Průměrná míra motivovanosti v ČR mírně klesá

Společnost Aon, světový lídr v oblasti lidských zdrojů, vyhlásila vítěze studie Aon Best Employers Česká republika za rok 2017.

Do čtrnáctého ročníku studie se zapojilo 74 společností z různých odvětví, kterým dotazník spokojenosti a motivovanosti vyplnilo více než 33 000 zaměstnanců. Sedmi zapojeným společnostem se podařilo získat prestižní titul Aon Best Employer.

Oceněnými firmami se staly (řazeno abecedně) Brown-Forman Czechia, s.r.o., Byznys software, s.r.o., Fresenius Kabi s.r.o., Hilti ČR spol. s.r.o., JetBrains s.r.o., Marriott a PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Sedmička nejlepších zaměstnavatelů ukázala nadstandardní výsledky v oblastech: motivovanost a spokojenost zaměstnanců, důvěryhodnost a efektivita vedení, vzdělávání a rozvoj zaměstnanců či atraktivita značky zaměstnavatele.

O zisku titulu v rámci studie Aon Best Employers rozhodují názory vlastních zaměstnanců, kteří hodnotí svoji pracovní zkušenost prostřednictvím dotazníkového průzkumu. Studie se zabývá hodnocením motivovanosti a spokojenosti zaměstnanců a je využívána pro detailní práci se zpětnou vazbou. Dlouhodobým cílem těchto průzkumů je zlepšovat zaměstnaneckou zkušenost a díky tomu zvyšovat finanční i nefinanční výkon společnosti.

Dlouhodobé analýzy založené na celosvětově ověřené metodologii společnosti Aon ukazují, že motivovaný zaměstnanec hovoří o své firmě pozitivně, spojuje s ní svou budoucnost a vynakládá úsilí navíc, aby pomohl zlepšit dobré výsledky společnosti. Pracovní prostředí těch nejlepších se vyznačuje nejen vysokou mírou motivovanosti, ale také efektivním vedením, atraktivní značkou zaměstnavatele, orientací na vysoký výkon a kvalitní prací HR. V oblasti HR je důraz kladen převážně na přilákání a udržení těch správných lidí, kteří dokáží nejlépe přispět k úspěchu společnosti.

Základními podmínkami pro zařazení do studie Aon Best Employers je mít alespoň 50 stálých zaměstnanců v čase organizace průzkumu a působit na českém trhu minimálně tři roky. Ze 74 účastníků se v roce 2017 do soutěžní části kvalifikovalo 63 společností a sedmi z nich se podařilo dosáhnout výsledků, které je vynesly do prestižní skupiny těch nejlepších zaměstnavatelů. Šest vítězných společností patří do kategorie Malé a střední společnosti, ve které soutěžilo 39 firem. V kategorii Velké společnosti se podařilo získat ocenění pouze jedné společnosti z 35 zúčastněných.

Kdo patří tento rok mezi Aon Best Employers České republiky?

Malé a střední společnosti (abecedně) Odvětví
Brown-Forman Czechia, s.r.o. Retail
Byznys software, s.r.o. Informační technologie
Fresenius Kabi s.r.o. Farmaceutický průmysl
Hilti ČR spol. s.r.o. Produkty pro stavební průmysl
JetBrains s.r.o. Informační technologie
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. Zdravotnický materiál a technologie

V kategorii Velké společnosti (250 zaměstnanců a víc) byla tento rok oceněna jedna společnost:

Velké společnosti Odvětví
Marriott Hotelnictví

Míra motivovanosti, spokojenost zaměstnanců - co nám říká trh?

Průměrná míra motivovanosti v České republice v roce 2017 dosáhla úrovně 54 %. Oproti roku 2016 to představuje pokles o jeden procentní bod. V dlouhodobé perspektivě pak pokračuje klesající trend, který můžeme sledovat již od roku 2013, kdy míra motivovanosti dosáhla hodnoty 61 % (více detailů na přiložené tabulce č. 1).

Při detailnějším pohledu je zřejmé, že pokles průměrné míry motivovanosti je způsoben dlouhodobým poklesem aktivně motivovaných zaměstnanců. Narůstá totiž počet pasivních a demotivovaných zaměstnanců. Zároveň s klesající mírou motivovanosti jsme zaznamenali klesající trend ve spokojenosti s většinou měřených oblastí pracovního života. Na českém trhu je dlouhodobě vidět, že spokojenost s většinou oblastí klesá. Průměrný pokles ve všech měřených otázkách byl meziročně 2 p.b..

