Trendy v profesním vzdělávání

V Controller Institutu se pravidelně zajímáme o to, jaké jsou trendy ve vzdělávání dospělých. Naposledy jsme takový průzkum realizovali na podzim 2023 a na základě jeho výsledků je možné identifikovat několik klíčových trendů a přístupů ve vzdělávání dospělých, které reflektují aktuální potřeby a preference firem i jednotlivců. Tyto trendy lze rozdělit do několika oblastí, zahrnující výběr a plánování vzdělávacích aktivit, preference formátů vzdělávání, a kritéria pro výběr školení.

Ilustrační snímek

Hybridní model vzdělávání – zabydlel se u nás

Hybridní model, kombinující online a prezenční formy vzdělávání, byl ve výzkumu preferován cca 91% respondentů, což ukazuje na jeho vysokou popularitu. Tento model nabízí flexibilitu a umožňuje účastníkům lépe sladit své profesní a osobní závazky s možností vzdělávání.

Příklad:

Jeden z našich klientů, s řadou poboček implementoval i do svého firemního vzdělávání hybridní model. Doporučili jsme postup, se kterým máme nejlepší zkušenosti, a to začít prezenční formou, aby se účastníci lépe poznali a pak při online formátech, které rozhodně šetří čas a mají často i výhodu záznamu z akce, byli k sobě otevřenější. Takto nastartovaný pěti měsíční kurz skvěle fungoval.

Mentoring a vzdělávání 1:1 – získává na popularitě

Mentoring a individuální vzdělávací seance zaznamenaly v průzkumu značný nárust oproti předchozím ročníkům průzkumu. Průměrně u našich respondentů dochází z 31 % k využití těchto formátů v roce 2023. Tyto přístupy poskytují personalizovanou podporu a umožňují hlubší zaměření na specifické potřeby a cíle jednotlivce.

Příklad:

V rámci softwarové společnosti byl zaveden inovativní program pro sdílení dovedností, který propojoval zaměstnance z různých oddělení prostřednictvím série interaktivních workshopů a křížového mentoringu. Cílem bylo nejen zlepšit technické dovednosti, ale i rozvíjet "soft skills" a podporovat multidisciplinární spolupráci. Zkušení vývojáři z technického oddělení tak sdíleli své znalosti o nejnovějších programovacích jazycích s marketingovým týmem, který na oplátku předával znalosti o digitálním marketingu a analýze trhu. Tento program vedl k vzájemnému obohacení a lepšímu porozumění mezi týmy, což zvýšilo inovativní potenciál firmy a podpořilo kulturu neustálého učení.

Výběr školení a kritéria

Výzkum také ukázal, že při výběru školení jsou pro firmy klíčové obsah a téma (83 %), osobnost lektora (47 %) a didaktické prvky (36 %). Tyto faktory odrážejí rostoucí důraz na praktickou aplikaci naučeného.

Příklad:

Společnost využívající naše služby chtěla posílit dovednosti svého finančního týmu v oblasti finančního modelování a analýzy. Vzhledem k rychlým změnám na trzích a potřebě přesných a flexibilních finančních modelů hledala školení, které by kombinovalo teoretické základy s praktickými aplikacemi.

Výběr padl na školení, které nabízelo intenzivní workshop na téma pokročilého finančního modelování v Excelu a jeho aplikace ve finanční analýze a prognózování. Důležitým kritériem byla přitom nejen obsáhlost kurzu, ale i osobnost lektora – zkušeného finančního analytika s bohatými zkušenostmi z korporátního prostředí, který mohl přinést do výuky realistické příklady a případové studie.

Workshop se zaměřil na konstrukci robustních finančních modelů, techniky rychlého a efektivního analyzování dat a vytváření prognóz, které mohou účastníci využívat pro podporu strategického rozhodování. Účastníci se naučili, jak vytvářet flexibilní a adaptabilní modely, které reflektují dynamické podnikové a tržní podmínky.

Díky praktickému zaměření školení byl finanční tým schopen nejen zlepšit své dovednosti v oblasti finančního modelování, ale také zvýšit přesnost svých finančních prognóz a analýz. Tento přístup jim umožnil lépe identifikovat rizika a příležitosti pro společnost, což přispělo k lepšímu finančnímu plánování a rozhodování.

Závěr

Průzkum Controller Institutu odhalil, že ve vzdělávání dospělých v roce 2023 dominují hybridní modely, mentoring, a důraz na praktickou aplikaci a interaktivitu v učebních programech. Tyto trendy odrážejí potřebu firem a jednotlivců adaptovat se na dynamické pracovní prostředí a zároveň najít flexibilní a efektivní způsoby, jak podporovat osobní a profesní rozvoj.