Vybrané pracovněprávní novinky na začátku roku 2017

Zřejmě jste již zaznamenali, že nás čeká novela zákoníku práce, jejíž účinnost se předpokládá na červenec tohoto roku. Již nyní však vstoupily v účinnost některé změny, které se pracovněprávní oblasti dotýkají. O jaké dle mého názoru nejdůležitější změny se jedná?

Klára Gottwaldová, TSM

Změny v oblasti odměňování

V článku Minimální a zaručená mzda v roce 2017, který vyšel již 17. 1. 2017, jsem čtenáře informovala o změnách v oblasti minimální a zaručené mzdy.

Minimální mzda se s účinností od 1. 1. 2017 zvýšila pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin na 66,- Kč za hodinu (dříve 58,70 Kč) nebo 11.000,- Kč (dříve 9.900,- Kč) za měsíc.

Změny v odměňování platem

Nařízením vlády č. 316/2016 Sb. se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

Novela v této oblasti přinesla poměrně významnou změnu v odměňování podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Účinnost této novely pro některé zaměstnance nastala již 1. 11. 2016, od 1. 1. 2017 je pak již novela účinná zcela.

Změna sazeb stravného, průměrné ceny pohonných hmot a sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel.

Aktuální výše sazeb najdete ve vyhlášce č. 440/2016 Sb.

Nejdůležitější změny v občanském zákoníku, které se promítly do pracovněprávních vztahů

1) Závazek k výkonu závislé práce

Způsobilost stát se zaměstnancem neřeší zákoník práce, ale občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.). Ten ve svém ust. § 35 odst. 1 stanovil:

Nezletilý, který dovršil patnáct let a ukončil povinnou školní docházku, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu.

S účinností od 28. 2. 2017 však dojde k novelizaci občanského zákoníku, kdy toto ustanovení nově zní takto: Nezletilý, který dovršil patnáct let, se může zavázat k výkonu závislé práce podle jiného právního předpisu. Jako den nástupu do práce nesmí být sjednán den, který by předcházel dni, kdy nezletilý ukončí povinnou školní docházku.

Dříve tedy bylo nutné splnění dvou podmínek, aby nezletilý vůbec mohl uzavřít pracovní smlouvu (nebo DPP či DPČ), a to dovršení věku 15 let a ukončení povinné školní docházky.

Nově bude možné uzavřít pracovní smlouvu (DPP, DPČ), i když nezletilý nemá ukončenou povinnou školní docházku (ale stále platí podmínka dovršení 15 let) s podmínkou uvedenou v ust. § 35 občanského zákoníku.

2) Ukončení pracovního poměru (DPP, DPČ) zákonným zástupcem

Až do 28. 2. 2017 může zákonný zástupce nezletilého zaměstnance okamžitě zrušit pracovní poměr či právní vztah založený dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti za podmínek stanovených v zákoníku práce.

Příslušná ustanovení zákoníku práce zakotvující tento způsob skončení pracovněprávních vztahů však budou zrušena (§56a, §77 odst. 5, odst. 6 zákoníku práce).

3) Změny u dohody o srážkách ze mzdy a jiných příjmů

Problematika dohody o srážkách ze mzdy je upravena v ust. § 2045 občanského zákoníku. Jeho odst. 1 stanovil mimo jiné, že dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu ve výši nepřesahující jejich polovinu.

Novela pak již o rozsahu srážek mlčí, když limit poloviny ze zákona vyloučila a nově tak stanoví, že dluh lze zajistit dohodou věřitele a dlužníka o srážkách ze mzdy nebo platu, z odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek nebo z náhrady mzdy nebo platu.