Dynamika vývoje legislativy kolem BOZP vyžaduje rychlé a včasné reakce

Rozhovor s Elenou Loudinovou, vedoucí pobočky Rožnov pod Radhoštěm, Ostrava a Třinec ve společnosti ROVS - Rožnovský vzdělávací servis

Jaká témata spjatá s BOZP a PO problematikou jsou v současnosti nejvíce aktuální?

Požární ochrana je poměrně stabilní a obsah zkoušek je dán legislativou. Poněkud hektičtější to je u oblasti BOZP. Je třeba neustále sledovat vývoj legislativy a včas na změny zareagovat.

Z legislativních novinek je zřejmě v tuto chvíli nejvýznamnější novela zákona č. 309/2006 Sb., která upravuje další požadavky BOZP. 

Elena Loudinová, ROVS - Rožnovský vzdělávací servis

Co novela do praxe přináší?

Nejvíce problémů je spojeno s uznáváním oboru vzdělání technického zaměření u zkoušek koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Dále novela napravuje mnohé terminologické nedostatky v oblasti BOZP ve stavebnictví a přináší zpřísnění požadavků na zadavatele stavby a jeho odpovědnosti za BOZP na stavbě.

Pro zájemce realizujete mimo jiné rekvalifikační kurzy "Technik BOZP" a "Manažer BOZP". Představte je blíže.

Technik BOZP (kód 39-004-M) a Manažer BOZP (kód 39-005-T) jsou profese uvedené v národní soustavě kvalifikací. Autorizujícím orgánem je MPSV a pouze autorizovaná osoba smí provádět zkoušky.

Před zkouškou Technik BOZP může u nás uchazeč absolvovat akreditovaný kurz v rozsahu 150 hodin. Technik BOZP je určen především pro uchazeče z úřadů práce a pro uchazeče, kteří nesplňují kvalifikační požadavky na zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik (vzdělání nebo praxi).

Manažerem BOZP se může stát jedině osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Osvědčení o získání profesní kvalifikace je platné ve všech státech Evropské unie a dalších státech, se kterými má Česká republika dohodu o uznávání vzdělávání.

Nacházejí jejich účastníci bez problémů profesní uplatnění?

Absolventi kurzu a zkoušky Technik BOZP bývají obvykle vyslání na kurz úřadem práce v době, kdy zaměstnavatel požaduje zaměstnance s touto kvalifikací.

Povězte nám více o vaší společnosti Rožnovský vzdělávací servis (ROVS) a jejím vzniku.

Firmu založil můj otec Ing. Jindřich Loudin v roce 1990 v Rožnově pod Radhoštěm, nejdříve jako fyzická osoba. V roce 2006 se firma stala právnickou osobou, společností s ručením omezeným.  

Kromě vaší první pobočky v Rožnově pod Radhoštěm, v jakých dalších městech dnes realizujete odborné kurzy a zkoušky odborné způsobilosti?

V současné době má naše společnost sídlo v Brně a pobočky v Rožnově pod Radhoštěm a Ostravě.

Kurzy a zkoušky pořádáme mimo tato tři místa i v Praze, Českých Budějovicích, Pardubicích, Plzni, Chotěboři, Hluboké nad Vltavou a Valticích. Dle požadavků zákazníků však není problém zorganizovat kurzy či zkoušky v podstatě kdekoliv v České republice.

Nabízíte kurzy jak pro veřejnost, tak firmám na míru. Na jaké straně aktuálně poptávka převládá? Mění se nějak v průběhu let?

Již přes 20 let v drtivé většině převažují kurzy pro veřejnost. Jsem ráda, že se k nám absolventi našich kurzů a zkoušek vracejí. Ovšem máme i stálé klienty z řad velkých firem, které po nás požadují uzavřené kurzy jen pro své zaměstnance. Mezi takové firmy patří například ČEZ.