Tříleté pozorování ukázalo, že zaměstnanci jsou dlouhodobě nejméně spokojení s Vrcholovým vedením, Rozvojem kariéry, Prací s talenty a náborem a Odměnou a uznáním. Všechny tyto oblasti, kromě Rozvoje kariéry, významně klesají. Na druhé straně však pozorujeme i pozitivně hodnocené oblasti. Spokojenost s Pracovními úkoly, Pracovním prostředí, Přímým nadřízeným a týmovou spolupráci je již dlouhodobě výjimečně vysoká. Avšak i přes jejich dobré výsledky v tomto roce, jediná oblast, která rostla (v roce 2017 jsme zaznamenali vyšší průměrnou spokojenost než v roce 2016) byla spokojenost s Přímým nadřízeným.

Aktuální trendy v motivovanosti i spokojenosti s oblastmi pracovního života potvrzuje i Ján Debnár, Engagement Practice Team Lead CZ & SK, Aon HR Solutions, který říká: „Na téměř každém setkání se zástupci firem se neustále opakuje několik témat: Nedostatek lidí, obzvláště těch dobrých. Lidé jsou nároční a aktivně přemýšlejí o změně. Nastupuje nová generace a HR Marketing nestačí“.

Tato slova potvrzují, že boj o talenty je každodenní výzvou, kterou firmy i samotní zaměstnanci vnímají jako riziko. Z průzkumů dále vyplývá, že lidé upřednostňují firmy s dobrou značkou zaměstnavatele a které zároveň dodržují sliby, v opačném případě přemýšlejí o změně.

Nedostatek pracovní síly a neschopnost přilákat a udržet talenty potvrzuje i průzkum podnikatelských rizik z roku 2017, organizovaného společností Aon Česká republika. Pro společnosti je proto klíčové vytvořit efektivní HR strategii, která je nasměruje tím správným směrem. Podle průzkumu Trendy v HR se firmy v nejbližších letech plánují zaměřit na motivovanost zaměstnanců, HR marketing, nábor a přilákání těch správných talentů. Společnosti, které se chtějí stát úspěšnějšími, mohou hledat inspiraci právě u těch nejlepších – Aon Best Employers.

Jaká je míra motivovanosti a s čím jsou spokojeni zaměstnanci Aon Best Employers?

V porovnání s předešlými roky průměrná motivovanost v České republice znovu poklesla, zatímco motivovanost těch nejlepších se již dlouhodobě drží na vysoké úrovni. V hodnocení pracovní zkušenosti zaměstnanců existuje mezi nejlepšími zaměstnavateli a těmi, kteří na ocenění nedosáhli, stále se zvětšující rozdíl.

Ve společnostech oceněných titulem Aon Best Employer 2017 zaměstnanci věří, že si firma umí udržet klíčové lidi – rozdíl oproti ostatním firmám je 38 p. b. Výrazné rozdíly existují i v hodnocení vrcholového vedení. V případě Aon Best Employers zaměstnanci oceňují, že se k nim chová jako k tomu nejdůležitějšímu, poskytuje jasnou vizi, dělá dobrá obchodní rozhodnutí a dokáže je nadchnout. Zároveň dostatečná viditelnost a přístupnost zaměstnancům vede k vybudování obrazu dobrých a efektivních lídrů. Všechny zmíněné otázky hodnotí zaměstnanci Aon Best Employers v průměru o 35 procentních bodů lépe.

Dále můžeme odlišnosti sledovat ve vnímání atraktivity značky a pověsti společnosti. Zaměstnanci oceněných firem věří, že jejich zaměstnavatelé mají excelentní pověst v regionu. V neposlední řadě je u nejlepších zaměstnavatelů mnohem lépe hodnocen způsob, jakým řízení pracovního výkonu pomáhá přispívat k úspěchu společnosti. Zaměstnanci těch nejlepších hodnotí tuto otázku o 31 p.b. lépe.

