Na trhu je nedostatek kvalifikovaných odborníků v oblasti instalací fotovoltaiky a montáží nabíjecích stanic

Rozhovor s Markem Laurenčíkem, jednatelem společností AlmaGate a Jubela.

Nejen státní podpora fotovoltaických panelů a elektromobility způsobila nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oblasti montáží a instalací fotovoltaických panelů a nabíjecích stanic pro elektromobily. O aktuální situaci v oblasti vzdělávání v tomto oboru jsme mluvili s Markem Laurenčíkem, jednatelem vzdělávacích a konzultačních společností AlmaGate a Jubela, které se na tato odvětví z pohledu profesního vzdělávání, ale i rekvalifikací zaměřují.

Fotovoltaika

Představte prosím společnost AlmaGate. Jaká je její specializace v oblasti profesního vzdělávání?

AlmaGate je dceřinná společnost vzdělávací společnosti Jubela s.r.o., která se na poli profesního vzdělávání a rekvalifikací pohybuje od roku 1999. Vzhledem k profesnímu zaměření jejich zakladatelů a majitelů, se specializuje výhradně na vzdělávání a poradenství v oblasti elektrotechniky. 

Od roku 2021, vzhledem k prudce se rozvíjejícím zájmu o fotovoltaiku a elektromobilitu, jsme byli oslovování elektrotechnickými firmami (jak projekčními a montážními, tak i přímo revizními techniky), abychom jim zajišťovali odborná školení a kvalifikace právě v této oblasti. Což díky našim praktickým zkušenostem a zkušenostem nás i našich lektorů úspěšně zajišťujeme. 

 

AlmaGate

 

Specializujete se také na rekvalifikační programy a programy, které jsou podporovány ze strany státu?

Ano, zajišťujeme odborné rekvalifikační nebo profesní kurzy v rámci současných i připravovaných dotačních titulů. Zde bych chtěl doplnit, že se tyto aktivity budou týkat i společností z Prahy, které dosud neměly  velkou možnost tyto dotace na vzdělávání čerpat.

A samozřejmě díky akreditaci MŠMT v rámci rekvalifikačních kurzů zajišťujeme tyto rekvalifikační kurzy pro soukromé osoby z celé ČR. Tyto kurzy jsou ve většině případů hrazeny z prostředků MPSV.

V současné době (II/2023 - pozn. redakce) je připraven projekt Národní plán obnovy,  kde budou veškeré akreditované vzdělávací programy z oblasti IT resp. všeobecné digitalizace plně podporovány jak pro firmy, tak i soukromé osoby včetně osob, které nejsou registrovány na Úřadu práce.

null

O jaká témata je z Vašeho pohledu v oblasti profesního vzdělávání v poslední době a dlouhodobě největší zájem? Máte v této oblasti nějaké novinky?

V současné době je velký zájem o kurzy přípravy na kvalifikační zkoušky z oboru elektrotechniky, případně o celé rekvalifikační kurzy z této oblasti.

V minulosti totiž mohli pracovat v elektrotechnice (tzv. práce na elektrických zařízeních) pouze osoby s elektrotechnickým vzděláním. Ostatním byla tato možnost odpírána. V současné době je novinkou, že pracovat v elektrotechnice (dle nového zákona Odborná způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím) může i osoba bez elektrotechnického vzdělání. A to za předpokladu, že získá plnou kvalifikaci a složí následnou zkoušku. To znamená, že tedy nemusí absolvovat studium elektrotechnické školy nebo učebního oboru, což jistě ocení ti, kteří na takové studium nemají časový prostor.

A samozřejmě největší zájem je o kvalifikace, případně školení na Fotovoltaické systémy a Dobíjecí stanice pro elektromobily. Bez těchto kvalifikací totiž nemůže elektromontážní firma tato zařízení montovat pro dotační programy Zelená úsporám a další…

Proč jste kurzy v oblasti fotovoltaiky připravili?

Hlavním důvodem nabídky těchto kurzů je naše snaha o předání znalostí o instalaci těchto technologií odborným pracovníkům v elektrotechnice, aby získali kvalifikaci v tomto oboru a tím logicky i další zakázky ve své profesi.

Bez kvalifikace z této oblasti (konkrétně označované jako Montér / Montérka fotovoltaických systémů a Montér / Montérka dobíjecích stanic pro elektromobily - pozn. redakce) totiž nemohou pro subjekty, kteří chtějí získat dotaci, tato zařízení instalovat. 

Naše společnost AlmaGate se výhradně specializuje na tyto kurzy. A to jak intenzivní krátkodobé k získání příslušné kvalifikace, tak i dlouhodobé rekvalifikační,  k získání plné kvalifikace pro práci v elektrotechnice.

Fotovoltaika

Kdo je garantem programu a jaká je jeho odbornost / praxe?

Hlavním odborným garantem programů elektrotechnického vzdělání je Ing. Jiří Šrámek, jednatel AlmaGate. Základ jeho odborného vzdělání dala elektrotechnická průmyslovka v Mohelnici a Fakulta elektrotechnicky VŠB v Ostravě. 30 let pracoval v oblasti elektrotechnických firem, v posledních 10-ti letech se specializací na montáže fotovoltaických elektráren, a nyní uvedenou problematiku přednáší.

Druhým jednatelem společnosti jsem já, tedy Ing. Marek Laurenčík, MBA. Stejně jako Jiří mám za sebou mohelnickou elektrotechnickou průmyslovku, následně jsem pokračoval ve studiu na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Ve své profesní praxi mám stejně jako kolega dlouholeté zkušenosti s technologiemi fotovoltaiky a dobíjecích stanic.

