Školení jsou nuda? Pojďte se rozvinout ve skupině a osvěžit svou duši v práci!

Otevíráme proto jedinečný skupinový seberozvojový program DUŠE V PRÁCI, který spojuje cyklus edukativních workshopů se sebezkušenostní částí. Umožňuje tak prohloubit vlastní sebepoznání, lépe porozumět druhým a docílit tak naplňujících vztahů a vyšší životní spokojenosti.

Školení jsou nuda? Pojďte se rozvinout ve skupině a osvěžit svou duši v práci!

Nešlo by to jinak?

Na začátek si dovolím trochu osobní zkušenosti. Od doby, co si pamatuji, jsem byla fascinována poznatky o lidské mysli a chování. Ze všeho nejvíc mě zajímal moment změny – jak se to stane, že k ní dojde? Co to podmiňuje uvnitř a jak se to dá ovlivnit zvenku? Je to vůbec možné?

Po vystudování psychologie jsem si přála dělat tréninky a školení manažerů – jakožto vhodné způsoby, jak oné změny dosáhnout. Po stovkách hodin strávených na školeních si postupně uvědomuji, že často nemají onen kýžený efekt. A i když se snažíme předávat poznatky účastníkům školení v té nejuchopitelnější formě, stále jsem nespatřovala poměr vynaloženého úsilí a viditelného výsledku dostatečně efektivní a naplňující. Nešlo by to přeci nějak jinak?

Jsem přesvědčená, že ano, a to prostřednictvím síly skupiny!

Jak naše skupinová práce funguje?

Navazujeme na tradici tzv. „encounterové skupiny“ („to encounter“ = setkat se), kterou v 70. letech 20. století proslavil zakladatel humanistické psychologie Carl Rogers. Jedná se o způsob skupinové práce, který klade důraz na osobnostní růst, dosahování stanovených cílů a větší porozumění sobě a druhým. Dosahuje toho prostřednictvím vzájemné interakce a zpětné vazby jednotlivých členů. Sám Rogers popsal tuto metodu jako nejvýznamnější sociální vynález století (1).

Dění ve skupině nemá předem daný scénář či strukturu kromě stanoveného časového rámce. Jedná se o volný dialog, ve kterém se často objevují příběhy „tehdy a tam“, které se typicky transformují na „tady a teď“. Postupně díky budované důvěře a bezpečí vzniká autentický mikrosvět, v němž ožívají zažité vztahové vzorce, které jsou specifické pro každého z nás. V rámci diskuse může kdokoli sdílet cokoli se objeví a společně se učíme otevřeně pojmenovávat emoce a komunikovat je. Právě tato diskuse a sdílení může pomoci k uvědomění některých například neproduktivních strategií, které se nám v životě opakují, přijmutí zodpovědnosti a navedení k vytvoření strategie udržitelnější a zdravější. Jednoduše řečeno, pakliže budeme stále dělat to samé, pravděpodobně budeme dosahovat týž výsledků. Sebezkušenost ve skupině nám dává možnost nahlédnout na tyto naše způsoby chování a měnit tak to, čeho v životě dosahujeme.

Skupinu spoluvytváří účastníci a facilitátor, kteří sedí v kruhu. Úlohou facilitátora je umožňovat a usnadňovat komunikaci a sociální interakce mezi účastníky, pojmenovávat probíhající vědomé i nevědomé procesy, v neposlední řadě všechny členy akceptovat a pozitivně přijímat.

Skupinové setkání navíc doplníme edukativní částí, kde se workshopovou formou budeme věnovat aktuálním tématům. Chceme Vám poskytnout současné evidence-based poznatky psychologie, behaviorální ekonomie a dalších příbuzných oborů, které budeme propojovat s konkrétními zkušenostmi jednotlivých účastníků a best practices fungování start-upů či velkých korporací. Předáme si vzájemně konkrétní tipy, co dělat jako management firmy či jako jednotlivec. Důležitý bude i nácvik konkrétních technik a společný zážitek z realizovaných cvičení.

Pro koho je náš program určený? Pro všechny, kdo:

 • má ochotu o sobě a o druhých přemýšlet, klást si dříve nepoložené otázky a hledat společně odpovědi.

 • si přejí zvýšit míru prožívané životní spokojenosti, tím být efektivnější a produktivnější.

 • potřebují posílit sebevědomí a zvýšit sebedůvěru.

 • mají odvahu zjistit, co vlastně (ne)chtějí ve svém životě.

 • se chtějí naučit pracovat se stresovými situacemi a zvýšit svou odolnost v pracovním i rodinném kontextu.

 • se chce stát svobodnějším ve svém rozhodování, řešení problémů a vztahy s druhými.

 • ocení setkání člověka s člověkem a komu záleží na vztazích okolo sebe (práce, rodina, partnerství, přátelé, autority).

Jaká témata můžeme společně řešit?

 • Stress management – stres zabiják vs. pomocník, fáze stresu, stresory a léčitelé stresu, copingové strategie. 

 • Syndrom vyhoření – vývojový cyklus, MBI, varovné signály – tělesné, emocionální, behaviorální, čeho si všímat u druhých.

 • Toxická komunikace – principy a zásady nenásilné komunikace (4P), zlozvyky odcizující komunikace, umění sdělovat své potřeby, řešení konfliktů, autentická asertivita.

 • Změna mindsetu – jak směřovat vlastní mysl, otevřený vs. uzavřený, růstový vs. fixní, oceňování a mindset vděčnosti.

 • Pozitivní myšlení – štěstí jako rozhodnutí, locus of control, přijetí zodpovědnosti, sféra vlivu vs. zájmu.

 • Relaxační techniky – práce s dechem, relaxace, práce s úzkostnou produkcí, vědomá meditace, mindfulness.

 • Sebepoznání – vím, kdo jsem a kdo jsou lidé v mém okolí, typologie osobnosti a jak ji uplatňovat v praxi.

 • Emoční inteligence – řízení emocí, k čemu nám slouží, 5 složek emoční inteligence a jak je kultivovat.

 • Time-management – efektivní práce s časem, zlatá pravidla, prokrastinace jako fenomén nebo otázka neschopnosti rozhodnout.

 • Zdravá firemní kultura – zásadní prvky fungujících týmů (NASA), důraz na psychologické bezpečí a vytváření prostředí důvěry.

Budeme reagovat na témata, se kterými přicházíte, a zároveň reflektovat aktuální potřeby, kterými se skupina bude chtít zabývat.

Nejsme na to sami – pojďme spojit izolované ostrůvky a vytvořit pevné souostroví.“

A jak to celé bude vypadat?

 • Celkem 8-10 setkání

 • Pravidelně jednou za 2 týdny – vždy všední den v podvečer (2,5 hodiny)

 • Uzavřená skupina 6-12 lidí

Přijďte na naši bezplatnou business snídani 19. 3. a dozvíte se více! I to, jak tento program zafinancovat prostřednictvím programu Benefitů či příspěvku zdravotní pojišťovny.

PŘIHLÁSIT SE NA BEZPLATNOU SNÍDANI

NEZÁVAZNĚ POPTAT(1) Fehr, S.S., & Fehr, S.S. (2003). Introduction to Group Therapy: A Practical Guide (2nd ed.).