Neformální vzdělávání, volný čas a rozvoj kompetencí

Neformální vzdělávání úzce souvisí s konceptem celoživotního učení, kultivuje osobnost člověka a rozvíjí jeho klíčové kompetence. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání a k posilování funkcí občanské společnosti. Jejich rozpoznání a trvalé rozvíjení je proto velmi důležité.

Mgr. Daniela Havlíčková - garant Metodické podpory uznávání neformálního vzdělávání, Národní institut pro další vzdělávání (NIDV)

Co je to neformální vzdělávání?

V literatuře se můžete setkat s množstvím definic pro pojem neformální vzdělávání, které se liší rozsahem i použitým slovníkem podle toho, komu jsou určeny a kdo o nich píše. V zahraničí je obvyklé používat také pojem „neformální učení“ či speciálně pro naši oblast docela jednoduché sousloví „práce s mládeží“, které ale významově posunuje tento pojem dále od samotného vzdělávání. V souladu s Koncepcí státní politiky pro oblast dětí a mládeže znamená pojem neformální vzdělávání organizované, výchovně-vzdělávací aktivity, které probíhají mimo rámec zavedeného oficiálního školského systému, jsou dobrovolné a nabízejí zájemcům záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností a postojů založených na uceleném systému hodnot.

Organizátory těchto aktivit jsou sdružení dětí a mládeže a další NNO, vzdělávací agentury a kluby. Neformální vzdělávání nevede k získání stupně vzdělání. Do širšího proudu neformálního vzdělávání zahrnujeme i tzv. zájmové vzdělávání. Činnost školských zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní kluby a školní družiny) je upravena školským zákonem, tato zařízení jsou však poskytovanými službami blízká také principům neformálního vzdělávání, jak o něm dále píšeme. Zájmové vzdělávání je tedy současně řazeno do formálního školského systému a zároveň svými metodami poskytuje i neformální vzdělávání.

Jaké jsou charakteristické rysy neformálního vzdělávání?

Neformální vzdělávání můžeme definovat jako organizovaný proces se vzdělávacími cíli, který je charakterizován např. dobrovolností a partnerstvím mezi vedoucím vzdělávacího procesu a jeho účastníky, vlastní motivací a aktivní účastí toho, kdo se účastní, celostním přístupem k rozvoji osobnosti, posilujícím aktivní občanství, důrazem jak na individuální, tak na skupinové učení, rovnými příležitostmi (je přístupné všem, bez ohledu na sociální postavení ve společnosti, na absolvovanou praxi či dosažený stupeň formálního vzdělání), flexibilitou (aktivity odrážejí aktuální zkušenosti a potřeby účastníků i prostředí, kde probíhají), přítomností facilitátora – „usnadňovače učení“, který účastníky provádí aktivitou, právem na chyby a učení se z nich (reflexí nebo rozborem dané situace). Neformální vzdělávání probíhá ve volném čase.

Slovníky definují volný čas jako „čas, který není vyplněn nutnou prací, během něhož může jedinec odpočívat, bavit se a věnovat se činnosti, kterou má rád“. Je však na každém z nás, jak si volný čas definujeme i to, co chceme během volného času dělat. Je však nutné si uvědomit, že úspěšně a příjemně prožitý volný čas, i když je opakem práce, od nás vyžaduje poměrně značné nasazení. Volný čas ovlivňuje kvalitu života. U dětí volným časem označujeme dnes zcela běžně dobu, po kterou dítě nenavštěvuje školu, ale věnuje se svým zájmům.

V současné době je vynakládáno poměrně velké úsilí zainteresovaných na to nějak zabavit děti a mládež. Je to nesmírně důležité pro zdravý fyzický a psychický vývoj dítěte. Aktivity jsou více či méně řízené. V dobrém oddíle, klubu, kroužku, v neziskové organizaci, v domě dětí a mládeže nebo ve středisku volného času má mladý člověk možnost rozvíjet se, získávat dobré návyky pro život, prakticky si vyzkoušet vědomosti nabyté ve škole, naučit se pracovat v týmu, přebírat zodpovědnost za druhé. Většinou ani neví, že se něco učí, a přesto má každá aktivita výchovný i vzdělávací záměr a cíle. Je nutné mít na paměti, že příliš časté řízení a ovládání dítěte mu neumožňuje rozvoj kritického myšlení, omezuje jeho kreativitu a svobodné myšlení.

