Hlavní výhody školení ICT Pro

Řada podnětů v rámci školení mívá vliv na změnu postojů, názorů a mínění nejen v oblasti profesního růstu, ale také v životním přístupu jako takovém. Naše kurzy nezůstávají bez odezvy, u účastníků dochází minimálně k zamyšlení a vyvolání potřeby sebereflexe.