Kam směřuje e-learning?

Když už se zdálo, že se e-learning ve svém vývoji ustálil, začíná se v poslední době opět měnit. Po letech experimentů a zbytečně nadměrného množství e-learningových produktů vstupuje nyní elektronické vzdělávání do střízlivější a realističtější fáze. Znamená to, že lze provádět racionálnější odhady budoucího vývoje. Americký expert Marc Rosenberg odhaduje, že v následujících letech můžeme očekávat šest základních transformací e-learningu:

- E-learning bude více než elektronické školení. Aby mohl mít větší vliv, bude třeba do e-learningu zakomponovat nová řešení pro získávání informací a spolupráci, která se více zaměří na specifické funkce, které lidé vykonávají v zaměstnání. Půjde o zdroje, jako je správa znalostí, společenství znalostí (communities of praktice) a podpora výkonnosti přímo na pracovišti.

- E-learning se posune na pracoviště. Vzdělávací organizace, ať už půjde o velké firemní univerzity, malá oddělení nebo outsourcované služby, se budou více zaměřovat na pracoviště než na třídy. Klíčovým trendem bude interdisciplinarita vzdělávání, která však bude podporovat efektivnější práci od začátku, nikoli nutnost vytváření vzdělávacích programů pro napravení špatně plánované práce.

- Smíšené vzdělání se dočká obnovy. Obecná definice smíšeného vzdělávání hovoří o integraci skupinového a samostatného učení, zajišťovaného ve třídě i on-line formou. Vychází z toho, že v některých situacích je lepší studovat za pomoci přímého kontaktu s instruktorem, zatímco jindy je efektivnější on-line trénink. Pojetí smíšeného vzdělávání se však bude v blízké budoucnosti rozšiřovat a zahrnovat kombinaci školicích (formálních) a neškolicích (neformálních) postupů vedoucích k větší efektivitě vykonávané práce.

- E-learning se bude více soustředit na znalosti. Katalogy e-learningových služeb jsou většinou organizovány podle oborů (marketing, IT, leadership apod.), studijních plánů a kurzů. Problém však spočívá v tom, že nabízejí jen jeden způsob získávání znalostí – kurzy. Existuje ale mnoho jiných zdrojů znalostí, ke kterým by uživatelé e-learningu měli mít brzy přístup prostřednictvím znalostních databází.

- E-learning se vyvine různě na různých úrovních mistrovství. Organizace zjišťují, že způsob učení jednotlivých lidí závisí na úrovní jejich mistrovství v dané práci. To se bude výrazně odrážet i na nových způsobech vzdělávání a používaných technologiích.

- Technologie budou sekundární záležitost. I když tradiční e-learning a s ním spojené technologie jsou důležité, odborníci byli často příliš rychlí na to, aby si je osvojili. Do budoucna bychom měli přemýšlet o e-learningu a vzdělávacích technologiích jako o prostřednících, nikoli strategii.

-kk-

Zdroj: Learning Circuits - Portál zabývající se převážně e-learningem
Zobrazit přehled článků ze zdroje Learning Circuits