Úplná profesní kvalifikace vs. výuční list: Co je lepší?

V českém vzdělávacím a kvalifikačním systému existuje více možností, jak získat odborné vzdělání ve vybraném oboru. Tyto možnosti se liší v tom, jakým způsobem probíhá samotné studium a zkouška, i v tom, jaký výstupní dokument po úspěšném ukončení studia absolvent získá. Tradičně se tedy jedná o výuční list/maturitní zkoušku v případě středoškolského vzdělávání, ale může to být i tzv. úplná profesní kvalifikace v případě, že jste se rozhodli studovat a absolvovat závěrečné zkoušky mimo prostředí střední školy.

Pavel Bartoš, Evropská akademie vzdělávání SE

Typické studium na středním odborném učilišti nebo střední odborné škole trvá 3-4 roky, v případě nástavbových nebo zkrácených studií méně. Všechny střední školy i učiliště svou výuku staví na centrálně stanoveném vzdělávacím programu (RVP), a proto se kromě odbornosti musíte jako student věnovat nejenom vybranému oboru, ale i ostatním vyučovacím předmětům, které jsou povinné jak v prezenční, tak i v dálkové  formě studia.

Pro všeobecný rozhled a vzdělanost národa je to užitečné a v případě maturitních oborů i nezbytné pro složení maturitní zkoušky. Za projevené několikaleté úsilí a studijní vytrvalost je absolvent odměněn razítkem o úrovni dosaženého středoškolského vzdělání, se kterým může pokračovat dále ve studiu na vyšších školách nebo se ucházet o pracovní pozice, které mají SŠ vzdělání nebo odbornost jako podmínku přijetí. Pro tyto výhody se velmi hodí započaté tradiční vzdělání dokončit a doklad o vzdělání získat.

Existují ale i obory, ve kterých můžete pracovat i přesto, že jste výuční list získal v úplně jiném oboru nebo jej nemáte vůbec. Jedním z takových oborů jen např. elektrikář, u kterého naše Národní soustava kvalifikací definuje soubor požadovaných znalostí do pěti profesních kvalifikací, které musí zájemce ovládat a složit z nich státní zkoušku. Úplná profesní kvalifikace (ÚPK) takto potvrzuje, že její držitel má dostatečné znalosti a dovednosti pro výkon určité profese nebo povolání.

Toto osvědčení je vydáváno na základě absolvování státní zkoušky, která má příslušným právním předpisem jasně definovaná pravidla a podmínky, a jeho držitel je tak plně kvalifikován k práci nebo podnikání v oboru. Seznam autorizovaných osob, u kterých lze složit státní zkoušku, je veřejně k dohledání na webu narodnikvalifikace.cz.

Jednou ze škol, která nabízí kompletní zkoušky v oboru Elektrikář, a to včetně přípravy na ně, je Evropská akademie vzdělávání. Vedle elektrikáře je možné se zde vzdělat i v oboru Logistické a finanční služby, který Vás může v celkem krátkém čase dovést až k maturitě.

Právní oporu najdeme v zákoně  č. 179/2006 Sb., který reflektuje rychlost a složitost technologického a společenského vývoje a zohledňuje získání kvalifikace v širším pohledu  - formálním vzděláváním (ve škole), neformálním vzděláváním (kurzy, školení, stáže,…) a také informálním učením, tj. sebevzděláváním, samostudiem nebo životní praxí.

Zmiňovaný zákon nám dále říká, že držitel úplné profesní kvalifikace se může přihlásit na škole, která daný obor vyučuje, rovnou k závěrečné zkoušce (na učilišti), případně maturitní zkoušce, na základě které získá výuční list, případně maturitní vysvědčení, aniž by musel být studentem dané školy.

Držitel úplné profesní kvalifikace, který má zájem zvýšit úroveň svého dosaženého vzdělání, může takto přeskočit několik let studia na škole, pro které nemá časové podmínky, a přesto dosáhnout vyššího oficiálního vzdělání. Na kvalitě jeho znalostí a dovedností to poznat není – stejně jako absolvent učiliště musí i student ÚPK složit rovnocennou státní zkoušku před komisí akreditované osoby.