Co nám přinesl rok v EU?

Dne 1. 5. 2004 se stala Česká republika členem Evropské unie. Jaké výsledky v oblasti práce a sociálních věcí jí první rok členství přinesl? Česká republika se zapojila do Evropské strategie zaměstnanosti. Výsledkem je „Národní akční plán zaměstnanosti“ a volný přístup českých občanů na trh práce nových členů EU a některých původních členských států. Po uplynutí přechodného období budou mít občané ČR volný vstup na trh práce v rámci celé Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP). Firmy a osoby samostatně výdělečné činné mají právo poskytovat bez omezení služby přes hranice do ostatních členských států. V rámci Evropské unie funguje i koordinace sociálního zabezpečení. Mezinárodní dohody v rámci EU umožňují občanům ČR mimo jiné zachovat si v jiných členských státech sociální nároky.

Vstup České republiky do Evropské unie měl kladný dopad na oblast prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže. Zvýšil se význam této problematiky a ČR získala mnohem více možností zapojit se do programů Evropské unie, v nichž je rovnost žen a mužů hlavním nebo jedním z cílů. Vznikla „Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením“. Česká republika dostala vstupem do Evropské unie možnost účastnit se komunitárních programů. Na základě závěrů zasedání Evropské rady v Lisabonu a v Nice vznikla potřeba více se zaměřit na politiky eliminující chudobu a sociální vyloučení. Na základě toho vypracovala ČR svůj první „Národní akční plán sociálního začleňování na léta 2004 - 2006“, který v červenci 2004 schválila vláda. Přínosem pro ČR je také zahájení činnosti Národního informačního centra bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Focal Point).

-ba-

Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info