V červenci nezaměstnanost mírně vzrostla, z evidence Úřadu práce ČR přesto odešlo 27,5 tis. lidí

Úřad práce ČR evidoval k 31. 7. 2023 celkem 258.933 uchazečů o zaměstnání, o 9.141 více než v předchozím měsíci a o 18.227 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob mírně vzrostl – meziměsíčně o 0,1 p.b., meziročně pak o 0,2 p. b. Ke konci července činil 3,5 %. V mezinárodním srovnání se míra nezaměstnanosti drží stále na předních příčkách. Podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za červen) dosáhla 2,7 % a byla druhá nejnižší v rámci celé Evropské unie (průměr EU 5,7 %).

Ilustrační snímek

Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobému vývoji, tak ročnímu období.

„Je povzbudivé, že se nezaměstnanost v České republice stále drží na velmi nízké úrovni. Dokonce je nadále jedna z nejnižších v rámci celé EU. Velké poděkování patří především podnikatelům a firmám, kteří pracovní místa vytvářejí. Budeme podporovat trh práce tak, abychom tento pozitivní trend udrželi i do budoucna," uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

„V červenci jsme zaznamenali očekávaný sezónní výkyv. Za mírným nárůstem nezaměstnanosti stojí mírně snížená aktivita firem v letním období v oblasti přijímání nových zaměstnanců z důvodů celopodnikových dovolených a také každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství do evidence ÚP ČR. V menší míře se začali hlásit i čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost výrazně neovlivňují. Příchod hlavní vlny očekáváme v září,“ shrnuje zastupující generální ředitel ÚP ČR Karel Trpkoš.

 

  07/2023

  07/2022

  07/2021

Podíl nezaměstnaných osob v ČR

3,5%

3,3%

3,7%

Počet uchazečů o zaměstnání

258 933

240 706

272 178

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

236 058

218 189

252 995

Počet volných pracovních míst

285 627

313 250

358 152

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (červen)

2,7%

2,4%

2,7%

Zaměstnavatelé mají stále zájem o pracovníky ve výrobě a na dělnických pozicích. Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také třeba odborníci v informačních technologiích. Pokud jde o sezónní činnosti - zaměstnavatelé aktuálně poptávají pracovníky zejména ve stavebnictví, v zemědělství, lesnictví, rybářství, v živočišné a potravinářské výrobě, ale také v cestovním ruchu, v pohostinství, prodeji a ve službách.

V rámci letních brigád zaměstnavatelé většinou hledají krátkodobé pracovníky prostřednictvím inzerce, pracovních portálů, sociálních sítí nebo přes své stálé zaměstnance. Aktuálně nabízejí prostřednictvím ÚP ČR v menší míře „brigádnická“ místa pro pomocné síly v pohostinství, gastronomii, obchodě, pomocníky ve výrobě, uklízeče, v rekreačních resortech (pro pokojské, číšníky, servírky), případně na koupalištích, obsluhu stánkového prodeje, v lesnictví či zahradnictví. V některých regionech se objevují pozice ve strojírenství.

V následujícím měsíci by nezaměstnanost mohla stagnovat nebo mírně klesnout. V dlouhodobějším horizontu pak situaci na pracovním trhu ovlivní, stejně jako každý rok, postupné ukončování sezónních prací. Promítnout se mohou i případné ekonomické a sociální změny či válečný konflikt na Ukrajině.

Ukrajina

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce července 2023 práci celkem 282.775 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ¾ - 193.698 - z nich jsou ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 109.378 osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (18.969 osob), Plzeňském (15.430 osob) a Jihomoravském kraji (12.730 osob).

Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce bylo v evidenci ÚP ČR celkem 15.328 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou (červen 15.880 osob). Podali žádosti o zaevidování jako zájemci (1.151 osob, červen 1.215 osob) nebo uchazeči (14.177 osob, červen 14.665 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak tvořili 5,5 % (červen 5,9 %). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 31. 7. 2023 zaevidovalo na ÚP ČR celkem 43.589 (červen 42.534) osob s dočasnou ochranou. 