Oba resp. celý náš odborný lektorský tým při předávání poznatků našim účastníkům kurzů vycházíme především z dlouholeté praxe.

Jak kurzy probíhají, jaká je jejich délka a kde je obvykle pořádáte?

Hlavní důraz a většina časové dotace kurzu je kladena na praktickou část. A to na našich praktických modelech, které simulují provozní stav (např. simulace provozu dobíjecí stanice nebo fotovoltaického systému), případně na ostrých zařízeních, které jsou k dispozici na školeních.

Nejčastější variantou kurzu jsou jednodenní přípravné školení pro osoby, které jsou již s oborem obeznámeny, případně si chtějí pouze udělat příslušnou kvalifikační zkoušku.

Další možností je absolvování 2-3 týdenního rekvalifikačního kurzu Montér / Montérka fotovoltaických systémů resp. Montér / Montérka dobíjecích stanic pro elektromobily . Po obou kurzech následuje kvalifikační zkouška.

Kurzy probíhají na vzdělávacím středisku Kvásek u Zbirohu, případně v učebnách společnosti Jubela v Praze. Výjimečně jsou školení prováděny přímo u zákazníka, pokud je schopen zajistit příslušné technologie.

Jaké jsou teoretické a praktické předpoklady pro vstup do kurzu?

Základním předpokladem ke složení zkoušky, jsou mimo samozřejmých znalostí i platné Oprávnění pro práci v elektrotechnice na úrovni “osoby znalé s vyšší kvalifikací”.

Pokud uvedené oprávnění nemáte, je možno jej získat složením kvalifikačních zkoušek v elektrotechnice (viz. předchozí text) a následné zkoušky k získání oprávnění.

Samozřejmě absolvovat kurz může každý kdo má o uvedenou technologii zájem, i když nebude skládat kvalifikační zkoušku. Přece jen si myslím že by o tom každý technicky vzdělaný a zvídavý člověk měl něco vědět.

Zmínil jste oblast elekromobility. Jak jsou Vaše kurzy využitelné zde?

Vezmu to trochu z druhého konce. Pro získání dotace na dobíjecí stanici je potřeba, aby montáž byla provedena odbornou firmou s potřebnou kvalifikací, kterou získá námi nabízenou kvalifikační zkouškou.

Fotovoltaika

Jak je kurz zakončen? Obdrží účastníci certifikaci, osvědčení?

Kurz je zakončen kvalikační zkouškou Elektromontér / Elektromontérka fotovaoltaických systémů resp. Montér / Montérka dobíjecích stanic pro elektromobily. Zkouška trvá cca 8 hodin a sestává se z teoretické a praktické části dané státním standardem. Jedná se tedy o určitou formu státní zkoušky.

Jaká je cena kurzu? Je možno na kurzy čerpat příspěvek z ÚP?

Cena je 5 890 Kč za zkoušku, 6 900 Kč pak za přípravný jednodenní kurz. 

Příspěvek Úřadu práce lze čerpat pro soukromé osoby na rekvalifikační kurz, kde je již cena zkoušky započítána. Pro firmy je možno čerpat dotaci z programu POVEZII - v případě vícedenního kurzu fotovoltaiky a dobíjecích stanic.

K čemu opravňuje účastníky absolvování kurzu? 

Úspěšné složení kvalifikační zkoušky opravňuje montážní firmy k montáži fotovoltaických systémů na rodinné domy v rámci programu Nová zelená úsporám a samozřejmě také již zmíněné montáži dobíjecích stanic pro elektromobily. V obou zmíněných odvětvích lze pozorovat mimořádný zájem o získání kvalifikací a to především díky expanzi celého odvětví, dotačním programům a rostoucím cenám na energetických trzích. 

Dále zde zmíním i další možnosti v rámci dotačních titulů programu RES+ na výstavbu velkých fotovoltaických elektráren (FVE resp. další informace jsou k dispozici na webu Státního fondu životního prostředí - pozn. redakce), ale také např. na výstavbu fotovoltaických elektráren na střechách domů podnikatelkých subjektů, kde také vidíme velký rozvoj a tedy i budoucnost těchto profesí.

Co nabízíte firmám v oblasti tohoto tématu? 

Především nejvíce žádané  krátkodobé kurzy a následné  zajištění kvalifikační zkoušky.

Pro hlubší seznámení s těmito technologiemi potom třítýdenní rekvalifikační kurzy, opět zakončené příslušnou státní kvalifikační zkouškou.

Samozřejmě jsme připraveni uskutečnit i tzv. školení na míru, Tedy kurz, který bude připraven pouze pro účastníky konkrétní firmy a lze jej uskutečnit v prostorách dané společnosti a designovat pro jejich konkrétní technologie a potřeby.

Dosáhnou firmy také na státní podporu v této oblasti?

Dotace na tyto vzdělávací programy lze čerpat z programu POVEZ2, případně z dalších probíhajících výzev na dlouhodobé firemní vzdělávání.

Další dotační programy jsou připravovány pro 2. polovinu roku 2023, kde se připravuje i možnost účasti společností a firem z Prahy, které byly dříve opomíjeny. S žádostmi o příspěvky našim partnerům rádi pomůžeme.

Aktuální termíny a nabídku kurzů z oblasti fotovoltaiky a dobíjecích stanic naleznete na níže přiložených odkazech. Všechny kurzy lze také uskutečnit jako uzavřené firemní kurzy.

Fotovoltaické systémy - základní školení

Kvalifikační zkouška – Elektromontér fotovoltaických systémů

Dobíjecí stanice pro elektromobily – základní školení

Kvalifikace – Montér dobíjecích stanic pro elektromobily