Vratislav Kalenda, Image Lab

Online diagnostika: Neplaťte za chyby způsobené špatnou volbou

Rozhovor s Vratislavem Kalendou, spoluzakladatelem a senior konzultantem společnosti Image Lab

Říká se, že špatný nábor zaměstnanců je jednou z nejdražších chyb, které firmy dělají. Souhlasíte?

S tímto názorem se zcela ztotožňuji. Představte si, že naplánujete assessment centrum, kterému nicméně předchází špatný předvýběr uchazečů. Následně tam vaši nejcennější lidé v roli hodnotitelů stráví půl dne s kandidáty, kteří se na danou pozici nehodí, a v závěru nikoho z nich ani nevyberete. Jejich čas i celá organizace vás stojí nemalé peníze. Nebo na pohovor s manažerem pozvete takové kandidáty, že rozhovor s nimi manažer považuje za ztrátu cenného času.

Nemluvě o tom, pokud nevhodného kandidáta přijmete, dáváte mu do ruky vaše cenné know-how, věnujete se mu a až příliš pozdě rozpoznáte, že bude lepší ho propustit a následně vyplácíte nemalé odstupné… Důraz na pre-screening lidí je tedy zcela klíčový.

Bavme se tedy o diagnostických metodách, které pomáhají odhalit skutečný profil hodnoceného. Jaké nástroje máme dnes k dispozici a lze je doporučit jako efektivní?

Já osobně sázím na pre-screening po telefonu nebo ještě lépe na nějaké videoplatformě (Skype). Mám zkušenost s tím, že řada zkušených uchazečů má svůj životopis i „LinkedIn“ profil nádherně zpracovaný, takže se „papírově“ jeví jako ideální kandidáti. Jakmile s nimi ale navážete telefonický kontakt, tak začnete váhat, jestli tohoto člověka vůbec na osobní setkání pozvete. Telefonický pre-screening je zároveň nástroj, který podle mého názoru hodně samy firmy podceňují. Ano, je to náročné, ale opravdu se vyplácí.

Dalším užitečným krokem je pak pre-screening formou online diagnostiky, která značně snižuje právě nároky na čas a zkušenosti náborářů a navíc může významně napomoci zjednodušit další práci také ostatním personalistům, manažerům a interním či externím koučům v rámci rozvoje zaměstnanců.

V čem online diagnostika usnadňuje práci právě manažerům a koučům?

Výstupy diagnostiky jsou velmi dobrým podkladem pro následnou diskuzi nad rozvojovým potenciálem daného člověka, ať už je to nově příchozí nebo dlouholetý klíčový zaměstnanec. Dává nahlédnout do struktury osobnostních rizik a předpokladů, talentu a motivačních tendencí. To umožňuje optimálně zacílit rozvojový plán a předjímat možná rizika.Online diagnostika vám velmi dobře odhalí přednosti či nedostatky jednotlivců, důležitá je však správná návaznost rozhodnutí, co s těmito zjištěními dělat dále. Máte-li například zaměstnance, který již přes deset let pracuje ve vaší firmě de facto bez „škraloupu“, nemá příliš smysl ztrácet čas zlepšováním jeho slabých stránek, pokud mu přímo nebrání v práci. Mnohem důležitější je, soustředit se na silné stránky, vhodně ho motivovat a vzít v potaz možná rizika vyplývající z jeho nedostatků. Online diagnostika vám to velmi usnadní odhalením vstupních předpokladů pro další práci.

Stále je však potřeba brát v úvahu fakt, že žádný dotazník nedokáže správně diagnostikovat skutečné sociální dovednosti a působení kandidátů. Proto je důležité opírat konečné rozhodnutí o osobní zkušenost ze sociálního kontaktu na základě rozhovoru nebo v modelových úlohách typu Assessment Center.

Zaměřme se nyní konkrétně na jeden z diagnostických nástrojů na trhu, který sami ve své praxi s klienty využíváte – online diagnostiku Thalento®. Můžete ji stručně představit?

Thalento® je jedním z online diagnostických nástrojů, který svým uživatelům nabízí obrovskou míru flexibility, a to co se týče výběru a práce s metodami testování, ale zároveň i z pohledu samotného zpracování a práce s výstupy. Jednoduše, pokud potřebujete někoho otestovat, zadáte jeho jméno a email do systému a ve chvíli už může hodnocený odpovídat na testové otázky. Výsledek je dostupný okamžitě a přejete-li si, tak i samotnému hodnocenému, což se v praxi projevuje jeho větší motivovaností test absolvovat.

Z jakého konceptu diagnostika Thalento® vychází?

Osobnostní dotazník Thalento®metodicky vychází z obecně uznávaného a ověřeného konceptu „Big Five“ a z komplexní teorie motivace Henryho Murraye. Osobnostní dotazníky jsou ve své podstatě sebehodnocením či sebepopisem hodnocených osob. Dotazník Thalento® byl validizován na základě pozorovaného chování hodnocených osob v modelových úlohách typu Assessment Center a následně i podle skutečného pracovního hodnocení testovaných osob v praxi.    

