Míra absence zaměstnanců významně ovlivňuje ziskovost společnosti

Mezi mírou absence zaměstnanců a rentabilitou společnosti existuje přímá souvislost. Zjistila to studie o řízení lidských zdrojů společnosti PricewaterhouseCoopers.

Celosvětový průzkum došel k závěru, že organizace s průměrem 5 dnů absence na jednoho zaměstnance za rok vykazují o 60 % vyšší ziskovost než organizace s průměrnou desetidenní absencí. Čeští účastníci studie „Personální benchmarking 2002“ vykázali v průměru 14,4 dnů absence na zaměstnance za rok, což se projevuje nižší mírou rentability společností.

Ziskovost a výkon společností ovlivňuje také formální personální strategie. V globálním měřítku byla ziskovost společností v přepočtu na zaměstnance u organizací, které vypracovaly personální strategii v písemné formě, o 35 % vyšší než u těch, které takto nepostupují. Další pozitivní vliv dokumentované personální strategie se projevil např. v oblasti snižování absence, zvyšování efektivity odměňování či kvality systému řízení výkonu. Více než 40 % respondentů v ČR přitom personální strategii zpracovanou ve formě oficiálního dokumentu nemá.

„Studie také zjistila, že schopnost společnosti naplňovat svou strategii je významně podporována soustavným sledováním vývoje jednotlivých oblastí řízení lidských zdrojů (tzv. personální controlling). Pouze systematické monitorování odchylek personálních ukazatelů od stanovených cílů umožňuje tyto odchylky odstraňovat, předcházet jim, sledovat návratnost investic do lidských zdrojů, efektivně plánovat, identifikovat a eliminovat rizika a v konečném důsledku maximalizovat přínos lidských zdrojů pro podnikání společnosti. Je pozoruhodné, že např. produktivitu práce sleduje jen 40 % účastníků studie,“ uvedla Iva Šubrtová, senior manažerka v oddělení Poradenství pro lidské zdroje PricewaterhouseCoopers.

Personální oddělení se posouvají směrem k roli strategického partnera při řízení společnosti. Stále více personálních ředitelů (v ČR 56 %, celosvětově je to 67 %) je součástí vrcholového vedení společnosti a může ovlivňovat strategická rozhodnutí týkající se celé organizace. Současně ale platí, že tato snaha o podíl na strategickém řízení podniku je do určité míry v rozporu se skutečnou náplní personální práce: nejvíce personalistů i nadále vykonává především administrativní podporu (69 %, podobně jako v roce 2000).

Společnosti dnes kladou kromě snižování nákladů velký důraz také na spokojenost zákazníků (61 %) a celkové zvýšení kvality práce, služeb i produktů (56 %). V oblasti personálního řízení výrazně narostl význam rozvoje vedoucích pracovníků, jakož i školení a vzdělávání vůbec. Tento trend odráží důležitost kvalitního managementu v situacích, kdy se společnosti vyrovnávají s různými změnami (inovace, změna firemní kultury, snižování nákladů, fúze apod.). Mezi další významné priority personálních oddělení v ČR patří zvyšování produktivity práce (66 % respondentů označilo za prioritu) a udržení a motivace zaměstnanců (54 %).

-ds-

Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz