Nejlepší zaměstnavatelé dokáží lépe přilákat i udržet zaměstnance

Známe vítěze třináctého ročníku studie Aon Best Employers Česká republika, kterou organizuje společnost Aon (divize Aon Hewitt). Ze 71 zúčastněných firem z různých odvětví získalo tento prestižní titul celkem 12 společností. O jeho získání rozhodla nadstandardně vysoká míra motivovanosti jejich zaměstnanců.

Hlavním kritériem pro udělení titulu Aon Best Employer je hodnocení společnosti vlastními zaměstnanci. Hodnocení probíhá ve firmách prostřednictvím dotazníkového průzkumu.

Dlouhodobé analýzy společnosti Aon Hewitt ukazují, že motivovaný zaměstnanec hovoří o své firmě pozitivně, spojuje s ní svou budoucnost a vynakládá úsilí navíc, aby pomohl zlepšit obchodní výsledky společnosti. Všechny vítězné společnosti se vyznačují zejména vysokou mírou motivovanosti zaměstnanců, ale také důvěryhodným a motivujícím vedením, firemní kulturou podporující vysokou výkonnost a dobrou pověstí společnosti, jako zaměstnavatele.

Podmínky pro získání ocenění Aon Best Employers Česká republika 2016 splnilo celkově 12 společností (ze 71 přihlášených). V kategorii Malé a střední společnosti si odneslo titul celkem 5 společností z 38 přihlášených v této kategorii a v kategorii Velké společnosti se umístilo 7 firem z 33 zúčastněných.

Kdo patří tento rok mezi nejlepší zaměstnavatele České republiky?

V kategorii Malé a střední společnosti (od 50 do 249 zaměstnanců) byly oceněny (abecedně):

 Malé a střední společnosti (abecedně)

Odvětví

AbbVie

Farmaceutický průmysl

CISCO SYSTEMS (Czech Republic)

Informační technologie

Grundfos Sales Czechia and Slovakia

Prodej a servis čerpadel

Hilti

Produkty pro stavební průmysl

PROMEDICA PRAHA GROUP

Zdravotnický materiál + technologie

 

V kategorii Velké společnosti (250 zaměstnanců a více) nejlepší zaměstnavatele reprezentují tyto společnosti (abecedně):

 Velké společnosti (abecedně)

Odvětví

GMC Software Technology

Informační technologie

Hypoteční banka

Finanční odvětví

Marriott Czech Republic

Hotelnictví

Microsoft

Informační technologie

NetSuite Czech Republic

Informační technologie

Red Hat Czech

Informační technologie

SAP ČR

Informační technologie

 

Ivana Botošová, HR Consulting Manager CZ & SK, Aon Hewitt, říká: „Pomyslné nůžky mezi průměrnými a nejlepšími společnostmi se začínají opět uzavírat. Může za to pokles míry motivovanosti u Best Employers (z 83 % na 80 %). I přesto rozdíl mezi nejlepšími a průměrnými zůstává výrazný, a to 25 procentních bodů.“

Zaměstnanci nejlepších zaměstnavatelů hodnotí svou pracovní zkušenost odlišně v porovnání s těmi, kteří pracují v průměrných společnostech. Výrazný rozdíl mezi Best Employers a průměrnými firmami vidíme v přístupu vrcholového vedení, v nastavených procesech a dostupných zdrojích, ve schopnosti přilákat a udržet správné lidi, a taky v tom, jak zaměstnanci samotní vnímají značku zaměstnavatele, odměnu a uznání za práci.

V oblasti vrcholového vedení jsme zaznamenali, že těm nejlepším se daří přistupovat k zaměstnancům jako k tomu nejcennějšímu, co společnost má (69 % u Best Employers vs. 40 % u průměrných zaměstnavatelů). Zároveň zaměstnanci těch nejlepších o mnoho více oceňují schopnost vedení dělat dobrá obchodní rozhodnutí (74 % u Best Employers vs. 47 % u průměrných).

Další oblastí, která výrazně odlišuje Best Employers od průměrných, je schopnost přilákat a udržet takové zaměstnance, které společnost potřebuje k dosažení svých obchodních cílů. U nejlepších firem až 74 % zaměstnanců tvrdí, že jejich zaměstnavatel dokáže zaujmout a přilákat ty správné lidi (vs. 44 % u průměrných). Ve chvíli, kdy se nejlepším firmám podaří uchazeče získat, dokáží si je i mnohem lépe udržet. Schopnost udržet si ty správné lidi pozitivně hodnotí 75 % zaměstnanců těch nejlepších společností (vs. 49 % u průměrných).

Velmi silným odlišujícím prvkem je také vnímání značky zaměstnavatele. U Best Employers téměř všichni tvrdí, že jejich zaměstnavatel má dobrou pověst (90 % zaměstnanců), zatímco u průměrných společností je to jen 65 %. 79 % zaměstnanců těch nejlepších firem považuje svého zaměstnavatele jako to nejlepší, kde se svými schopnostmi mohou pracovat (52 % u průměrných firem). Zaměstnanci těch nejlepších také vnímají mnohem pozitivněji to, že jejich zaměstnavatel plní sliby, které jim dává (81 % u Best Employers vs. 54 % u průměrných).

V neposlední řadě je odlišující oblastí také to, že zaměstnanci těch nejlepších hodnotí svou společnost jako velmi dobře strukturovanou (Best Employers 77 % vs. 49 % průměr) a cítí se podporováni v přinášení vlastních nápadů (79 % u Best Employers a 52 % v průměrných společnostech).

Od roku 2013 se počet motivovaných zaměstnanců v České republice snižoval, v posledním roce však zůstává stejný

Průměrná míra motivovanosti zaměstnanců v České republice dosáhla tento rok úrovně 55 %. V porovnání s rokem 2015 jde o nezměněnou hodnotu. Z dlouhodobého hlediska avšak pozorujeme pokles, protože míra motivovanosti klesá už od roku 2013, kdy dosáhla hodnotu 61 %.

Podíl motivovaných zaměstnanců je oproti minulému roku stejný, ale jejich spokojenost se mění. Zaznamenali jsme klesající i rostoucí trendy ve spokojenosti s některými měřenými oblastmi pracovního života. Mezi největší poklesy patří spokojenost s pracovními příležitostmi a podporou vzdělávání. Je méně zaměstnanců, kteří ve firmě vidí dostatek příležitostí pracovat na nových úkolech a získávat nové dovednosti. Méně zaměstnanců je přesvědčeno o tom, že firma přijala taková pravidla a je strukturovaná takovým způsobem, který jí umožňuje dosahování firemních cílů.

Období nízké nezaměstnanosti a nedostatku lidí na trhu práce pociťují zaměstnanci v tom, že mají k dispozici stále méně lidských zdrojů, aby mohli svojí práci dělat dobře. Oproti minulému roku je také méně zaměstnanců, kteří souhlasí s tím, že jsou za svůj přínos spravedlivě odměňovaní. Spolu s finančním odměňováním je zaměstnanci také negativně hodnocená oblast benefitů.

Objevují se však i oblasti, ve kterých je spokojenost zaměstnanců, v porovnání s předcházejícími roky, vyšší. Dlouhodobě je lépe hodnocená smysluplnost práce, která zaměstnance více baví. Pracovníci si mohou vybrat, jakým způsobem ji nejlépe vykonají a při své práci mohou využívat jejich schopnosti a zkušenosti. Stále více zaměstnanců vnímá, že přímý nadřízený oceňuje jejich snahu a výsledky, vede zaměstnance k odpovědnosti za výkon a poskytuje jim pravidelnou zpětnou vazbu. Více zaměstnanců pozitivně vnímá i spolupráci, ať už s nejbližšími kolegy anebo spolupráci mezi odděleními. 

Proč se snažit být atraktivním zaměstnavatelem nejen pro potenciální zaměstnance, ale i ty současné?

Evidovaná míra nezaměstnanosti je aktuálně na velmi nízké úrovni a počet pracovních nabídek meziročně roste o 30 % (říjen 2015 vs. říjen 2016). Tento vývoj je pro lidi hledající práci velmi příznivý, protože si mohou vybrat z podstatně vyššího množství pracovních příležitostí než v minulých letech. Pro firmy hledající nové zaměstnance je však situace komplikovanější. V důsledku poklesu nezaměstnanosti mají k dispozici nižší počet kandidátů ucházejících se o pracovní místa. Tento trend je viditelný i při porovnání počtu žádostí na 1 otevřenou pozici: aktuálně firma v průměru obdrží 11 žádostí na 1 otevřenou pozici, přičemž v roce 2013 to bylo až 40 žádostí.

Při sledování vývoje fluktuace zaměstnanců jsme zaznamenali, že za poslední 3 roky fluktuace zaměstnanců neustále roste. V případě, že jde o fluktuaci mezi méně výkonnými zaměstnanci, tak ta může být pro firmu žádoucí a dokonce ji může pomoct rychleji růst. Cílem by však mělo být udržet takové zaměstnance, kteří pomáhají firmě plnit obchodní cíle. Toto se mnohem lépe daří nejlepším zaměstnavatelům, kde je o tom přesvědčených až 75 % zaměstnanců (oproti 49 % u průměrných firem).