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním kurzů českého jazyka. Kurz češtiny v rámci rekvalifikací dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) zahájilo celkem 6.707 lidí a 6.147 z nich ho také už absolvovalo. Jen v červenci 2023 nastoupilo do kurzu 545 cizinců a 509 ho úspěšně ukončilo.

Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci. Pokud jde o kurzy odborné, probíhá jich méně. Důvodem je neznalost českého jazyka. Nejčastěji se jedná o rekvalifikace pro svářeče a pracovníky v sociálních službách. ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II. Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v červenci v Ústeckém (5,4 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni, což je dlouhodobý stav nezaměstnanosti v těchto regionech. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Jihočeském (2,6 %), Zlínském, kraji Vysočina a kraji Pardubickém (shodně 2,7 %).

Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti červenci 2022 o 0,5 p. b. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci července v okrese Praha-východ (1,6 %), Pelhřimov a Praha-západ (shodně 1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,2 %), Most (7,1 %)a Chomutov (6,4 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů bylo 146.142 žen a tvořily 56,4 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3 % a u žen na 4,1 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci 36.164 osob se zdravotním postižením (OZP) – 14 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10.646 volných pracovních míst.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v červenci 43,3 roku, loni to bylo 43,8 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám.

V meziročním srovnání v červenci mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let a ve skupině 30 - 49 let. Naopak v kategorii 50 plus klesl, a to o 1,4 p. b. (v absolutním vyjádření jde ale o nárůst o 3.367 osob). V evidenci ÚP ČR bylo k 31. 7. 2023 celkem 94.979 uchazečů nad 50 let a tvořili 36,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle stupně vzdělání ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu nárůstu došlo v případě evidovaných uchazečů se základním vzděláním (o 7.135) a uchazečů se vzděláním vysokoškolským (o 4.822).  Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci července bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 77.693.

Jak už bylo uvedeno - v menší míře se do evidence uchazečů o zaměstnání začali v červenci hlásit čerství absolventi škol, prozatím ale nezaměstnanost neovlivňují. V tomto ohledu tedy v meziročním srovnání k výrazné změně nedošlo. Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR 9.928 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to více o 416 osob, meziročně pak více o 482 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 3,8 % (červen – 3,8%, červenec 2022 – 3,9 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci července v evidenci ÚP ČR 5.859 jen absolventů.

Pokud jde o mladistvé mezi 15 – 18 lety, evidoval jich ÚP ČR celkem 4.103 (červen 2023 – 4.264, červenec 2022 – 3.644) a tvořili 1,6 % z celkového počtu  uchazečů o zaměstnání. Tento podíl se dlouhodobě výrazně nemění. Stejně jako jiným skupinám uchazečů o zaměstnání, kterým hrozí dlouhodobá nezaměstnanost, věnuje ÚP ČR i těmto klientům zvýšenou péči.

Speciálně mladistvým pak velkou pozornost věnují kariéroví poradci z Informačních a poradenských středisek, kteří si je zvou na individuální poradenství a s uchazeči intenzívně pracují. Je-li je to jen trochu možné, snaží se je nasměrovat zpět ke studiu na střední škole nebo učilišti. Tedy udržet je ve vzdělávacím procesu. Případně jim nabízí například rekvalifikaci. Mají přehled o školách v jednotlivých regionech a dokáží v tomto smyslu velmi efektivně pomoci.

V červenci zaznamenal Úřad práce ČR také každoročně se opakující příchod části zaměstnanců ze školství. Celkem se jich do evidence přihlásilo 1.290 (červen 2023 – 337, červenec 2022 – 1.381), naopak do zaměstnání jich nastoupilo 44. Celkem jich úřad evidoval 4.970 (červen 2023 – 3.562, červenec 2022 – 4.304), z toho nejvíce bylo učitelů středních škol (kromě odborných předmětů) včetně konzervatoří a 2. stupňů ZŠ (977) a dále učitelů v oblasti předškolní výchovy (894) či specialistů a odborných pracovníků v oblasti výchovy a vzdělávání (721).