Vaše společnost vydává také tištěné, audio a video materiály týkající se BOZP a PO. Co jste v poslední době publikovali?

Máme zpracované materiály především pro účastníky našich kurzů, které pravidelně aktualizujeme, aby byly v souladu s neustále se měnící legislativou. Kromě toho vydáváme nové publikace určené k prodeji. Posledními a určitě i nejatraktivnějšími publikacemi jsou Lexikon BOZP a Lexikon BOZP - stavebnictví.

Vedle těchto materiálů vyvíjíte zároveň vlastní vzdělávací software. Jakým tématům se vaše programy věnují a kdo s nimi pracuje?

Asi nejoblíbenějším programem z oblasti BOZP je SIB-LEX®, který je určen pro techniky BOZP, techniky PO, odborně způsobilé osoby v oboru BOZP a PO, vedoucí zaměstnance a všechny osoby zabývající se agendou BOZP a PO a prevencí rizik. Obsahuje veškeré potřebné informace k řízení oblasti BOZP a PO ve firmě. Program je čtvrtletně aktualizován a v současné době pracujeme na 53. aktualizaci. Dalším, podle mého názoru, zajímavým programem je KOO-LEX®, který pomáhá koordinátorům bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovat plán BOZP a evidovat jejich kontrolní činnost na staveništi.

Váš program "Rizika na PC" si dokonce získal poměrně velkou popularitu u odborné veřejnosti. Čím ji oslovil?

Náš program Rizika na PC byl u nás vůbec prvním programem, který se riziky zabýval. Obsahoval velké množství informací, jednoduchou bodovou metodu hodnocení rizik a uživatelské prostředí bylo přívětivé, proto si jej naši zákazníci oblíbili.

V současné době připravujeme zcela nový program a věříme, že bude stejně populární jako první rizika. Program je založen na hodnocení pracovního místa, přiřazením objektů (např. stroje, zařízení, budovy), které mohou svým stavem představovat pro zaměstnance nebezpečí, a vykonávaných činností (zaměstnancem nebo jinými osobami), které opět mohou pro zaměstnance znamenat nebezpečí (např. hluk při obsluze zařízení, úder, náraz při používání nářadí, oslnění při svařování, nákaza při ošetřování pacientů apod.). 

Jak jsou rizika vyhodnocována?

Metodou hodnocení je kombinace pravděpodobnosti vzniku události („vznik ohrožení“ – pravděpodobnost) s možnou závažnosti následků události („následky ohrožení“ – následky). Na základě uživatelem zvolené kombinace je programem vyhodnocena „míra rizika“ a poté uživatel stanovuje „volbou“ opatření ke snížení míry rizika, případně k jeho úplné eliminaci, včetně stanovení termínu jeho realizace.

Program také umožňuje uživateli zobrazit k daným pracovním místům všechna rizika, rizika, která nebyla hodnocená, rizika, u kterých nebyla stanovená opatření, rizika s prošlým termínem realizace opatření atd. Písemným výstupem hodnocení mohou být seznamy podle pracovních míst, závažnosti následků ohrožení, typu stanovených opatření (např. organizační, technické, náhradní) a podobně. 

 

Co nás čeká z hlediska BOZP a PO v následujících měsících? Jaké plány máte v ROVS?

V legislativě BOZP se v nejbližší době dočkáme např. zajímavé novely zákona č. 373/2001 Sb., o specifických zdravotních službách, která upravuje stávající problémy praxe a zahrnuje agentury do pracovnělékařské péče. Dále se stále čeká na druhé čtení vládního návrhu novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, která mimo jiné zapracovává nový rizikový faktor na pracovišti, a sice stres.

Co se týká ROVSu, budeme se snažit i do budoucna zajišťovat kvalitní kurzy s kvalitními lektory. K tomu nám hodně pomáhá stabilní tým zaměstnanců ROVSu, bez kterého bychom nebyli tam, kde dneska jsme.