Best Employers mají výrazně více motivovaných zaměstnanců, kteří hovoří o svém zaměstnavateli pozitivně, chtějí ve společnosti zůstat i v budoucnu a jsou výkonnější. To vše přispívá k tomu, že pro takovou firmu je jednodušší přilákat nové zaměstnance, ale zároveň udržet ty současné. 

Graf 1: Vývoj míry motivovanosti zaměstnanců u průměrných a nejlepších firem v čase

 

Aon Best Employers ČR 2016: Vývoj míry motivovanosti zaměstnanců

Graf 2: Motivovanost dle počtu zaměstnanců

Aon Best Employers ČR 2016: Motivovanost dle počtu zaměstnanců

Zdroj: Aon Hewitt, Databáze zaměstnaneckých průzkumů 2015 - 2016

Metodologie studie Aon Best Employers

Účast ve studii je dobrovolná. Mohou se do ní přihlásit společnosti, které mají alespoň 50 stálých zaměstnanců a působí na českém trhu min. 3 roky. Zájemci se mohou do studie přihlásit prostřednictvím internetové stránky studie bestemployerseurope.aon.com/cz/

Pro určení, která společnost bude oceněna titulem Aon Best Employer, Aon Hewitt čerpá z odpovědí samotných zaměstnanců, kteří se zapojili do dotazníkového šetření. Klíčovou úlohu pro udělení titulu sehrávají výsledky dané společnosti ve 4 sledovaných indexech:

Míra motivovanosti zaměstnanců
Je klíčová pro udělení titulu. Motivovanost je v průzkumech společnosti Aon Hewitt definovaná jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do dění ve firmě, které se projevuje třemi aspekty chování zaměstnance:

  • zaměstnanci se o firmě vyjadřují pozitivně a doporučili by ji jako zaměstnavatele („SAY“);
  • zaměstnanci chtějí ve společnosti zůstat pracovat do budoucna („STAY“);
  • zaměstnanci vynakládají úsilí nad rámec svých povinností, které přispívá k lepším výsledkům firmy („STRIVE“).

Důvěryhodné vrcholové vedení
Sledujeme, zda vrcholové vedení dokáže zaměstnance motivovat sdílením vize o budoucnosti společnosti, váží si lidí, jedná otevřeně a dělá správná rozhodnutí.

Kultura vysoké výkonnosti
Měříme, jestli jsou si zaměstnanci vědomi osobního vlivu na celkový výkon společnosti, zda jsou odměňováni dle svého přínosu společnosti a zda mají příležitosti ke kariérnímu růstu.

Značka zaměstnavatele
Hodnotíme, jestli je společnost považována za jedno z nejlepších míst pro práci v oboru, a zda jsou zaměstnanci hrdí na to, že v ní pracují.

Aon Hewitt

Aon Hewitt je jednou ze tří divizí společnosti Aon. Aon Hewitt patří mezi největší mezinárodní poradenské a outsourcingové společnosti v oblasti řízení lidských zdrojů na světě. Spolupracuje se společnostmi v oblastech zaměstnaneckých benefitů, talent managementu a při zvyšování výkonnosti podniku prostřednictvím motivované pracovní síly. Aon Hewitt nastavuje, implementuje, komunikuje a administruje širokou škálu strategií týkajících se rozvoje zaměstnanců, odchodů do důchodu, řízení investic, zdravotní péče, odměňování a talent managementu. Pomocí více než 29 000 profesionálů v 90 zemích světa Aon Hewitt dělá svět lepším místem pro práci pro společnosti a jejich zaměstnance.

V České republice a na Slovensku Aon Hewitt poskytuje poradenské služby v oblasti zvyšování motivovanosti zaměstnanců a manažerů, budování vyrovnané firemní kultury, řízení odměňování zaměstnanců a zvyšování hodnoty značky zaměstnavatele.

Aon Hewitt je autorem metodologie studie Aon Best Employers.

Další informace o společnosti Aon Hewitt můžete najít na internetové stránce www.aonhewitt.com.

Zhlédněte videoreportáž z předávání ocenění Aon Best Employers 2016:

Články v sérii

Aktuální

Nejlepší zaměstnavatelé dokáží lépe přilákat i udržet zaměstnance

Aktuální

Seznamte se s vítězi Aon Best Employers Česká republika pro rok 2016