Těžké první kroky začínajících manažerů ve vedení lidí

Denně slýchá velký počet pracovníků od svých nadřízených: „Za dobré výsledky, pracovitost a pro tvé vhodné předpoklady pro další růst budeš povýšen!“ A tak se schopný a produktivní pracovník/specialista stává novým manažerem. Tento přechod do nových rolí je často oboustranně náročný a ne vždy úspěšný.

Zdeněk Fibich, Cadet Go s.r.o.

Na základě naší dlouholeté zkušenosti s rozvojem nových začínajících manažerů předkládáme pár bodů k zamyšlení.

 S čím se manažer setkává v prvních krocích ve své nové pozici?

  • Častým nedorozuměním při jednání s okolím

  • V případě povýšení s budováním nové řídící autority vůči kolegům

  • Vytvářením špatných prvních návyků v manažerských dovednostech

  • Nízkou produktivitou manažerské práce

  • Neznalostí rozsahu manažerské práce a nástrojů vedení

  • Nejistotou v chápání svých manažerských rolí

Sedmero doporučení pro efektivní start nového manažera:

1. Seznamte manažera s vaším očekáváním

Jasně sdělte novému manažerovi co vše od něj očekáváte – jaké cíle, činnosti, aktivity, projevy a postoje. Čím jasněji sdělíte své představy, tím je větší pravděpodobnost, že nový manažer bude pracovat v souladu s vaším očekáváním. Nejčastější chybou je předpokládání, že je vše „jasné“ a komunikace se soustředí pouze na cíle a úkoly k dosažení. Ve výsledku můžete očekávat zklamání na své i manažerově straně.

2. Jasně definujte pravomoci a odpovědnosti

Aby mohl být manažer výkonný a efektivní ve své pozici, jasně si s ním definujte jaké má přidělené pravomoci a odpovědnosti. Manažer bez vlastních pravomocí je bezzubý, bez znalosti svých odpovědností nebezpečný.

3. Informujte všechny podřízené a kolegy o novém manažerovi

Seznamte všechny kolegy nového manažera a nové podřízené manažera s jeho funkcí, obsahem práce, pravomocemi a odpovědnostmi. Pomůžete mu rychleji nastavit vztahy a pracovní vazby na pracovišti.

4. Izolujte možné negativní vlivy předchůdce nebo rivalů na pozici

V případě, že předchůdce nového manažera zůstává na pracovišti ve firmě, pomozte novému manažerovi jasně definovat možné negativní vlivy předchůdce na kolektiv podřízených, vysvětlete si rizika, pokud se budou pracovníci obracet s dotazy na předchůdce, a ten se bude snažit „pomáhat“.

V případě, že existuje osoba, která může být rivalem na nově obsazenou pozici manažera, vyjasněte si vzájemnou spolupráci, vztahy a očekávání. Je lepší toto téma otevřít a prokomunikovat, než ho nechat doutnat pod povrchem

5. Zajistěte kvalitní plánování a prioritizaci činností

Pomozte novému manažerovi s plánováním jeho práce. V počátcích není manažer schopen dobře rozlišovat priority jednotlivých činností, neumí nebo se bojí delegovat operativní úkoly, chybí mu nadhled nad činnostmi a jejich dopady.

6. Zajistěte rychlý rozvoj základních manažerských dovedností

Máte možnost se spoléhat na to, že nový manažer začne dělat svojí práci dobře a postupně se naučí dělat správně své manažerské činnosti. Často je tato cesta riskantní a vznikají špatné manažerské návyky s negativním vlivem na vztahy v týmu a nízkou produktivitu práce nebo chybovost.

Mnohem vhodnější cestou je poskytnou manažerovi co nejdříve interně či externě základní rozvoj v nezbytných dovednostech do startu jeho činnosti: Zadávání úkolů, techniky vedení lidí, vyhodnocování práce, delegování, plánování a manažerská komunikace.

7. Zajistěte novému manažerovi mentora

Dejte možnost novému manažerovi se na někoho obracet pro radu a pomoc, ideální je role mentora od přímého nadřízeného manažera. Největší pomoc je vždy v plánování a přípravě činností, následně ve vyhodnocování již uskutečněných kroků.