Důležitý je způsob, jakým respondenti testy vyplňují. V rámci testových otázek vždy porovnávají 3 tvrzení, která musí bodově ohodnotit, přičemž žádnému tvrzení nesmí přidělit stejný počet bodů. Díky tomu dokážeme dobře posuzovat míru konzistence odpovědí a bezpečně rozpoznat snahu probanda záměrně ovlivnit výsledek. Průměrná výše bodového ohodnocení má také svůj diagnostický význam.

Ukázka dotazníku

Zhodnotím-li tento diagnostický nástroj z pohledu psychologa, je Thalento®skutečně dobrým konceptem, který je standardizován na evropskou populaci. V současnosti si zároveň vytváříme i českou standardizační normu.

Z jakých součástí se samotná diagnostika skládá?

Testovací část má celkem dvě složky – osobnostní dotazník a výkonové testy. Osobnostní dotazník slouží k posouzení osobnostních předpokladů. V tomto směru diagnostika využívá již zmiňovaný psychologický koncept tzv. „Big Five“ a zároveň i část zaměřenou na motivaci vycházející z konceptu H. Murraye. 

Výkonové testy pak hodnotí rozumové schopnosti a jsou dvojího typu: jedny jsou zaměřeny především na abstraktní, numerické a verbální uvažování a druhé se zase věnují měření rychlosti a přesnosti, plánování a organizaci.

Znamená to, že si já jako hodnotitel mohu vybrat testovací metody, které přizpůsobím aktuálním potřebám, ať už se jedná o nábor zaměstnanců, anebo rozvoj talentů?

Ano, přesně tak. Testovací metody jsou jedny a ty samé a kouzlo této zdánlivé jednoduchosti tkví v možnosti účelně kombinovat rozdílně zaměřené testy dle konkrétních potřeb vzhledem k plánované pozici či pracovnímu profilu hodnoceného.

Nemůže hodnocený nějakým způsobem test ovlivnit?

Řada běžných dotazníků je sestavena tak, že například v rámci náboru chytrý kandidát mnohdy dokáže odhalit strukturu a začne své odpovědi stylizovat. Tím se opět dostáváte do rizika, že pošlete do dalšího kola člověka, který se na pozici nehodí. Thalento® se tomuto snaží maximálně vyvarovat. Metodologie je natolik komplexní a vnitřně konzistentní, že jakmile s námi uchazeč začne hrát nějakou hru, poznáme to podle nízké míry konzistence jeho odpovědí (dříve se tomu říkalo „lži skóre“). Z výsledků lze následně generovat variabilní a přehledné reporty a porovnávat je s předdefinovaným profilem.

Ukázka manažerského reportu

Online diagnostických nástrojů je nicméně na trhu celá řada. V čem je právě tato diagnostika specifická?

Hlavní předností je variabilita výstupů, které je možné z jednoho testování vygenerovat. Thalento® nabízí celkem osm předdefinovaných variant testových výstupů. To znamená, že je možné si odpovědi hodnoceného vygenerovat do osmi různých reportů, které se dokáží přiblížit charakteristice a parametrům, jež hledáte. Aktuálně se jedná o předdefinované výstupy pro skupinu pozic pro průmyslovou výrobu (LEAN performance indicator), obchod a management. Dále se nabízí výstup hodnotící motivační strukturu, profily pro kontakt se zákazníkem, obecný psychologický výstup a zmiňovaný „Big Five“ model.

Pokud například před půl rokem prošel výběrovým řízením kandidát, který vyplnil osobnostní dotazník Thalento a byl přijat na obchodní pozici, mohu pomocí těchto předdefinovaných modelů posoudit, zda má potenciál stát se také dobrým manažerem, případně jestli by se hodil na jinou pozici.

Volitelnou součástí diagnostického systému Thalento® je modul „Cubes“ pro vytváření kompetenčních modelů. Ten umožňuje vytvářet kompetenční modely pro libovolné pozice a vůči nim posuzovat vhodnost kandidátů. Jedná se vlastně o takovou stavebnici, ze které si sestavíte ideální profil člověka na konkrétní pozici a můžete své kandidáty vůči němu opětovně porovnávat, aniž by kandidáti museli znova vyplňovat dotazník Thalento®.

Budou-li mít čtenáři zájem zjistit o nástroji více informaci nebo si jej přímo sami vyzkoušet, kam se mohou obracet?

Na pátek 13. ledna 2017 připravujeme odborný seminář, kde se zájemci budou moci dozvědět více k problematice samotné online diagnostiky a nástroj Thalento®si sami vyzkoušet. Pro bližší informace a registraci na akci pište na ptopkova@imagelab.cz.

 

Společnost Image Lab jako strategický partner Thalento® poskytuje konzultační služby a je výhradním distributorem on-line diagnostiky Thalento® pro Českou a Slovenskou Republiku.