Pokud chce společnost uspět v boji o talenty, je důležité začít u nejvyššího vedení, které transparentně komunikuje, je pro zaměstnance inspirací a dává jim jasně najevo, že právě oni jsou cestou k úspěchu. Dále je důležité nebát se být inovativní, mít jasně a transparentně nastavený vztah mezi výkonem a spravedlivou odměnou. Nejlepší zaměstnavatelé pomáhají lidem v rozvoji a pracují s jejich zpětnou vazbou, kterou sbírá v pravidelných intervalech. Práce s novou generací, která má svá specifika a potřeby, zůstává nadále výzvou nejen pro neoceněné společnosti, ale i pro Aon Best Employers.

Metodologie studie Aon Best Employers

Účast ve studii je dobrovolná. Mohou se do ní přihlásit společnosti, které mají alespoň 50 stálých zaměstnanců a působí na českém trhu min. 3 roky. Zájemci se mohou do studie přihlásit prostřednictvím internetové stránky studie bestemployers.cz.

Pro určení, která společnost bude oceněna titulem Aon Best Employer, Aon čerpá z odpovědí samotných zaměstnanců, kteří se zapojili do dotazníkového šetření. Klíčovou úlohu pro udělení titulu sehrávají výsledky dané společnosti ve 4 sledovaných indexech:

1. Míra motivovanosti zaměstnanců
Je klíčová pro udělení titulu. Motivovanost je v průzkumech společnosti Aon definovaná jako stav citového a intelektuálního zapojení zaměstnance do dění ve firmě, které se projevuje třemi aspekty chování zaměstnance:

  • zaměstnanci se o firmě vyjadřují pozitivně a doporučili by ji jako zaměstnavatele („SAY“);
  • o zaměstnanci chtějí ve společnosti zůstat pracovat do budoucna („STAY“);
  • o zaměstnanci vynakládají úsilí nad rámec svých povinností, které přispívá k lepším výsledkům firmy („STRIVE“).

2. Důvěryhodné vrcholové vedení
Sledujeme, zda vrcholové vedení dokáže zaměstnance motivovat sdílením vize o budoucnosti společnosti, váží si lidí, jedná otevřeně a dělá správná rozhodnutí.

3. Kultura vysoké výkonnosti
Měříme, jestli jsou si zaměstnanci vědomi osobního vlivu na celkový výkon společnosti, zda jsou odměňováni dle svého přínosu společnosti a zda mají příležitosti ke kariérnímu růstu.

4. Značka zaměstnavatele
Hodnotíme, jestli je společnost považována za jedno z nejlepších míst pro práci v oboru, a zda jsou zaměstnanci hrdí na to, že v ní pracují.

O společnosti Aon

Aon je globálním lídrem v odvětví profesionálních služeb a poskytuje široké spektrum řešení v oblasti rizika a lidských zdrojů. 50 000 kolegů ve 120 zemích poskytuje klientům řešení s využitím tržních dat, důsledných analýz a osvědčených mezinárodních metodik.

V rámci poradenství lidských zdrojů pomáhá Aon společnostem dosahovat lepších obchodních výsledků, snižovat náklady a omezovat rizika prostřednictvím jejich zaměstnanců. Aon nastavuje, implementuje, komunikuje a administruje širokou škálu strategií, týkajících se rozvoje zaměstnanců, odchodu do důchodu, řízení investic, zdravotní péče, odměňování, talent managementu a psychoanalytické podpory náboru zaměstnanců.

Aon je autorem metodologie studie Aon Best Employers. Studie Aon Best Employers měří ukazatele, které vedou k vysoké míře motivovanosti zaměstnanců a udržitelným obchodním výsledkům. Pomocí konzistentní metodologie hodnotíme a rozeznáváme výjimečné zaměstnavatele, a to kdekoliv ve světě. Společnosti mohou toto ocenění využít interně i externě.

Další informace ke studii Aon Best Employers najdete na internetové stránce: www.bestemployers.cz.

Články v sérii

Aktuální

Průměrná míra motivovanosti v ČR mírně klesá

Aktuální

Aon představuje nejlepší zaměstnavatele roku 2017

Aktuální

Nejlepší čeští zaměstnavatelé roku 2017 se shodují na klíčových aspektech motivovanosti zaměstnanců

Aktuální

Přihlaste se do studie Aon Best Employers a změřte motivovanost vašich zaměstnanců