Na jedné straně je tedy metodika – doporučení např. z projektu K2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, a na druhé straně podpora rozvoje kompetencí dětí a mládeže pro zvládání života. Dobrý pracovník pracující s dětmi a mládeží ve volném čase ví, že se děti a mládež nemohou většinu dne pouze podřizovat pokynům a organizaci, kterou pro ně nachystali dospělí. Je nutné mít citlivý přístup a své řízení, záměry a cíle v sobě držet jako tajemství a provádět děti a mládež aktivitami tak, aby jejich kompetence byly opravdu rozvíjeny a aby se samotné děti a mládež na celém procesu aktivit podílely, aby nebyla ubíjena jejich přirozená touha po poznání.

Porovnání formálního, neformálního vzdělávání a informálního učení

Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013

 

 

Formální vzdělávání

Neformální vzdělávání

Informální učení

Kdo

Vzdělává/učí

Učitel

Vzdělavatel - facilitátor učení, ostatní účastníci

Sám jedinec, zprostředkovaně jeho sociální okolí, média

Přístup vzdělávajícího

Direktivní

Nedirektivní, podporující

Individuální

Vzdělává se/učí se

Žák

Účastník vzdělávání

Jedinec

Vzdělává se/učí se

Skupina, obvykle věkově homogenní

Skupina, může být (nejen) věkově heterogenní/Jedinec

Jedinec

Účast vzdělávaného/učícího se

Pasivní/aktivní

Aktivní

Aktivní

Učení

Role skupiny

Má vliv, nevyužívá se

Velmi důležitá, podporuje proces učení

Když je, hraje roli

Interakce ve skupině

Soutěživost

Spolupráce a vzájemné učení

Dle kontextu

Práce s chybou

Trest - klasifikace

Využití pro další učení a rozvoj

Základní prvek učení, nejen u dětí

Průběh učení

Vědomé

(Ne)vědomé, intuitivní

Nevědomé

Aktivita

Někdo učí někoho

Účastníci se učí sami i navzájem s podporou vzdělavatele

Prožitek, zkušenost

Zaměřené na

Výsledek

Proces i výsledek

Nezáměrné

Organizace vzdělávání / učení

Organizovanost

Organizované

Organizované

Neorganizované

Účast

Povinná

Dobrovolná

Automatická

Cíl

Jasně definovaný

Jasně definovaný, přizpůsobovaný potřebám účastníků a spoluvytvářený s nimi

Není

Plán postupu

Jasné, postupné kroky, které musí po sobě vždy následovat stejně

Existují dané kroky, je však možná flexibilita v rámci aktivity i mezi aktivitami

Bez plánu

Metody/způsob rozvoje

Výklad a další monologické metody

Obvykle interaktivní a aktivizující, zapojující v maximální možné míře účastníka do procesu vzdělávání

Každodenní zkušenost

Rámec a pravidla

Stanovuje učitel

Účastníci ovlivňují rámec i pravidla

Určuje jedinec

Prostor

Daný, neflexibilní, obvykle interiér

Daný, flexibilní, interiér i exteriér

Kdekoliv

Časový rozsah a harmonogram

Stanovený dlouhodobý proces s daným harmonogramem

Krátkodobé/dlouhodobé, harmonogram lze částečně přizpůsobovat dle potřeb účastníků

Celoživotní

Výsledky a výstupy

Předpokládané výsledky

Stejné - všichni by se měli naučit to samé

Podobné - záleží na vstupní úrovni a možnostech rozvoje jedince

Různé

Odpovědnost za výsledky

Učitel

Účastník, skupina i vzdělavatel

Jedinec

Výstup

Znalosti, dle zaměření dovednosti

Znalosti, dovednosti, měkké kompetence, hodnoty, postoje

Osobní i osobností rozvoj, socializace, zkušenosti

Hodnocení rozvoje

Jednoznačné, standardizované

Účastnické a multi-hodnocení

Individuální, možnost sebehodnocení, sebeuvědomění

Ověření výstupů

Test, zkouška

Různé způsoby - přizpůsobené typu výstupu (znalost, dovednost, měkká kompetence)

Příští zkušenost

Certifikace

Vysvědčení, diplom, výuční list

Osvědčení
Možnost dle zákona 179/2006 Sb.

Necertifikované
Možnost dle zákona 179/2006 Sb.

 

Formální vzdělávání

Neformální vzdělávání

Informální učení


Projekt k2 – kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání, www.ka2.cz

Články v sérii

Aktuální

Kompetenční přístup v neformálním vzdělávání - šance pro osobní rozvoj dětí a mládeže

Aktuální

Neformální vzdělávání, volný čas a rozvoj kompetencí

Aktuální

Uznávání neformálního vzdělávání