Zaměstnavatelé nabízeli celkem 2.678 volných pracovních míst v tomto oboru (červen 2023 – 2 852, červenec 2022 – 2.578). Školy měly zájem hlavně o učitele na středních školách, konzervatořích a na 2. stupních ZŠ (586 míst) a o lektory a učitele jazyků (437 míst).

Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V meziročním srovnání klesl podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců, na celkovém počtu nezaměstnaných o 2,6 p. b. na 29,1 %. Tedy celkem na 75.415 osob. Průměrná délka evidence ve srovnání s červnem klesla o 12 dnů na 497.

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během července se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 36.676 lidí. To je meziměsíčně více o 5.108 osob (o 16,2 %) a meziročně více o1 830 (o 5,3 %) uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4.807) a Středočeský kraj (4.357). Naopak nejméně kraj Karlovarský (1.061). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3.920) a nejméně v okrese Prachatice (142).

O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z oblasti vzdělávání, maloobchodu a velkoobchodu, veřejné správy, obrany a sociálního zabezpečení, výroby kovových konstrukcí, zdravotní péče nebo poštovní a kurýrní služby.

Naopak z evidence odešlo celkem27.535 uchazečů, tj. o 8. 134 osob (o 22,8 %) méně než v předchozím měsíci a o 2.086 (o 8,2 %) více než v červenci 2022. Novou práci získalo 15. 838 lidí. Řada z nich našla uplatnění například v malo a velkoobchodu, ve veřejné správě, ve zdravotnictví, ve výrobě kovových konstrukcí, potravinářských výrobků a ve stravování a v pohostinství.

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v červenci 76.387 osob, což představuje 29,5 % všech uchazečů o zaměstnání (červen 2023 – 28,1 %, červenec 2022 – 31,9 %). Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně poklesl o 449 osob. Uchazeči v průměru dostávali 10.525 Kč měsíčně (červenec 2022 – 9.855 Kč).

Podporu v nezaměstnanosti do 4.500 Kč pobíralo 6.596 (8,6 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti. Maximální výši podpory, tedy 22.798 Kč, pak ÚP ČR v červenci vyplácel 3.623 (4,7 %) uchazečům o zaměstnání.

V předchozím měsíci vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 777.650 tis. Kč (červen 787.657 tis. Kč).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 285.627 volných pracovních míst, o 1.063 méně než v červnu a o 27.623 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,9 uchazeče o zaměstnání. Z toho nejvíce v okresech Karviná (10,2), Bruntál (5,1), Most (4,4) a Ústí nad Labem (3,6).

Na přibližně 71,9 % z nahlášených volných pracovních míst zaměstnavatelé hledají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 70,4 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků a skladníky, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, kuchaře, uklízeče nebo zedníky, kamnáře a dlaždiče. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (83.644 míst) a ve Středočeském kraji (54.063 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 17.491 nových volných pracovních míst, což je o 1.893 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1.801 míst. ÚP ČR naopak obsadil 3.151 volných pracovních míst.

ÚP ČR pomáhá v rámci klíčové aktivity, kterou je monitoring pracovního trhu, zaměstnavatelům s obsazováním volných míst, stejně jako uchazečům o zaměstnání se zprostředkováním práce. Mimo jiné pořádá pro firmy výběrová řízení, tematické semináře nebo třeba pomůže s rekvalifikací.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

ÚP ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím nástrojů Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 31. 7. 2023 celkem 9.565 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce umístil 5.496 lidí. Zaměstnání získalo také 1.161 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM).

Pro 4 soby zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 653 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh také pomáhá příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci července celkem 203 lidí.

Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci předchozího měsíce takto podpořil 410 OZP. Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 31. 7. 2023 se jich účastnilo 1.319 lidí. Celkem od začátku letošního roku nastoupilo na rekvalifikace 15.575 klientů.

Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy českého jazyka pro cizince, počítačové kurzy, kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti a kurzy pro pracovníky v sociální oblasti. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci z věkové skupiny mezi 35 až 49 lety.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4.083 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1.507) a v Moravskoslezském (989) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí.

V neposlední řadě veřejná služba probíhá také ve formě pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo v červenci celkem 1.837 klientů.