Základní kompetence facility manažera

Facility manažer je řídící pracovník, který je zodpovědný za komplex podpůrných služeb v organizaci. V rozvinutých zemích bývá součástí nejvyššího vedení společnosti a v případě rozhodování o dalších cílech vedení přebírá zodpovědnost za podporu těchto záměrů a následně řídí jejich zajištění. Aby se zhostit této úlohy, musí mít i patřičné kompetence. V tomto příspěvku si některé z nich vyjmenujeme.

Základní kompetence facility manažera

Jaké by měl mít kompetence? Čeho by měl být schopen

Komunikace

 • Řídit/dohlížet na vývoj a používání plánu komunikace související s oblastí facility management služeb.
 • Připravit a předat zprávy, které napomohou dosažení zamýšleného výsledku.

Havarijní připravenost a udržitelnost

 • Plánovat, řídit/kontrolovat a podporovat program havarijní připravenosti celé organizace (v současnosti např. pandemickou připravenost a její případné zvládání).
 • Plánovat, řídit/kontrolovat a podporovat program kontinuity podnikání celé organizace (zejména její podpůrné části).

Environmentální zajištění a udržitelnost

 • Plánovat, řídit/kontrolovat a dozorovat úsilí celé organizace k ochraně životního prostředí.
 • Řídit/dohlížet na závazek udržitelnosti vybudovaného i přírodního prostředí celé organizace.

Finance a podnikání

 • Řídit/dohlížet na finanční zajištění provozu a rozvoje nemovitostí a zařízení v organizaci.
 • Spravovat a řídit/dohlížet na finance spojené s FM smlouvami (smlouvami na zajištění dodávek facility management služeb).
 • Spravovat zadávání veřejných zakázek a řízení potřebných postupů.

Lidské faktory

 • Navrhnout a zavést postupy, které podporují výkon a cíle celé organizace.
 • Navrhnout a zavést postupy, které podporují výkon nemovitostí, zařízení a vybavení organizace.

Vedení a strategie

 • Vést objekty (nemovitosti) organizace.
 • Zajistit jemu příslušející vedení tak, aby bylo zajištěn chod celé organizace.
 • Strategicky plánovat podporu organizace.

Provoz a údržba

 • Posoudit stav nemovitostí a zařízení.
 • Řídit/dohlížet na provoz nemovitostí, zařízení a činnosti údržby.
 • Řídit/dohlížet zajištění facility management služeb (např. parkování, úklidové služby, stravovací služby, recepce, řízení helpdesku, bezpečnosti a ochrany a dalších podpůrných služeb).
 • Řídit/dohlížet na proces uzavírání smluv na údržbu a ostatní podpůrné služby.
 • Vyvinout, doporučit a řídit/dohlížet na provozní požadavky plánování interní pohody (řízení teploty, osvětlení, náhradní vybavení a tak dále).

Project management

 • Plánovat projekty.
 • Řídit/dohlížet na zajištění projektů.
 • Vyhodnocovat ukončené projekty a doporučit další rozvoj a opatření.

Kvalita

 • Rozvíjet a řídit/dohlížet na vytváření a používání standardů a norem pro provoz příslušných nemovitostí a zařízení v organizaci.
 • Měřit kvalitu poskytovaných služeb.
 • Řídit/dohlížet na zlepšení pracovních procesů.
 • Zajistit a kontrolovat soulad s nařízeními předpisů, politik a norem.

Nemovitosti a jejich správa

 • Vyvinout a implementovat hlavní plán správy a užití nemovitostí.
 • Řídit/dohlížet na správu nemovitostí a majetku.

Technologie

 • Plánovat, řídit a spravovat / dohlížet na facility management zajištění obchodních a provozních technologií.

Nové vnímání pozice facility manažera

Do současné doby převládá představa facility manažera jako technicky rutinovaného provozovatele budov a majetků. Z přehledu kompetencí je však zřejmé, že facility manažer je předně řídícím pracovníkem s velice rozvinutou schopností komunikace.

Současné pojetí oboru klade důraz na jeho schopnost komunikovat se zaměstnanci, návštěvníky, uživateli prostor a samozřejmě s vedením organizace tak, aby nejdříve zjistil jejich skutečné potřeby podpory a následně dokázal tyto podpůrné služby efektivně, kvalitně a udržitelně zajistit.

Jak získat osvědčení o odbornosti?

V současnosti v naší zemi neexistuje vysokoškolský ani středoškolský obor, kde by mohli facility manažeři studovat. Jedinou oficiální formou vzdělání jsou rekvalifikační kurzy.

Facility manažeři, kteří se dnes rekrutují z bývalých správců majetku, administrativních manažerů, bezpečnostních manažerů či řídících pracovníků z oblasti dalších služeb si mohou rozšířit své znalosti v rámci jednotlivých seminářů, nebo mohou absolvovat 15denní rekvalifikační kurz manažera v oboru facility management (nejbližší z nich začíná již 17. 2. 2021), který od roku 2008 zajišťuje společnost FM Institute, s.r.o.